IRSIP - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Report
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
„Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego
- Powiat Skierniewicki”
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Podprojekt:
jest częścią składową projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego”
wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Uchwała nr 923/07 Zarządu Województwa z dn. 8 sierpnia 2007 r.).
w ramach:
IV osi priorytetowej – Społeczeństwo Informacyjne
Działanie IV.2 – E – Usługi publiczne
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Realizacja na podstawie:
Uchwała nr 1301/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku
Nr decyzji:
UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-00
Lider Projektu:
Województwo Łódzkie
Partnerzy projektu: Powiat Łaski
Powiat Łowicki
Powiat Łódzki Wschodni
Powiat Opoczyński
Powiat Piotrkowski
Powiat Rawski
Powiat Skierniewicki
Powiat Tomaszowski
Powiat Zduńskowolski
Powiat Zgierski
Miasto Piotrków Trybunalski
Miasto Łódź
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Cel główny projektu
świadczenie usług najwyższej jakości korzystając z najnowocześniejszych
metod informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu
informatycznego umożliwiającego digitalizację zasobu w Wydziale Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Realizacja projektu
Projekt polegał na przygotowaniu i sukcesywnym wdrażaniu systemu informatycznego
umożliwiającego digitalizację danych dotyczących:
terenu
zagospodarowania przestrzennego
dróg
innych obiektów
Cyfrowy zapis treści usprawni proces wyszukiwania informacji, ich segregowania,
a w rezultacie wpłynie na poprawę obsługi interesanta.
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Zakres projektu
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach dokonało zakupu i wdrożenia:
Bezpiecznego dostępu do Internetu (1 szt.)
Plotera wielkoformatowego (1 szt.)
Zestawów komputerowych PC wraz z drukarkami (4 szt.)
Serwerów (2 szt.)
Systemu Backupu danych (1 szt.)
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Zakres projektu
Styk z Internetem tj. podłączenie sieci informatycznej Starostwa w bezpieczny sposób
do szerokopasmowej sieci Internet w celu umożliwienia elektronicznej komunikacji
z jednostkami administracji samorządowej, centralnej, mieszkańcami, przedsiębiorcami.
Infrastruktura sprzętowa:
a. urządzenia serwerowni: serwer bazodanowy i serwer aplikacyjny - bezpieczne
i wydajne przetwarzanie, magazynowanie danych i dokumentów elektronicznych
b. system backupu i archiwizacji zapewnienie jakości, bezpieczeństwa, efektywności
pracy w Starostwie, dostępności danych gromadzonych w systemie
c. 4 zestawy komputerowe dla pracowników Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
d. urządzenie wielofunkcyjne dokumentów w formatach A-4 i A-3
e.
kopiowanie,
drukowanie
oraz
skanowanie
ploter wielkoformatowy do drukowania map
Bazy danych: przekształcenie zbiorów rastowych i wektorowych do układu 2000,
utworzenie pełnej treści numerycznej mapy zasadniczej dla całego powiatu, skanowanie
operatów do celów prawnych, operatów bazowo- użytkowych, przejściowych, szkiców
i innych załączników mapowych do operatów.
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Okres realizacji projektu
Projekt w zakresie określonym dla Powiatu Skierniewickiego
zrealizowany został w okresie:
od marca 2008 roku do grudnia 2011 roku
Zakończenie projektu przez wszystkich Partnerów planowane
jest na:
grudzień 2013 roku
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Termin
procedury
przetargowej
Przedmiot zamówienia
Nazwa wykonawcy
2009 r.
Dostawa sprzętu komputerowego dla
Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w
ramach projektu „Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.
2009 r.
Zakup bazy danych dla Powiatu
Skierniewickiego w ramach projektu
„Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego”
2010 r.
Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla
Powiatu Skierniewickiego w ramach projektu
„Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego”
Potronics Sp. z o.o. z Łodzi
2011 r.
Zakup bazy danych dla Powiatu
Skierniewickiego w ramach projektu
„Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego”
PPHU Janusz Ciosek,
Wielka Reklama z Wielunia
Centrum Komputerowe
ZETO S.A. z Łodzi
Przedsiębiorstwo
Geodezyjno –
Kartograficzne OPGK
Rzeszów S.A. z Rzeszowa
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Sprzęt i oprogramowanie
W dniu 28 września 2009 r. zawarta została umowa z Centrum Komputerowym ZETO S.A.
z Łodzi, w ramach której dokonano zakupu sprzętu komputerowego:
4 komputerów wraz z monitorami
4 pakietów biurowych Office
3 drukarek
plotera
urządzenia wielofunkcyjnego
zasilaczy awaryjnych
W dniu 23 grudnia 2010 r. zawarta została umowa z Firmą Potronics Sp. z o.o. z Łodzi
obejmująca dostawę i instalację:
serwera wraz z oprogramowaniem systemowym
urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej
systemu pamięci masowej
systemu Backupu i archiwizacji
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Zakup baz danych
W dniu 20 października 2009 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem GeodezyjnoKartograficznym OPGK Rzeszów S.A., która objęła:
I etap - przekształcenie zbiorów rastowych i wektorowych do układu 2000, dostarczenie:
operatu technicznego
programu do transformacji rastrów
programu do transformacji baz wektorowych
programu do transformacji punktów
II etap - utworzenie pełnej treści numerycznej mapy zasadniczej dla całego powiatu.
Zadanie zrealizowane zostało gminami, co umożliwiło w różnych okresach czasowych wycofanie
używanych map na folii i zastąpienie ich postacią numeryczną.
W dniu 22 marca 2011 r. zawarta została umowa z firmą P.P.H.U. WIELKA REKLAMA
z Wielunia w ramach której poddano skanowaniu: operaty do celów prawnych, operaty bazowoużytkowe, przejściowe, szkice i inne załączniki mapowe do operatów. Prace zrealizowane
zostały w dwóch etapach:
I etap – archiwizacja operatów technicznych z gminy Słupia
II etap – archiwizacja pozostałej części zamówienia
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Wskaźniki Produktu – Powiat Skierniewicki
2009
2010
2011
2012
2013
Razem
Liczba
zakupionych
serwerów (szt.)
0
0
2
0
0
2
Liczba
zakupionych
zestawów
komputerowych
(szt.)
4
0
0
0
0
4
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Odbiorcy projektu
Pracownicy Starostwa Powiatowego
Firmy geodezyjno – kartograficzne
Przedsiębiorcy
Mieszkańcy
Gestorzy sieci uzbrojenia terenu
Urbaniści opracowujący plany
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Funkcjonalność projektowanego systemu polega między innymi
na
przeniesieniu i przetworzeniu danych analogowych pochodzących z map
papierowych i operatów technicznych do postaci cyfrowej
Umożliwi to dostęp do danych w postaci elektronicznej znajdujących się w
programie Ewmapa i Ośrodek oraz szybkie wyszukiwanie i filtrowanie
informacji potrzebnych zainteresowanym podmiotom oraz instytucjom, w tym
firmom wykonującym opracowania geodezyjno-kartograficzne.
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Realizacja projektu pozwoli na:
usprawnienie pracy w Starostwie, zwłaszcza w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami,
świadczenie lepszej jakości usług o wyższym standardzie,
uporządkowanie zasobów kartograficznych,
zapewnienie dostępności do dokumentów, lokalnych decyzji i innych aktów
prawnych,
podniesienie jakości pracy w jednostce,
stworzenie dostępu do czytelnych danych,
przekształcenie urzędu w przyjazny dla obywateli i przedsiębiorców,
zracjonalizowanie wydatków w administracji publicznej i pobieranych podatków,
stworzenie wizerunku urzędu, jako jednostki nowoczesnej i otwartej na zmiany
zachodzące w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym.
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Źródło finansowania
%
wydatków
kwalifikowal
nych
Cały projekt
wg umowy z dn.
12.08.2009 r.
Powiat Skierniewicki
wg umowy z dn.
12.08.2009 r.
Powiat Skierniewicki
po zakończeniu
realizacji
Europejski
Fundusz
Rozwoju Regionalnego
65,37%
20 000 000,00
562 182,00
484 269,36
34,63%
10 595 074,20
297 818,00
256 543,53
100%
30 595 074,20
860 000,00
740 812,89
50 600,00
0,00
5 252,10
30 645 674,20
860 000,00
746 064,99
Wkład własny
Razem wydatki
kwalifikowalne
Wydatki
niekwalifikowalne
Razem
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Wydatki w projekcie - proporcja
740 812,89
746 064,99
35,000,000.00
30,000,000.00
484 269,36
10,000,000.00
30 645 674,2
15,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
30 595 074,2
25,000,000.00
5,000,000.00
0.00
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Cały projekt wg umowy
Razem wydatki
kwalifikowalne
Wydatki ogółem
Powiat Skierniewicki po zakończeniu realizacji
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Projekt „ Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego” umieszczony został w tzw. indykatywnym wykazie
projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –
2013 i realizowany jest pod nadzorem Wicemarszałka województwa łódzkiego.
Wdrożenie projektu przez województwo łódzkie oraz 12 jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru województwa ma na celu kompleksowe i systemowe
uporządkowanie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i korzystaniem
z zasobów danych przestrzennych
gromadzonych przez instytucje działające w regionie.
Zadaniem projektu jako całości jest stworzenie warunków technicznych,
administracyjnych i prawnych sprzyjających udostępnieniu i efektywnemu
wykorzystaniu informacji przestrzennej w regionie łódzkim.
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”
Schemat ideowy Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego –
Powiat Skierniewicki”

similar documents