NP 17/2013 - vedlegg 2. Innlegg om senterstrategi

Report
Nasjonalparksenter
–informasjon, naturveiledning og verdiskaping
i verneområdene
Kirsten Thyrum, DN
2012:
15 autoriserte
nasjonalparksentre
– 35 nasjonalparker
www.dirnat.no
11 nps = knutepunkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ytre Hvaler nps
Hardangervidda nps, Møsvatn
Folgefonna nps, Rosendal
Fjellmuseet i Lom
Bremuseet i Fjærland
Femundsmarka nps, Røros
Lierne nps
Nordland nps, Storjord
Halti nps, Storslett
Stabbursnes naturhus og
museum
Øvre Pasvik nps
nasjonalparkstyre
nasjonalparksenter
styre
www.dirnat.no
naturhus
mål og strategier
Autorisasjon
•
•
•
•
Forslag om nye kriterier for autorisasjon av sentere
Autoriseres inntil 5 Ramsar sentre
Autorises 3 rovviltsentre
En del Nasjonalparksentre trenger re-autorisasjon fom
2012
www.dirnat.no
Mange type sentre..
NB! Kart er ikke oppdatert
www.dirnat.no
«Sentrene har i ulik grad
evnet å skape en troverdig
og spennende fortelling om
sin nasjonalpark, et bredt
spekter av pedagogiske
tilnærminger er benyttet»
Erling Dokk Holm
Historien vår..
Nasjonalparkstyrene - NPsenteret
Nasjonalparksenteret skal spre kunnskap og skape oppmerksomhet
om verneområdene
• Senteret kan gi styret og forvalter god informasjon om hva som
etterspørres
• Senteret kan være en møteplass for styret/forvalter og reiselivet
• Senteret er en viktig informasjonskanal ut som styret kan bruke
aktivt
www.dirnat.no
Mer differensiering av sentrene
www.dirnat.no
mål
Naturhusene evner å spre kunnskap og skape
oppmerksomhet om naturarven. De skal bidra til lokal
bærekraftig verdiskaping gjennom måten de drives på.
Det gjøres ved å:
1: inspirere folk til å ville lære mer om naturen - gjennom å
gi dem gode opplevelser
2: legge til rette for godt samspill med lokale interessenter
for å utvikle bærekraftige opplevelser utenfor og i
verneområder
www.dirnat.no
www.dirnat.no
Oppdragsbrevet
• Utvikle felles merkevare/kvalitetsstempel/identitet
– Ses i sammenheng med merkevare- og kommunikasjonsstrategi
for nasjonalparkene
– Samarbeid med Autoriserte nasjonalparkers forening (AN) og
representant for øvrige sentre
– Se på mulighet for å beholde titlene nasjonalparksenter,
rovviltsenter osv.
• Annen økonomisk modell enn foreslått fra DN
1.
2.
3.
4.
Midler til utstilling eller brosjyrer
Midler til daglig drift (NPS 750 000,-)
Midler til ekstra publikumstilbud
Kompetansetilskudd (til prioriterte oppgaver)
• DNs innspill til autorisasjonskrav er i stor grad akseptert
www.dirnat.no
– for hvem?
Attraksjon for bærekraftig
reiseliv
Allianse med lokal
verdiskaping
Arena for læring
www.dirnat.no
www.dirnat.no
Hvordan komme dit?
satsing på NATURHUS
1. Differensiering på senter
2. Økte budsjetter
3. Felles autorisasjonsordning
www.dirnat.no
www.dirnat.no
naturhus = KVALITET
1. Ikke bare logo. Er, sier og gjør!
2. Gjennom et registrert varemerke kan vi
stille krav til virksomheten
3. Kvalitetsmerker bygger attraksjoner
www.dirnat.no
Innfallsport til naturområde
tilrettelegging&info
Eriksen Skajaa arkitekter as / Pushak as / Bjørbekk & Lindheim as, vant med forslaget Saivu i den begrensede Plan- og
designkonkurranse om utforming av inngangssoner til Sjunkhatten Nasjonalpark.
www.dirnat.no
www.dirnat.no
Profesjonelle NATURVEILEDERE
1. Kompetente naturveiledere; uteaktivitet
2. Nettverk for alle naturveiledere i Norge
3. Videreutdanning for naturveiledere
www.dirnat.no
Hvor mange
naturhus?
• nordland
www.dirnat.no
www.dirnat.no
Autorisasjonsordningen
•
•
•
•
Utlysning av nye kriterier på DNs søknadssenter
Autorisasjon for 5 år om gangen
Avtale inngås mellom senter og DN
Årlig rapportering og oppdatert virksomhetsplan utløser
nye driftsmidler innenfor autorisasjonsperioden
• Årlig nettverkssamling og minimum 1 kvalitetssjekk pr
senter i løpet av autorisasjonsperioden
www.dirnat.no
Søknadskriterier
Søknad skal inneholde
• Plan for virksomheten (omfatter bygningen, innhold,
personale, aktivitet, kundebetraktninger og åpningstid)
• Vise til vedtatt eller påbegynt besøksstrategi
• Finansiering
• Driftsbudsjett
• Anbefaling fra verneområdestyre og FM
www.dirnat.no
Takk for oppmerksomheten !
Foto: treehotel.se
www.dirnat.no

similar documents