Meer Informatie

Report
UASB
Anaerobe zuivering van industrieel afvalwater
Toepassing
Anaerobe zuivering wordt toegepast in vele
industriële sectoren waarin afvalwater met veel
organische vervuiling (COD > 2000 mg/L)
voorkomt.
Schematische weergave van een UASB met drie-fasen scheiding
Door de voeding over het gehele oppervlak van
de reactor te verdelen vindt een optimale
uitwisseling plaats tussen het influent en de
bacteriemassa.
UASB reactor
De techniek wordt ingezet om de hoge
operationele
kosten
van
de
aerobe
afvalwaterzuivering te verminderen en energie te
produceren in de vorm van biogas. Hiervoor
worden verschillende typen UASB reactoren
toegepast.
Bijkomende voordelen zijn:
•
lage slibproductie
•
lagere lozingskosten
Proces
Anaerobe afvalwaterzuivering is een proces
waarin bacteriën in afwezigheid van zuurstof
organische stof in het water omzetten naar
biogas (CH4 en CO2).
De voeding wordt getransporteerd door een
gelaagd korrelvormig (granulair) bio-massabed
waarin de biologische COD conversie tot biogas
plaatsvindt volgens onderstaande reactie:
C6H12O6 → 3CO2 + 3CH4
Aan de bovenzijde van de reactor wordt het
water, het gevormde biogas en de biomassa
gescheiden door een drie-fasen afscheider.
Resultaat
De UASB processen bieden een effectieve
behandeling van vele soorten industrieel
afvalwater en kenmerken zich door:
•
lage operationele kosten
•
productie van energie (biogas) en
•
zeer lage slibproductie
Onder optimale procescondities, worden de
volgende rendementen behaald:
Component
Dit proces vindt plaats in een UASB (Upflow
CZV
Removal (%)
70 - 90
Anaerobic Sludge Blanket) reactor. Afvalwater
wordt in een continue stroom via een distributie
N (stikstof)
~10
systeem, onderin de reactor ingebracht.
P (fosfor)
~10
NL-2015
Kreekzoom 5
4561 GX Hulst (NL)
 +31 (0)114 - 31 15 48
 +31 (0)114 - 31 60 11


www.colsen.nl
[email protected]

similar documents