Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”

Report
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Wpływ terapii Tomatisa na rozwój
kompetencji kluczowych u dzieci biorących
udział w projekcie
Roman Konarski
Uniwersytet Gdański
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Efekt terapii Tomatisa
 Korzyści metody Tomatisa dla osób cierpiących





Problemy z przetwarzaniem słuchowym
Dysleksja
Nadpobudliwość psychoruchową
Autyzm
Problemy z uczeniem się
 Poprawia
 Zachowania społeczne
 Umiejętności komunikacji
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Kompetencje kluczowe
 Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego w sprawie
Kompetencji Kluczowych w procesie uczenia się przez całe
życie (z dn. 18 grudnia 2006 r.):
 „Kompetencje są zdefiniowane (…), jako połączenie wiedzy,
umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje
kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym
obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.”
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Narządzie do badania kompetencji kluczowych
 Uchwałą Rady Programowej Projektu (z dn.
27.08.2010):
 Zespół ekspertów wchodzących w skład Rady Programowej
 Pomiar kompetencji nastąpi na początku klasy I, a następnie
po I, II, i III klasie
 Badaniem zostaną objęci wszyscy uczniowie uczestniczący w
Innowacyjnym Programie Nauczania „Umiem uczyć się” w
ramach Projektu „Uwaga! Sposób na sukces”
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Cztery Kompetencje Kluczowe
 Umiejętność uczenia się
 „Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się ….”
 Kompetencje społeczne
 „Związane z dobrem osobistym i społecznym ….”
 Kompetencje językowe
 „Porozumiewanie się w języku ojczystym ….”
 Kompetencje muzyczne
 „Ekspresja muzyczna ….”
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Narzędzie do badania kompetencji kluczowych
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Umiejętność uczenia się
 4 podskale (9 pozycji):




Uwaga ( 2 pozycje)
Pamięć (2 pozycje)
Wykorzystanie wiedzy w praktyce (2 pozycje)
Motywacja i wiara we własne siły (3 pozycje)
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Kompetencje społeczne
 3 podskale (10 pozycji):
 Umiejętność pracy w grupie ( 4 pozycje)
 Rozumienie i repetowanie reguł i zasad (3 pozycje)
 Wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia (3 pozycje)
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Kompetencje językowe
 2 podskale (12 pozycji):
 Percepcja i ekspresja ( 6 pozycji)
 Wrażliwość na język mówiony (6 pozycji)
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Kompetencje muzyczne
 3 podskale (11 pozycji):
 Percepcja muzyki (4 pozycje)
 Ekspresja ruchowa (4 pozycje)
 Ekspresja muzyki (3 pozycje)
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Analizy psychometryczne narzędzia
 Trafność teoretyczna
 Konfirmacyjna analiza czynnikowa
 Rzetelność
 Alfa Cronbacha > 0,92 dla każdej kompetencji
 Skalowanie wyników dla kompetencji
 Wielowymiarowy model IRT
 Kompetencje na skali T (M = 50 i s = 10 dla pomiaru I)
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Plan badania ewaluacyjnego
 Cztery pomiary kompetencji kluczowych
kl 1
(9-10.2010)
Tomatis
kl 1
(5-6.2011)
kl 2
logorytmika
(5-6.2012)
 Cztery grupy porównawcze




Grupa 1: nie w normie i poddana terapii
Grupa 2: nie w normie i nie poddana terapii
Grupa 3: w normie i poddana terapii
Grupa 4: w normie i nie poddana terapii
Tomatis
kl 3
(5-6.2013)
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Plan badania ewaluacyjnego
 Liczebności próby w grupach porównawczych
Norma
Nie
Nie
Tak
Tak
Tomatis
Tak
Nie
Tak
Nie
Ogółem
Pomiar 1
314
74
401
252
1041
Pomiar 2
311
84
403
254
1052
Pomiar 3
316
83
408
254
1061
Pomiar 4
302
78
397
241
1018
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Średnie wyniki dla kompetencji
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Problemy badawcze
 Selekcja do terapii Tomatisa na podstawie testu uwagi i
lateralizacji słuchowej (pomiar 1)
Norma
Tomatis
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Ogółem
Liczebność
pomiar
kompetencji
320
84
414
255
1073
 Spadek liczebności próby
Liczebność
pomiar
audiometryczny
231
43
304
217
795
Dystanse od
parametrów
wzorcowych
128,43
120,45
119,59
108,17
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Problemy badawcze
 Wyznaczenie indywidualnych trajektorii zmiany w czasie
 Kontrola statusu pomiaru audiometrycznego przy pierwszym
pomiarze
 Zastosowanie modelu latentnych trajektorii zmiany
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Surowe dane (próba n = 30 w grupie)
Umiejętność uczenia się
Kompetencje społeczne
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Surowe dane (próba n = 30 w grupie)
Kompetencje językowe
Kompetencje muzyczne
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Trajektorie zmiany: Umiejętność uczenia się

Procentowy rozkład trajektorii w
grupach:
Grupa
Norma Tomatis
Nie
Tak
18,8%
Nie
Nie
21,4%
Tak
Tak
24,9%
Tak
Nie
44,3%
Zmiana
3,1%
4,8%
1,0%
4,7%
78,1%
73,8%
74,1%
51,0%
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Trajektorie zmiany: Kompetencje społeczne

Procentowy rozkład trajektorii w
grupach:
Grupa
Norma Tomatis
Nie
Tak
13,1%
Nie
Nie
38,1%
Tak
Tak
22,5%
Tak
Nie
38,4%
Zmiana
2,5%
3,6%
1,7%
3,5%
84,4%
58,3%
75,8%
58,0%
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Trajektorie zmiany: Kompetencje językowe

Procentowy rozkład trajektorii w
grupach:
Grupa
Norma Tomatis
Nie
Tak
10,0%
Nie
Nie
16,7%
Tak
Tak
17,6%
Tak
Nie
29,4%
Zmiana
1,6%
7,1%
2,7%
2,8%
88,4%
76,2%
79,7%
68,8%
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Trajektorie zmiany: Kompetencje muzyczne

Procentowy rozkład trajektorii w
grupach:
Grupa
Norma Tomatis
Nie
Tak
5,6%
Nie
Nie
4,8%
Tak
Tak
4,1%
Tak
Nie
12,9%
Zmiana
0,3%
1,2%
4,6%
2,0%
94,1%
94,0%
91,3%
85,1%
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Średnie trajektorie zmiany
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Podsumowanie efektu terapii
 Zmiana w kompetencji kluczowej: „Umiejętność uczenia się”
Grupa
porównawcza
Norma Tomatis
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Status początkowy
Średni
poziom
kompetencji
45,59
49,59
52,82
63,02
Średnia
różnica w
stosunku do
analogicznej
grupy poziomu
potrzeb
edukacyjnych
nie poddanej
terapii
-4,00
-----10,20
-----
Status po trzech latach terapii
Średni poziom
kompetencji
52,20
54,63
60,42
63,66
Średnia różnica
w stosunku do
analogicznej
grupy poziomu
potrzeb
edukacyjnych
nie poddanej
terapii
-2,43
-----3,24
-----
% roczny
przyrost
kompetencji w
stosunku do
pomiaru
początkowego
4,8%
3,4%
4,8%
0,3%
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Podsumowanie efektu terapii
 Zmiana w kompetencji kluczowej: „Kompetencje społeczne”
Grupa
porównawcza
Norma Tomatis
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Status początkowy
Średni
poziom
kompetencji
45,55
50,53
51,85
57,44
Średnia
różnica w
stosunku do
analogicznej
grupy poziomu
potrzeb
edukacyjnych
nie poddanej
terapii
-4,89
-----5,59
-----
Status po trzech latach terapii
Średni poziom
kompetencji
53,36
54,63
59,85
60,76
Średnia różnica
w stosunku do
analogicznej
grupy poziomu
potrzeb
edukacyjnych
nie poddanej
terapii
-1,27
-----0.91
-----
% roczny
przyrost
kompetencji w
stosunku do
pomiaru
początkowego
5,7%
2,7%
5,1%
1,9%
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Podsumowanie efektu terapii
 Zmiana w kompetencji kluczowej: „Kompetencje językowe”
Grupa
porównawcza
Norma Tomatis
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Status początkowy
Średni
poziom
kompetencji
45,63
49,33
54,34
60,01
Średnia
różnica w
stosunku do
analogicznej
grupy poziomu
potrzeb
edukacyjnych
nie poddanej
terapii
-3,70
-----5,67
-----
Status po trzech latach terapii
Średni poziom
kompetencji
54,36
54,87
63,02
64,66
Średnia różnica
w stosunku do
analogicznej
grupy poziomu
potrzeb
edukacyjnych
nie poddanej
terapii
-0,51
-----1,64
-----
% roczny
przyrost
kompetencji w
stosunku do
pomiaru
początkowego
6,4%
3,7%
5,3%
2,6%
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Podsumowanie efektu terapii
 Zmiana w kompetencji kluczowej: „Kompetencje muzyczne”
Grupa
porównawcza
Norma Tomatis
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Status początkowy
Średni
poziom
kompetencji
45,12
51,14
53,69
59,56
Średnia
różnica w
stosunku do
analogicznej
grupy poziomu
potrzeb
edukacyjnych
nie poddanej
terapii
-6,02
-----5,87
-----
Status po trzech latach terapii
Średni poziom
kompetencji
58,22
62,48
66,94
67,72
Średnia różnica
w stosunku do
analogicznej
grupy poziomu
potrzeb
edukacyjnych
nie poddanej
terapii
-4,26
-----0,78
------
% roczny
przyrost
kompetencji w
stosunku do
pomiaru
początkowego
9,7%
7,4%
8,2%
4,6%
Serdecznie dziękuję za uwagę!

similar documents