Regionalni razvojni program za obdobje 2014

Report
Regionalni razvojni program
za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji
Jugovzhodna Slovenija
Program Infrastruktura, okolje
in prostor
Odbor RSR za infrastrukturo, okolje in prostor
Svet regije JV Slovenija, 9. 2. 2015
Specifični cilj 3.1: Izboljšanje dostopnosti in povečanje mobilnosti v
regiji
UKREP 3.1.1: Nadgradnja in razvoj trajnostne mobilnosti
Najpomembnejši načrtovani projekti v regiji v okviru tega ukrepa:
 3. in 3. A razvojna os (sektorski projekt),
 Izboljšanje in povečanje trajnostne mobilnosti v regiji,
 S kolesom ob Savi in Krki,
 Kolesarska povezava ob reki Kolpi,
 Mreža postajališč za avtodome.
Povezava z Operativnim programom 2014 - 2020
Prednostna os: 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja
Prednostna naložba:
 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih
 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi
Prednostna os: 7 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti
 Prednostna naložba: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih
prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč
 + tehnična pomoč
RRP 2014-2020 : Infrastruktura, okolje in prostor
Specifični cilj 3.2: Izboljšanje opremljenosti z
okoljsko infrastrukturo
UKREP 3.2.1: Čiščenje in odvajanje odpadnih vod
Najpomembnejši načrtovani projekti v regiji v okviru tega ukrepa:
 Odvedena in očiščena odpadna voda v regiji v aglomeracijah nad 2000 PE
 Odvedena in očiščena odpadna voda v regiji v aglomeracijah od 50 do 2000 PE
 Odvedena in očiščena odpadna voda v regiji v aglomeracijah pod 50 PE in ostalih
območjih izven aglomeracij
 Ureditev komunalne infrastrukture v romskih naseljih
*opomba: V sklopu področja se bodo pripravile študije in strategije odvajanja in čiščenja
odpadne vode. V nadaljevanju izvajanja projekta bodo občine samostojno pripravile
potrebno ustrezno projektno dokumentacijo ter projekte združile v sklopu izvajanja projekta
Porečje reke Krke kot njegovo 4. fazo.
Povezava z Operativnim programom 2014 - 2020
Prednostna os: 6 Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
Prednostna naložba:
 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve
Posebni cilj: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda
RRP 2014-2020 : Infrastruktura, okolje in prostor
Specifični cilj 3.2: Izboljšanje opremljenosti z okoljsko
infrastrukturo
UKREP 3.2.2: Izboljšana oskrba s pitno vodo
Najpomembnejši načrtovani projekti v regiji v okviru tega ukrepa:
 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
 Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje
 Oskrba s pitno vodo Suhe krajine
 Izboljšana oskrba s pitno vodo v regiji
 Ureditev komunalne infrastrukture v romskih naseljih
 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – II. faza in
ostali pripadajoči vodi, ki se vežejo nanj, ter pripadajoči vodi, ki se vežejo na projekt
Suhokranjski vodovod
*opomba: Izvedla se bo celovita analiza potreb za rekonstrukcijo ali novogradnjo
vodovodnih sistemov in evidentiranje razpoložljivih vodnih virov ter potrebni ukrepi za
nadaljnjo uporabo, možnosti zagotovitve novih vodnih virov. Na podlagi predhodno izdelanih
študij se bo pripravilo celovite projekte.
Povezava z Operativnim programom 2014 - 2020
Prednostna os: 6 Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
Prednostna naložba:
 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve
Posebni cilj: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo
RRP 2014-2020 : Infrastruktura, okolje in prostor
Specifični cilj 3.2: Izboljšanje opremljenosti z okoljsko
infrastrukturo
UKREP 3.2.3: Ravnanje z odpadki
Najpomembnejši načrtovani projekti v regiji v okviru tega ukrepa:
 Ravnanje z odpadki v regij in regijski center za ravnanje z odpadki CEROD
 Ravnanje z odpadki v regiji I. faza odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko
Povezava z Operativnim programom 2014 - 2020
OP za odpadke ne predvideva sredstev!
Odločba organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt R CEROD II. faza št. KS OP
ROPI/4/1/dolenjska-2. Faza/0 z dne 25.8.2011
Možnosti:
Centri ponovne uporabe – socialno podjetništvo: Prednostna os: 9 Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine in Prednostna os: 3Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast
Smetarska vozila za odvoz odpadkov: Prednostna os: 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in
pametna omrežja
RRP 2014-2020 : Infrastruktura, okolje in prostor
Specifični cilj 3.3: Povečanje učinkovitosti rabe energije
UKREP 3.3.1: Energetsko učinkovita gradnja in celovita energetska
sanacija
Najpomembnejši načrtovani projekti v regiji v okviru tega ukrepa:
 Energetsko učinkovita regija JV Slovenija
 Energetsko učinkovita gradnja javnih objektov
Povezava z Operativnim programom 2014 - 2020
Prednostna os: 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja
Prednostna naložba:
 Podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vključno
v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju
 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov
 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih
 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi
RRP 2014-2020 : Infrastruktura, okolje in prostor
Specifični cilj 3.4: Izboljšanje komunikacijske infrastrukture
UKREP 3.4.1: Dograditev širokopasovnega omrežja in povečanje
internetnih priključkov
Najpomembnejši načrtovani projekti v regiji v okviru tega ukrepa:
 Širokopasovna omrežja Pokolpja
 Širokopasovna omrežja Dolenjske
Povezava z Operativnim programom 2014 - 2020
Prednostna os: 2 Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti
Prednostna naložba:
 Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju
nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo
RRP 2014-2020 : Infrastruktura, okolje in prostor
Specifični cilj 3.5: Učinkovit in celovit prostorski razvoj
UKREP 3.5.1: Prostorsko načrtovanje in celovit sistem
vodenja prostorskih evidenc
Najpomembnejši načrtovani projekti v regiji v okviru tega ukrepa:
 Učinkovit in celovit prostorski razvoj
 Trajnostna urbana strategija (TUS) Novo mesto
 Južni del 3. razvojne osi (priprava prostorske in projektne dokumentacije) – sektorski
projekt
 3. A razvojna os (priprava prostorske in projektne dokumentacije) – sektorski projekt
Povezava z Operativnim programom 2014 - 2020
Prednostna os: 12 Tehnična pomoč
RRP 2014-2020 : Infrastruktura, okolje in prostor
Najpomembnejši regijski projekti (21 IOP)





















Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
Oskrba s pitno vodo na območju Suhe krajine
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica - Kočevje (Vodovod SORIKO)
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – II. faza in ostali pripadajoči
vodi, ki se vežejo nanj, ter pripadajoči vodi, ki se vežejo na projekt Suhokranjski vodovod
Izboljšana oskrba s pitno vodo v regiji
Izboljšanje in povečanje trajnostne mobilnosti v regiji
S kolesom ob Savi in Krki
Kolesarska povezava ob reki Kolpi
Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Energetsko učinkovita gradnja javnih objektov
Energetsko učinkovita regija JV Slovenija
Odvedena in očiščena odpadna voda v regiji v aglomeracijah nad 2000 PE
Odvedena in očiščena odpadna voda v regiji v aglomeracijah od 50 do 2000 PE
Odvedena in očiščena odpadna voda v regiji v aglomeracijah pod 50 PE in ostalih območjih izven aglomeracij
Ureditev komunalne infrastrukture v romskih naseljih
Ravnanje z odpadki v regiji
Ravnanje z odpadki v regiji I. faza odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko
Širokopasovna omrežja Dolenjske
Širokopasovna omrežja Pokolpja
Učinkovit in celovit prostorski razvoj
RRP 2014-2020: Infrastruktura, okolje in prostor
Trajnostna urbana strategija
KAKO NAPREJ?
 Zrele projekte prilagoditi pogojem nove finančne perspektive
 Pristopiti k začetni fazi projekta Porečje reke Krke 4. faza
 Širokopasovno omrežje Dolenjske
 Kolesarska povezava ob reki Kolpi
 Pristopiti k izdelavi Celostnih prometnih strategij
 Novelirati Lokalne energetske koncepte
 Vključevati javno zasebno partnerstvo
 Razmišljati o mehkih projektih za financiranje iz EU sredstev
RRP 2014-2020: Infrastruktura, okolje in prostor

similar documents