Unit pengajaran dan rancangan pengajaran - Open4Learn

Report
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
UNIT PENGAJARAN DAN
RANCANGAN PENGAJARAN
Dr Nurulhuda A.R
Modul Kuliah Minggu Ketiga dan Keempat
Hasil pembelajaran
Unit 1:
 Menghuraikan prinsip pengajaran menggunakan
pendekatan masteri dan konstruktivisme/inkuiri
Unit 2:
 Menghuraikan prinsip pembinaan unit pengajaran
berdasarkan pendekatan masteri dan pendekatan
konstruktivisme/inkuiri
 Menghuraikan fungsi unit dan rancangan pengajaran
Unit 3:
 Menjana draf unit dan rancangan pengajaran
berdasarkan pendekatan masteri dan konstruktivisme
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Unit 1: Prinsip P&P Konstruktivisme
Premis asas konstruktivisme
 Pelajar membina, meruntuh (deconstruct), dan
membina semula pengetahuan mereka sendiri
 Membina, meruntuh dan membina semula sesuatu
makna merupakan pembelajaran
 Pembelajaran juga berlaku apabila pelajar
menstruktur semula idea sedia ada mereka dengan
mengaitkan idea baru dengan yang lama.
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Prinsip pembelajaran konstruktivisme







Pembelajaran ialah proses yang berterusan dan
aktif.
Pembelajaran melibatkan aktiviti mental dan juga
sosial
Pembelajaran melibatkan bahasa
Pembelajaran perlu ada konteks
Pelajar memerlukan pengetahuan untuk belajar
Pembelajaran memerlukan masa yang mencukupi
Metakognisi (kesedaran dan kebolehan mengawal
proses berfikir seseorang semasa pembelajaran)
dan motivasi merupakan komponen penting
dalam pembelajaran
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Ahli teori utama




John Dewey (1859-1952) – Pembelajaran datang
daripada pengalaman
Jean Piaget (1896-1980) – Pembelajaran berlaku
melalui adaptasi kepada interaksi dengan persekitaran
melalui proses asimilasi dan akomodasi yang
berkembang melalui tahap perkembangan kognitif
tertentu
Lev Vygotsky (1896-1934) – Pembelajaran berlaku
melalui interaksi dengan orang lain (secara sosial) dan
diintegrasi ke dalam struktur mental pelajar
Jerome Bruner (1915- ) – Pembelajaran merupakan
proses sosial aktif di mana pelajar membina idea atau
konsep baru berdasarkan pengetahuan sedia ada
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Implikasi terhadap pengajaran




Dewey – Pelajar mesti dilibatkan dengan aktiviti
bermakna dan bersesuaian (hands-on, minds-on,
hearts-on) dengan mengambil kira pengetahuan
sedia ada pelajar
Piaget – Sediakan aktiviti yang merangsang
minda bersesuaian dengan tahap perkembangan
kognitif pelajar
Vygotsky – Sediakan persekitaran belajar yang
kaya secara sosial di mana terdapat penerokaan
konsep antara pelajar dan guru serta pelajar lain
Bruner – Galakkan pelajar menemui sendiri
prinsip dan konsep. Bincang konsep secara aktif
dan kaitkan dengan kefahaman sedia ada
pelajar
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Model pengajaran konstruktivisme 4-fasa
Refleksi/Penutup
Struktur/struktur
semula
• Buat perkaitan
dengan
pengalaman
pelajar
• Cungkil idea
pelajar
Permulaan/Cungkil
idea
• Aktiviti
penerokaan
• Hands-on,
minds-on,
hearts-on
• Penilaian
• Aktiviti
pengayaan
• Penyelesaian
masalah
• Penilaian
• Membanding
pengetahuan
baru dengan
idea lama
• Membuat
kesimpulan
• Penilaian
Aplikasi idea
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Urutan pengajaran 4 fasa
Permulaan/Mencungkil idea
Menstruktur/Menstruktur semula idea
Aplikasi idea
Refleksi/Penutup
TFP3013/3023
FST, UPSI
Dr Nurulhuda A R
Fasa 1: Permulaan/Mencungkil Idea





Guru mengaitkan pelajaran lepas yang berkaitan
dengan pelajaran baru
Guru mencungkil idea pelajar di mana pelajar diberi
peluang mempersembah dan menyatakan idea dan
pengetahuan sedia ada mereka
Langkah pertama ke arah memurni, menyusun semula,
dan/atau mengatasi miskonsepsi (jika ada)
Menyediakan pelajar dan guru untuk berinteraksi
dengan idea pelajar secara bermakna ke arah
pembinaan pengetahuan sains
Perlu menarik dan mengujakan bagi meningkatkan
semangat belajar pelajar
TFP3013/3023
FST, UPSI
Dr Nurulhuda A R
Fasa 2: Menstruktur/menstruktur
semula idea





Membina idea saintifik baru
Memurni dan menyusun semula prakonsepsi dan
pengetahuan sedia ada pelajar supaya lebih
bertepatan dengan idea/kefahaman saintifik
Menyelesaikan masalah miskonsepsi pelajar
Mempersembahkan idea baru dengan
mengaitkannya kepada pengalaman pelajar
Menaksir kefahaman pelajar secara berterusan
(penaksiran formatif)
TFP3013/3023
FST, UPSI
Dr Nurulhuda A R
Fasa 3: Aplikasi idea




Mengaplikasi pengetahuan yang dibina dalam
situasi berlainan
Mencabar dan mengembangkan kefahaman
konsep pelajar
Meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif
Menggunakan secara meluas strategi berfikir
seperti mengkonsepsi, menyelesai masalah dan
membuat keputusan
TFP3013/3023
FST, UPSI
Dr Nurulhuda A R
Fasa 4: Refleksi/Penutup





Membandingkan prakonsepsi dn miskonsepsi
pelajar dengan pengetahuan baru dibina
Meringkaskan apa yang telah dipelajari
Melihat semula apa yang sepatutnya dicapai dan
kemudian menaksir hasil pembelajaran tersebut
Meminta pelajar membuat kesimpulan dan
membuat refleksi keseluruhan pengalaman
pembelajaran mereka
Mengaitkan dengan pelajaran akan datang dan
memberi kerja rumah
TFP3013/3023
FST, UPSI
Dr Nurulhuda A R
Model pengajaran konstruktivisme 5E

Rujukan
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Prinsip P&P Masteri
Premis asas pembelajaran Masteri



90% pelajar mampu mempelajari apa yang biasa diajar di sekolah
jikalau mereka diberi masa yang mencukupi dan pengajaran yang
sesuai
Masa yang mencukupi bermakna masa yang diperlukan untuk
menunjukkan penguasaan objektif. Masa yang diperlukan berbeza
bagi pelajar yang berbeza.
Pengajaran yang sesuai bermakna



Pengajaran dibahagikan kepada unit-unit pengajaran yang lebih kecil
Objektif atau hasil pembelajaran ditentukan lebih awal dan dijelaskan
kepada pelajar
Memastikan pelajar menguasai objektif setiap unit (dengan melakukan
penaksiran dan penilaian berasaskan rujukan kriteria) sebelum
berpindah kepada unit lain
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Prinsip pembelajaran masteri





Hasil pembelajaran ditentukan dan disusun mengikut
hiraki
Aktiviti pembelajaran perlu berkesan kepada pelajar
Penaksiran dan penilaian rujukan kriteria dilakukan
selesai satu-satu unit pengajaran
Pelajar yang masih tidak menguasai hasil
pembelajaran diberikan aktiviti pemulihan manakala
yang mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan
Pelajar perlu menguasai hasil pembelajaran satu-satu
unit sebelum beralih ke unit yang lain
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Ahli teori utama


John Caroll (1963): Kebolehan pelajar merupakan
fungsi masa yang digunakan bahagi masa yang
diperlukan. Jika pelajar diberi masa yang
diperlukan dan ia menggunakan masa tersebut, ia
akan mencapai objektif.
Bloom (1968): Membuat formulasi berdasarkan
idea Caroll bahawa faktor utama pembelajaran
ialah masa dan kaedah pengajaran yang berkesan
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Unit Pembelajaran 1
Tentukan Hasil Pembelajaran
Pilih dan susun isi, dan kaedah
Pengajaran & Pembelajaran
Penilaian
Aktiviti
Pengayaan
Ya
Sudahkah
murid
menguasai?
Ya
Tidak
Teruskan
Unit Pembelajaran 2
Aktiviti
Pemulihan
Unit 2: Apa itu unit pengajaran?
Pelan instruksi/pengajaran yang mengandungi
rangka terperinci berdasarkan satu tema atau
bahagian daripada sukatan pelajaran, disusun
dengan teliti dan mengandungi perihalan tentang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tajuk dan kegunaan unit
Pengetahuan sedia ada pelajar
Analisis isi kandungan pelajaran
Bahan bantu mengajar dan belajar (termasuk teknologi)
Kaedah pengajaran dan pembelajaran
Pelan penaksiran
Rancangan pengajaran harian
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Apa tujuan merancang unit pengajaran?
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Komponen 1 unit pengajaran:
Tajuk dan tujuan unit
Tujuan unit merupakan sinopsis tentang apa yang
hendak dicapai unit pengajaran dan kepentingan
tema/bahagian sukatan pelajaran yang dipilih
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Komponen 2 unit pengajaran:
Pengetahuan sedia ada pelajar




Pengetahuan sedia ada pelajar -4 lessons
Pelan mencungkil idea – 4 lessons
Idea atau objektif utama yang kemungkinan sukar
dicapai - 4 lessons
Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep
saintifiknya yang tepat – 1 unit
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Komponen 3 unit pengajaran:
Analisis isi kandungan pelajaran






Hasil pembelajaran – 4 lessons
Senarai istilah/konsep/prinsip/hukum/teori - 4
Idea utama menggunakan bahasa yang sesuai
dengan kebolehan dan umur pelajar – 4 lessons
Persoalan utama dengan jawapan saintifiknya – 4
lessons
Objek, sistem atau kejadian sebenar yang
berkaitan dengan tajuk/konsep/prinsip/
hukum/teori – 4 lessons
Peta konsep – 1 unit
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Komponen 4 unit pengajaran:
Bahan bantu mengajar dan belajar

Senarai bahan, peralatan/teknologi, dan bahan
sumber yang diperlukan termasuk lembaran kerja
pelajar – 4 lessons
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Komponen 5 unit pengajaran:
Kaedah dan aktiviti P&P
Senarai kaedah dan aktiviti p&p, contohnya
perbincangan, kerja berkumpulan, kerja
individu, menonton klip video, demonstrasi
guru, main peranan, permainan, dll. bagi
setiap fasa pengajaran – 4 lessons
 Garis masa (time line) bagi keseluruhan unit
untuk menunjukkan bagaimana masa
diperuntukkan bagi setiap subtajuk – 1 unit

EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Komponen 6 unit pengajaran:
Pelan penaksiran
Senarai tugasan penaksiran dan hasil akhir
tugasan – 4 lessons
 Alat menaksir dan menilai pencapaian hasil
pembelajaran seperti ujian bertulis, laporan,
soalan-soalan, rubrik, dll. bagi setiap fasa
pembelajaran dan selepas selesai satu unit
pengajaran.

EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Komponen 7 unit pengajaran:
Rancangan pengajaran harian
Pelan pengajaran yang tersusun dan terperinci yang
mengandungi elemen berikut:
 Tema/Tajuk
 Bidang pembelajaran
 Kumpulan sasar
 Tarikh dan masa
 Tujuan
 Hasil pembelajaran: kognitif, psikomotor (kemahiran
saintifik), afektif(sikap saintifik dan nilai murni)
 Konsep saintifik utama
 Bahan, peralatan dan bahan sumber
 Langkah berjaga-jaga
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 Penaksiran dan penilaian hasil pembelajaran
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Perkara utama yang perlu diambil kira
semasa merancang P&P


Rancangan pengajaran memandu tindakan dan oleh itu perlu
fleksibel dan boleh ubah mengikut keperluan. Namun ada
baiknya menghafal idea, soalan dan langkah-langkah penting.
Soalan-soalan yang memandu perancangan:
 Apa tujuan pelajaran?
 Apakah idea utama yang hendak diajar dan kaitannya
dengan pelajaran terdahulu dan yang akan datang, dengan
pengalaman pelajar di luar bilik darjah, dan dengan
kurikulum atau mata pelajaran lain?
 Bagaimana bahan dapat dipersembahkan dengan berkesan
selepas mengambil kira konteks p&p (spt kebolehan pelajar,
fasiliti, dsbnya)?
 Bagaimana hasil pembelajaran hendak ditaksir dan dinilai?
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
Perkara utama yang perlu diambil kira
semasa merancang P&P


Rancang kaedah pengajaran kontemporari yang mempunyai ciri berikut:
 Mementingkan penyoalan berbanding syarahan/ penerangan terus
(more questioning, less explaining)
 Lebih banyak kepelbagaian bahan dan aktiviti (hands-on, minds-on,
hearts-on)
 Lebih besar tanggungjawab pembelajaran diletakkan ke atas bahu
pelajar
 Mementingkan kefahaman idea dahulu berbanding melabel idea (ideas
first, label later), iaitu mengutamakan urutan pengajaran secara induktif
berbanding deduktif
Tumpukan kepada kejayaan pengalaman pembelajaran pelajar
berbanding penyampaian isi kandungan iaitu sentiasa memikirkan
pembelajaran pelajar semasa merancang.
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R
29
Perkara yang perlu diambil kira apabila merancang kaedah/aktiviti P&P
Aras pengalaman pembelajaran
Louisell & Descamps
Simbolik
Alami melalui simbol spt
nombor, perkataan &
formula
Kuliah/Penerangan
Aras 1
Pembacaan
Aras 2
Ikonik
Alami melalui representasi
visual & sensori
Media secara terpencil
Aras 3
Media secara terintegrasi
Aras 4
Enaktif
Alami sendiri apa yg
dipelajari
Pengalaman yang disimulasikan
Aras 5
Pengalaman sebenar
Aras 6
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda A.R

similar documents