CARTA PERAKAUNAN AKRUAN 1GFMAS (SLIDE)

Report
CARTA AKAUN AKRUAN
1GFMAS
ASAS CADANGAN
MPSAS 1 –
Persembahan
Penyata
Kewangan
Carta
Perakaunan
(COA)
berasaskan
tunai ubah suai
Pekeliling
Perbendaharaan
5/2004 – Kod
Penjenisan Hasil
dan Belanja
Bajet –
Berdasarkan
Objek Am
CARTA AKAUN SEDIA ADA
10000 Emolumen
50000 –
Perbelanjaan
Lain
PP 5/2004
60000 Hasil Cukai
20000 Bekalan &
Perkhidmatan
BELANJA
40000 –
Pemberian &
Kenaan
Bayaran
Tetap
30000 Aset
90000 Hasil
Wilayah
Persekutuan
PP 5/2004
HASIL
80000 Pelbagai
Terimaan
70000 Hasil Bukan
Cukai
PROFIL CARTA AKAUN SEDIA ADA
Objek Am
Objek Sebagai
10000
11000
Objek
Kumpulan
Lanjut
11100
Objek Lanjut
11101
PROFIL CARTA AKAUN AKRUAN
Jenis Akaun
Kelas Akaun
Sub Kelas
Siri
Sub Siri
• 1 aksara
• (huruf)
• 2 aksara
• (nombor)
• 1 aksara
• (nombor)
• 1 aksara
• (nombor)
• 3 aksara
• (nombor)
Mengekalkan Kod Sedia ada Perbelanjaan
dan Hasil PP 5/2004 dengan tambahan kodkod yang melibatkan perakaunan akruan
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
Jenis Akaun
Kelas Akaun
Sub Kelas
Akaun
Siri
Sub Siri
(A)
(99)
(9)
(9)
(999)
●1 aksara
(alpha)
merujuk
kepada jenis
akaun utama
yang terdapat
di dalam
Penyata
Kewangan
●2 aksara
●1 aksara
(nombor)
(nombor)
merujuk
merujuk
pengkelasan
kepada
akaun dalam klasfikasi dan
penyata kategori akaun
kewangan
seperti di
dalam nota
kepada
penyata
kewangan
●1 aksara
(nombor)
merujuk
kepada jenis
akaun
●3 aksara
(nombor)
merujuk
kepada
senarai
terperinci
Mengekalkan Kod Sedia ada Perbelanjaan
dan Hasil PP 5/2004 dengan tambahan kodkod yang melibatkan perakaunan akruan
JENIS AKAUN
Jenis Akaun
B - Belanja
H - Hasil
A - Aset
L - Liabiliti
E - Ekuiti
PERBELANJAAN
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
PERBELANJAAN
JENIS AKAUN
KELAS
AKAUN
SUB KELAS
AKAUN
SIRI
SUB SIRI
B
99
9
9
999
●1 aksara
(alpha) B
merujuk
kepada jenis
akaun utama
perbelanjaan
yang
terdapat di
dalam
Penyata
Kewangan
● 2 aksara
(nombor)
merujuk
pengkelasan
akaun
perbelanjaan
dalam
Penyata
Kewangan
●1 aksara
(nombor)
merujuk
kepada
klasfikasi dan
kategori
perbelanjaan
seperti di
dalam nota
kepada
Penyata
Kewangan
● 1 aksara
(nombor)
merujuk
kepada jenis
akaun
perbelanjaan
●3 aksara
(nombor)
merujuk
kepada
senarai
perbelanjaan
terperinci
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
PERBELANJAAN
JENIS
AKAUN
KELAS AKAUN
B
99
●2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan
akaun dalam penyata kewangan
01 – Gaji, Upahan & Manfaat Pekerja
02 – Perkhidmatan & Bekalan
03 - Aset Tidak Dipermodalkan
04 – Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
05 – Perbelanjaan – Perbelanjaan Lain
SUB KELAS
AKAUN
9
SIRI
SUB SIRI
9
999
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
PERBELANJAAN
JENIS AKAUN
KELAS
AKAUN
SUB KELAS
AKAUN
SIRI
SUB SIRI
B
01
1
1
101
● 1 aksara
(alpha) B
merujuk
kepada jenis
akaun
utama iaitu
Belanja
●2 aksara
(nombor)
merujuk
pengkelasan
akaun bagi
Belanja
●1 aksara
(nombor)
merujuk
kepada
klasfikasi
dan kategori
akaun
●1 aksara
(nombor)
merujuk
kepada jenis
akaun
●3 aksara
(nombor)
merujuk
kepada
senarai
terperinci
Gaji &
Upahan
Gaji
Kakitangan
Awam
Gaji, Upahan
& Manfaat
Pekerja
Emolumen
Kekalkan kod seperti PP 5/2004
PERBANDINGAN KOD SEDIA ADA DAN KOD
CARTA AKAUN AKRUAN - PERBELANJAAN
PERIHAL
KOD PENJENISAN
SEDIA ADA 5/2004
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
EMOLUMEN
10000
B0110000
GAJI DAN UPAHAN
11000
B0111000
GAJI KAKITANGAN
AWAM
11100
B0111100
GAJI BIASA
KAKITANGAN AWAM
11101
B0111101
CONTOH KOD BARU DIWUJUDKAN PERBELANJAAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
SUSUT NILAI HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN
B3100000
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN
B3130000
BANGUNAN DAN PEMBAIKAN BANGUNAN
B3132000
BANGUNAN KEDIAMAN
B3132101
HASIL
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
HASIL
JENIS
AKAUN
KELAS AKAUN
H
99
●2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan
akaun dalam penyata kewangan
01 – Hasil Daripada Urusniaga Bukan
Pertukaran
02 – Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran
SUB KELAS
AKAUN
9
SIRI
SUB SIRI
9
999
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
HASIL
JENIS AKAUN
KELAS
AKAUN
SUB KELAS
AKAUN
SIRI
SUB SIRI
H
01
6
1
101
● aksara
(alpha) H
merujuk
kepada jenis
akaun
utama iaitu
Hasil
●2 aksara
(nombor)
merujuk
pengkelasan
akaun bagi
Hasil
●1 aksara
(nombor)
merujuk
kepada
klasfikasi
dan kategori
akaun
●1 aksara
(nombor)
merujuk
kepada jenis
akaun
●3 aksara
(nombor)
merujuk
kepada
senarai
terperinci
Cukai
Langsung
Cukai
Pendapatan
Individu
Hasil
Daripada
Urusniaga
Bukan
Pertukaran
Cukai
Mengekalkan Kod Sedia ada
Perbelanjaan dan Hasil PP 5/2004
PERBANDINGAN KOD SEDIA ADA DAN KOD
CARTA AKAUN AKRUAN - HASIL
PERIHAL
KOD PENJENISAN
SEDIA ADA 5/2004
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
HASIL CUKAI
60000
H0160000
CUKAI LANGSUNG
61000
H0161000
CUKAI PENDAPATAN
61100
H0161100
CUKAI PENDAPATAN
PETROLEUM
61103
H0161103
* URUSNIAGA BUKAN PERTUKARAN
PERBANDINGAN KOD SEDIA ADA DAN KOD
CARTA AKAUN AKRUAN - HASIL
PERIHAL
KOD PENJENISAN
SEDIA ADA 5/2004
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
HASIL BUKAN CUKAI
70000
H0270000
PERKHIDMATAN DAN
BAYARAN
PERKHIDMATAN
72000
H0272000
BAYARAN IKTISAS
72100
H0272100
BAYARAN MAHKAMAH
72101
H0272101
* URUSNIAGA DENGAN PERTUKARAN
CONTOH KOD BARU DIWUJUDKAN - HASIL
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
PELBAGAI TERIMAAN
H0280000
KEUNTUNGAN ATAS PELUPUSAN ASET
H0284000
TANAH
H0284100
TANAH KEDIAMAN
H0284101
ASET
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
ASET
JENIS
AKAUN
KELAS AKAUN
SUB KELAS
AKAUN
SIRI
SUB SIRI
A
99
9
9
999
●2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan
akaun dalam penyata kewangan
01 – Tunai dan Kesetaraan Tunai
02 – Cukai dan Pindahan Boleh Diperoleh
03 – Akaun Belum Terima
04 – Akaun Belum Terima (Amanah Kerajaan)
05 – Perbelanjaan Terdahulu
06 – Inventori Untuk
Digunakan
07 – Inventori Untuk Dijual
08 – Inventori Untuk
Digunakan (Sistem Luar)
09 – Inventori Untuk Dijual (Sistem Luar)
10 – Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal
11 – Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang
Dikawal
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN ASET
KOD TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
JENIS
AKAUN
KELAS
AKAUN
SUB KELAS AKAUN
SIRI
SUB
SIRI
A
01
9
9
999
1 – Bank Pusat
01 – Tunai & Kesetaraan Tunai
A - Aset
2 - Bank Bayaran
1 - Wang Tunai di
Bank
3 - Bank Terimaan
4 - Bank EFT
5 - Bank Agen 1
6 - Bank Agen 2
7 – Panjar
2 - Wang Tunai di
Tangan
8 – Bank Amanah
1 - Panjar Wang
Runcit
2 – Wang Tunai Belum
Dibankkan
4 – Deposit Jangka
Pendek 3 bulan ke
bawah
1 - Wang Amanah
2 - Am
100 – Ibu Pejabat
PERBANDINGAN KOD SEDIA ADA DAN KOD
CARTA AKAUN AKRUAN - ASET
PERIHAL
ASET
KOD PENJENISAN
SEDIA ADA 5/2004
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
30000
HARTANAH, LOJI &
PERALATAN
A1430000
TANAH & PEMBAIKAN
TANAH
31000
A1431000
TANAH
31100
A1431100
TANAH KEDIAMAN
31101
A1431101
CONTOH KOD BARU DIWUJUDKAN – ASET
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
CUKAI DAN PINDAHAN BOLEH DIPEROLEH
A0200000
HASIL CUKAI
A0260000
CUKAI LANGSUNG
A0261000
CUKAI PENDAPATAN
A0261100
LIABILITI
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
LIABILITI
JENIS AKAUN
KELAS AKAUN
SUB KELAS AKAUN
SIRI
SUB SIRI
L
99
9
9
999
●2 aksara (nombor) merujuk
pengkelasan akaun dalam penyata
kewangan
01 – Akaun Belum Bayar
02 – Cukai Dan Pindahan Terdahulu
03 – Pendapatan Terdahulu
04 – Peruntukan
05 – Pelan Persaraan Dan Gratuiti
06 – Pinjaman
07 - Liabiliti Pajakan Kewangan
Dalam Negeri
08 – Liabiliti Pajakan Kewangan Luar
Negeri
09 – Liabiliti Perjanjian Konsesi
Dalam Negeri
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN KOD LIABILITI
ABB DI BAWAH URUSNIAGA PERTUKARAN
JENIS
AKAUN
KELAS
AKAUN
SUB KELAS AKAUN
SIRI
SUB
SIRI
L
01
9
9
999
01 – Akaun Belum Bayar
L - LIABILITI
1 – Gaji & Upahan
1 - Emolumen
2 – Elaun & Imbuhan
Tetap
3 – Sumbangan Berkanun
1 – Perjalanan & Sara
Hidup
2 – Bekalan &
Perkhidmatan
2 – Pengangkutan BarangBarang
3 – Perhubungan & Utiliti
4 - Sewaan
100- Gaji
Kakitangan Awam
200- Gaji Pasukan
Keselamatan
300- Gaji Anggota
Pentadbiran dan
Parlimen
400- Gaji
Kumpulan
Premier
CONTOH KOD BARU DIWUJUDKAN – LIABILITI
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
AKAUN BELUM BAYAR
L0100000
EMOLUMEN BELUM BAYAR
L0110000
GAJI DAN UPAHAN
L0111000
GAJI KAKITANGAN AWAM
L0111100
EKUITI
JENIS
AKAUN
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN
EKUITI
KELAS AKAUN
E
99
●2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan
akaun dalam penyata kewangan
01 – Rizab
02 – Lebihan / Kurangan Amanah Kerajaan
03 – Lebihan/Kurangan Dana Am
SUB KELAS
AKAUN
9
SIRI
SUB SIRI
9
999
PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN EKUITI
KOD RIZAB
JENIS
AKAUN
KELAS
AKAUN
SUB KELAS AKAUN
SIRI
SUB
SIRI
E
01
9
9
999
01 – Rizab
E - EKUITI
1 – Saham Tersiar Harga
1 – Penilaian Semula
Aset Kewangan
2 – Saham Tidak Tersiar Harga
2 – Penilaian Semula
Aset
CONTOH KOD BARU DIWUJUDKAN – EKUITI
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AKRUAN
RIZAB
E0100000
PENILAIAN SEMULA ASET KEWANGAN UNTUK
DIJUAL
E0110000
SAHAM TERSIAR HARGA
E0111000
TERIMA KASIH

similar documents