UVGI_Unit

Report
1
• หล ักการการใชแ้ สงอ ัลตราไวโอเล็ตในการฆ่าเชอื้ โรค
• ปัจจ ัยในการออกแบบ UVGI Unit
• การออกแบบ UVGI Unit
http://zoowildlifevet.com/?p=957
2
http://www.udclick.com/home1/index.php?option=com_content&task=view&id=56172&Itemid=117071
http://zoowildlifevet.com/?p=681
3
254 nm
เป็นคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้า 200-400 nm, UV-C 200-280, UV-B 280-315 nm,
UV-A 315-400 nm
http://www.emperoraquatics-pond.com/uv_sterilization.php
4
http://www.heraeus-noblelight.com/fileadmin/user upload/PDF/disinfection/UV Disinfection in Water Treatment72xok.pdf 5
6
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/MicroBio_p017.shtml
่ ผ่านของแสง UV สู่ Target microorganism
 การสง
 อ ัตราการไหลของนา้ ผ่าน UVGI Unit
 ความเข้มของแสง UV-C output (µW/cm2)
 Microorganism UV dose required (µW.S/Cm2)
7
่ ผ่านของแสง UV สู่ Target microorganism
 การสง
 อ ัตราการไหลของนา้ ผ่าน UVGI Unit
 ความเข้มของแสง UV-C output (w/cm2)
 Microorganism UV dose required (µW.S/Cm2)
http://www.emperoraquatics.com/uv_transmissibility.php
8
 การสง่ ผ่านของแสง UV สู่ Target microorganism
 อ ัตราการไหลของนา้ ผ่าน UVGI Unit
 ความเข้มของแสง UV-C output (w/cm2)
 Microorganism UV dose required (µW.S/Cm2)
http://www.emperoraquatics-pond.com/uv_sterilizer_flow_rate.php
9
่ ผ่านของแสง UV สู่ Target microorganism
 การสง
 อ ัตราการไหลของนา้ ผ่าน UVGI Unit
 ความเข้มของแสง UV-C output (µw/cm2)
 Microorganism UV dose required (µW.S/Cm2)
http://www.technilamp.co.za/Portals/140/docs/5281.pdf
10
UV-C = Specific UV wavelength 190-280 nm (most effective at 254 nm)
UV Intensity = ความเข้มของแสงอ ัลตราไวโลเล็ ต (µw/cm2)
UV Dose = ปริมาณแสงอ ัลตราไวโอเล็ ต (µW.s/cm2)
่ ผ่านของแสงอ ัลตราไวโอเล็ ต
UV Transmittance = ค่าการสง
ื้ โรคด้วยแสงอ ัลตราไวโอเล็ ต
UV Disinfection = การฆ่าเชอ
ื้ โรคด้วยแสงอ ัลตราไวโอเล็ ต
UVGI : UV Germicidal Irradiation = การฆ่าเชอ
้ื โรค
่ นทีน
UV Housing, UV Chamber, UV Vessel = สว
่ า้ ไหลผ่านและถูกฆ่าเชอ
Pathogenic microorganism = สงิ่ มีชวี ต
ิ ขนาดเล็ กทีก
่ อ
่ โรค
Target Microorganism = สงิ่ มีชวี ต
ิ ขนาดเล็ กทีเ่ ป็นเป้าหมาย
Microorganism UV Dose Required = ปริมาณแสงอ ัลตราไวโอเล็ ตทีต
่ อ
้ งการ
ในการฆ่าสงิ่ มีชวี ต
ิ ขนาดเล็ กชนิดต่างๆ
11
http://www.emperoraquatics.com/CLP_029301-C_032210_LR.pdf
12
http://www.emperoraquatics-pond.com/uv_sterilizer_flow_rate.php
13
http://www.resun-china.com/en/ProductInfo.aspx?ProID=374&ProClass=101
http://www.weloveshopping.com/template/e1/showproduct.php?pid=14990392&shopid=199291
14
Marine white spot
โรคจุดขาว
http://www.emperoraquatics.com/microorganisms_uv-dose.php
15
Marine velvet
โรคสนิมเหล็ก
http://zoowildlifevet.com/?p=957
16
• โรคจุดขาว (Marine white spot, Marine ich)
เกิดจาก Cryptocaryon sp.
• โรคสนิมเหล็ก (Marine Velvet) Amyloodinium sp.
• โรคแผลด่าง ในปลากะพงขาว (Flexibacter maritimus)
ื้ Streptococcus sp. ในปลากะพงขาว
• โรคทีเ่ กิดจากเชอ
• โรคแสนปม (Lymphocystis) เกิดจากไวร ัสกลุม
่ Iridovirus
่ โรคครีบดาในลูกปลากะพง
• โรคทีเ่ กิดจากไวร ัสกลุม
่ Iridoviridae เชน
ขาว ลูกปลากะร ัง และในพ่อแม่พ ันธุป
์ ลากะพงขาว
http://www.vet.uga.edu/VPP/clerk/Kurkjian/index.php
17
http://www.emperoraquatics-pond.com/uv_sterilizer_disinfection.php
18
Marine velvet
โรคสนิมเหล็ก
Marine white spot
โรคจุดขาว
http://www.emperoraquatics.com/microorganisms_uv-dose.php
19
http://www.emperoraquatics.com/Microorganism_UVDose_Chart.pdf
20
http://www.emperoraquatics.com/germicidal-uv-lamp-information.php
21
http://www.emperoraquatics.com/germicidal-uv-lamp-information.php
22
23
ี่ งต่อการเกิดโรคอะไรบ้าง ?
้ ง...เคยเป็นโรคอะไรบ้าง ? หรือเสย
ปลาทีเ่ ราเลีย
โรคต ัวด่าง+โรค
จุดขาว+โรค
สนิมเหล็ก
โรคต ัวด่าง+โรคจุด
ขาว+โรคสนิม
เหล็ ก+โรคจาก
ไวร ัส
โรคต ัวด่าง+โรค
จุดขาว+โรคจาก
ไวร ัสกลุม
่
Iridovirus
24
Marine velvet
โรคสนิมเหล็ก
Marine white spot
โรคจุดขาว
http://www.emperoraquatics.com/microorganisms_uv-dose.php
25
้
• นา้ ขุน
่ ต้องใช ้ UV Dose มากขึน
้
• นา้ ใส % UVT สูงขึน
• ต้องมีหน่วยกาจ ัดตะกอนออก
• นา้ ไหลเร็ว ได้ UV Dose
่ ใยแก้ว, ถุงกรอง
จากระบบ เชน
้ ลอด UV มากขึน
้
น้อย ใชห
• นา้ ไหลชา้ ได้ UV Dose
้ ลอด UV น้อยลง
มาก ใชห
• ต้องควบคุมอ ัตราไหลให้
พอดี โดยปร ับลดขนาดปั๊ม
หรือ ใชว้ าวล์ควบคุม
26
เพือ
่ นาไปคานวณปริมาณแสง UV ในห ัวข้อต่อไป
http://www.technilamp.co.za/Portals/140/docs/5281.pdf
27
Marine velvet
Target
Microorganism
โรคสนิมเหล็ก
Marine white
spot
โรคจุดขาว
105,000
µWs/cm2
280,000
µWs/cm2
http://www.coastalaqua.com/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=93&id=16:-moving-bionet-filter-mbf
28
่ หลอด TUV Philips 36 w, UV-C output 14 w, Ø 26 mm, ยาว 120 cm
เชน
พืน
้ ทีผ
่ วิ = 2¶r x h = 2 x 22/7 x 1.3 x 120 = 980 cm2
UV-C Output (µW) = 34,300,000 µW
หลอด TUV Philips 36 w 1 หลอด = 14 w, 1 w = 1,000,000 µW
= 14,000,000 µW
จานวนหลอด UV = 34,300,000/14,000,000 หลอด
= 2.45 หลอด
29
รูค
้ ณ
ุ สมบ ัติ
หลอด
ออกแบบ
UVGI Unit
การเลือก
ว ัสดุ
การประกอบ
• ความยาว (cm)
• Ø (mm)
• จานวนหลอด
• เขียนแบบ หรือ ร่างแบบ
• รูร้ ายการว ัสดุ อุปกรณ์
ื้ ง่าย ในท้องถิน
• หาซอ
่ , ในประเทศ
ิ ธิภาพ และ ราคาประหย ัด
• มีประสท
ั อ
้ น
• ไม่ซบซ
่ มบารุงได้เอง
• ซอ
30
รายการว ัสดุ&อุปกรณ์
• ท่อ PVC Ø 6 นิว้ 1 ท่อน
• ฝาครอบมือ Ø 6 นิว้ 2 ฝา
• ท่อ PVC Ø 2.0 นิว้ 1 ท่อน
• ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 1.5 นิว้ 6 ต ัว
• ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 1.5 นิว้ 6 ต ัว
• ข้องอ 90 Ø 2.0 นิว้ 4 ต ัว
• บอลวาวล์ Ø 2.0 นิว้ 1 ต ัว
• แผ่นสแตนเลส 1 แผ่น
• หลอด UV-C 36 W 3 หลอด
• หลอดควอซ 3 หลอด
• แผ่นปะเก็น หนา 1/8 นิว้
• สว่านเจาะ, เลือ้ ย, หินเจีย
• ลวดเชอื่ ม PVC
• กาวซลิ โิ คนใส
• กาวอีป๊อกซ ี่
31
• ตรวจสอบการรว่ั ซมึ
• ตรวจว ัดอ ัตราไหลของนา้
ผ่าน UVGI Unit ให้
ใกล้เคียงก ับการคานวณ
• ตรวจสอบการหมุนเวียนนา้
ในระบบ ว่ามีการล้นหรือไม่
• แก้ไขปร ับปรุง UVGI Unit
32
33
34
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=31706
35

similar documents