pravni-a-moralni-argumenty-v-rozhodovani

Report





Mít právo
Být v právu
Neprávem nařknout
Právní stát
Základní lidské právo na bezplatnou
zdravotní péči


Objektivní vs. subjektivní právo
Objektivní právo – soubor právních norem
Zákon o zdravotních službách
§ 34
(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb
(dále jen „souhlas“) se pokládá za
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením
souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se
pokládá za informovaný také v případě, že se
pacient podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.
ObčZ
§8
(1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony
nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k
právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí.
(2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku.
Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen
uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se
neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením
manželství za neplatné.
§9
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním
úkonům, které jsou svou povahou přiměřené
rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.


Právní normy jsou obecně závazná pravidla
lidského chování, stanovená nebo uznaná
státem, jejichž porušení je trestáno státem
Čtyři znaky – závaznost, formální určitost,
obecnost, vynutitelnost



Jak se k právní normě dostat? Kde ji hledat?
Metodika interpretace práva – pokus jak
sjednotit šíři možných výkladů textů zákona
Interpretují se prameny práva – normativní
právní akt, soudní rozhodnutí, normativní
smlouva, právní obyčej…
Svět
normativity
Svět
fakticity
Questio
facti
Questio
iuris
Rozhodnutí
Questio
facti
Questio
Iuris
Co měl
soudce k
snídani
Jaké je jeho
politická
orientace
Jak moc si
váží práva
Rozhodnutí
EÚLP
ČLÁNEK 3
Zákaz mučení
Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu
zacházení anebo trestu.
ČLÁNEK 8
Právo na respektování soukromého a rodinného života
Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života,
obydlí a korespondence.
Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě Případů,
kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v
zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského
blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany
zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.
Zákon o zdravotních službách
§ 34
(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb
(dále jen „souhlas“) se pokládá za
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením
souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se
pokládá za informovaný také v případě, že se
pacient podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.



Trolley car problem
Problém interrupce
Problém eutanazie


Právní princip, vyjadřující zákaz překvapivých
rozhodnutí
V obdobných případech obdobně

ignoratia iuris non excusat

Lon Fuller: Morálka práva,
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
obecnost práva,
řádné vyhlašování práva,
zákaz zpětné působnosti zákonů,
jasnost zákonů,
eliminaci rozporů v zákonech,
zákaz požadování nemožného,
poměrnou stálost práva v čase.


Diskursivní teorie
Ideální diskurs
◦ Ideální komunikační situace: neomezený čas,
neomezené množství účastníků a žádnou hrozbu
nátlaku
 Zajistit, aby argumentace nebyla ukončena bez
racionálního podnětu
 Zajistit jak svobodnou volbu témat argumentace, tak
zahrnutí nejlepších informací a zdůvodnění skrz
univerzální a rovný přístup k argumentaci
 Vyloučit jakýkoliv nátlak jiný než tlak lepšího
argumentu

Reálný diskurs
Obecný
diskurs
Rozhodnutí
Parlament
Soud
Legislativní
akt
Právní
diskurs
ObčZ
§ 39
Neplatný je právní úkon, který svým obsahem
nebo účelem odporuje zákonu nebo jej
obchází anebo se příčí dobrým mravům.
NObčZ
§ 10
(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě
výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení,
které se týká právního případu co do obsahu a účelu
posuzovanému právnímu případu nejbližšího.
(2) Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ
podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž
spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem
k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k
stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k
dobrému uspořádání práv a povinností.
§ 580
(1) Neplatné je právní jednání, které se příčí
dobrým mravům, jakož i právní jednání, které
odporuje zákonu, pokud to smysl a účel
zákona vyžaduje.
(2) Neplatné je právní jednání, pokud má být
podle něho plněno něco nemožného.
Radbruchova formule:
Konflikt mezi spravedlností a právní jistotou může být vyřešený
následujícím způsobem: Pozitivní právo, zajištěné legislativou a
mocí, má přednost, i když je jeho obsah nespravedlivý a
neprospívá lidu. Pokud ale konflikt mezi zákonem a
spravedlností dosáhne nesnesitelné míry, pak musí zákon jako
„vadné právo“ ustoupit spravedlnosti. Není možné vést ostřejší
linii mezi případy zákonného bezpráví a zákony, které jsou
platné navzdory svým vadám. Jedna linie rozlišení ale může být
vedena zcela jasně: Tam, kde neexistuje ani snaha o
spravedlnost, kde rovnost, základ spravedlnosti, je vědomě
zrazována legislativou, tam už se nejedná pouze o „vadné
právo“, tam se úplně vytrácí samotná povaha práva. Jde o to, že
právo, včetně pozitivního práva, nemůže být definováno jinak
než jako instituce, jejíž smysl spočívá ve službě spravedlnosti.
Měřeno tímto standardem, pak celé kusy nacionálně
socialistického práva nikdy nedosáhly úrovně platného práva.
Vyhláška č. 226/2008 Sb.
o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického
hodnocení léčivých přípravků
§3
(1) Ustavením etické komise podle § 53 odst. 1 zákona o
léčivech se rozumí písemné jmenování členů etické
komise. Etická komise je složena nejméně z 5 členů
odpovídající kvalifikace a se zkušeností posuzovat a
hodnotit předkládané klinické hodnocení z hlediska
vědeckého, lékařského a etického. Před jmenováním členů
etické komise si zdravotnické zařízení nebo Ministerstvo
zdravotnictví (dále jen „osoba“), které etickou komisi
ustavuje, vyžádá jejich písemný souhlas s členstvím v
etické komisi a s dodržováním podmínek uvedených v §
53 odst. 2 písm. a) až c) zákona o léčivech.

similar documents