sistem catatan bergu dan jurnal

Report
PELARASAN,
PENUTUPAN AKAUN
DAN
IMBANGAN DUGA TERLARAS
PELARASAN AKAUN
Objektif
1.
2.
3.
4.
Keperluan penyediaan catatan
pelarasan
Jenis-jenis pelarasan
Penjurnalan dan pengeposan
catatan pelarasan
Penyediaan imbangan duga
terselaras
KEPERLUAN PENYEDIAAN
CATATAN PELARASAN
Andaian tempoh masa
Prinsip pemadanan hasil
dan belanja
Prinsip pengiktirafan
hasil
Andaian Tempoh
Masa
Jangka hayat
perniagaan boleh
dibahagikan kepada
tempoh-tempoh
tertentu
Prinsip
Pengiktirafan Hasil
Prinsip
Pemadanan
Hasil diiktiraf di
dalam tempoh
perakaunan di mana
ia diperolehi
Belanja dipadankan
dengan hasil dalam
tempoh di mana usaha
dibuat bagi menjana
hasil
ANDAIAN TEMPOH MASA
Andaian tempoh masa - andaikan
usia perniagaan boleh
dibahagikan kepada tempoh masa
tertentu.
Tempoh masa perakaunan
selalunya sebulan, suku tahun
atau setahun.
ASAS AKRUAN
Prinsip pengiktirafan hasil dan
pemadanan digunakan di bawah
asas akruan.
Asas akruan
hasil/belanja diiktiraf semasa
ianya diperolehi atau dilibatkan.
ASAS TUNAI
Asas tunai
hasil/belanja diiktiraf apabila
tunai diperolehi atau dibayar.
gagal untuk merekod hasil yang
diperolehi,
PRINSIP PENGIKTIRAFAN
HASIL
o
Prinsip pengiktirafan hasil – hasil
perlu diiktiraf dalam tempoh
perakaunan ia diperolehi.
o
Perkhidmatan - hasil diiktiraf
pada masa perkhidmatan diberi.
PRINSIP PEMADANAN
o
Prinsip pemadanan – merujuk
kepada pengiktirafan belanja.
o
Usaha (belanja) dipadankan
dengan apa yang dicapai (hasil).
are offset
against....
Revenues
earned this
month
Expenses incurred
in
earning the revenue
CATATAN PELARASAN
Catatan pelarasan dibuat untuk:
1 hasil direkod dalam tempoh di
mana ia diperoleh, dan......
2 belanja diiktiraf dalam tempoh
di mana ia berlaku.
CATATAN PELARASAN
Catatan pelarasan diperlukan setiap kali
penyata kewangan disediakan.
Catatan pelarasan boleh dikelaskan
kepada:
1 prabayar - belanja prabayar
- hasil belum terperoleh
2 terakru - hasil belum terima
- belanja terakru
RANGKA KERJA PELARASAN
Pelarasan
Tunai dibayar (atau diterima)
sebelum belanja (atau hasil)
diiktiraf
Belanja
Prabayar
Hasil Belum
Terperoleh
Tunai dibayar (atau diterima)
selepas belanja (atau hasil)
diiktiraf
Belanja
Terakru
Hasil
Terakru
PRABAYAR / TERDAHULU
Catatan pelarasan diperlukan
untuk merekod:
1 belanja yang telah terlibat atau
2 hasil yang diperolehi dalam
tempoh perakaunan semasa.
CATATAN PELARASAN
Prabayar
1 Belanja prabayar
- perbelanjaan yang dibayar secara tunai
dan direkodkan sebagai aset sebelum ia
digunakan.
2 Hasil belum terperoleh
- pendapatan yang diterima secara tunai
dan dicatatkan sebagai liabiliti sebelum
ia diperolehi.
CATATAN PELARASAN PRABAYAR
- INSURANS
Pelarasan
31 Oktober
Polisi insurans menunjukkan
insurans sebanyak RM 50 matang
setiap bulan.
CATATAN PELARASAN PRABAYAR
- INSURANS
Catatan
Jurnal
Tarikh
31 Okt
Tajuk Akaun dan
keterangan
Belanja Insurans
Dt
50
Insurans
50
Belanja Insurans
Pengeposan
Okt 31
50
Insurans
Okt 1
31
500 Okt 31
450
Kt
50
HASIL BELUM TERPEROLEH /
HASIL TERDAHULU
o
Hasil belum terperoleh – hasil yang
telah diterima tunai dan direkod
sebagai liabiliti sebelum ia diperoleh.
o
Setelah perkhidmatan diberi, ia akan
diiktiraf sebagai hasil.
o
Hubungan akaun liabiliti-hasil wujud.
CATATAN PELARASAN PRABAYAR
– HASIL BELUM TERPEROLEH
Pelarasan
31 Oktober
Analisis menunjukkan RM 400
daripada RM 1,200 hasil
perkhidmatan diperolehi pada bulan
Oktober.
CATATAN PELARASAN PRABAYAR
– HASIL BELUM TERPEROLEH
Catatan
Jurnal
Tarikh
Tajuk Akaun dan
keterangan
Dt
31 Okt
Hasil Belum Terperoleh
400
Hasil
400
Hasil
Pengeposan
Okt 31
400
Hasil Belum Terperoleh
31
Kt
400 Okt 1
Okt 31
1,200
800
CATATAN PELARASAN
TERAKRU
1 Hasil belum terima
- hasil yang diperolehi tetapi belum
diterima secara tunai atau direkodkan
2 Belanja terakru
- perbelanjaan yang dilakukan tetapi
belum dibayar secara tunai atau
direkodkan
HASIL BELUM TERIMA
Hasil belum terima wujud daripada
perkhidmatan yang telah diberi
tetapi masih belum dibil atau
diterima tunainya.
Wujud hubungan akaun aset-hasil.
CATATAN PELARASAN PRABAYAR
– HASIL BELUM TERIMA
Pelarasan
31 Oktober
Analisis menunjukkan RM 200 hasil
perkhidmatan diperolehi pada bulan
Oktober masih belum dibil kepada
pelanggan.
CATATAN PELARASAN PRABAYAR
– HASIL BELUM TERIMA
Catatan
Jurnal
Tarikh
31 Okt
Tajuk Akaun dan
keterangan
Hasil Belum Terima
Dt
200
Hasil
200
Hasil
Pengeposan
Okt 31
Hasil Belum Terima
31
Kt
200
200
BELANJA TERAKRU
Belanja terakru adalah belanja
yang telah terlibat tetapi masih
belum dibayar atau direkod.
Wujud hubungan akaun liabilitibelanja.
CATATAN PELARASAN TERAKRU–
FAEDAH TERAKRU
Pelarasan
31 Oktober
Analisis menunjukkan faedah
terakru bagi nota belum bayar
berjumlah RM 50.
CATATAN PELARASAN TERAKRU –
FAEDAH TERAKRU
Catatan
Jurnal
Tarikh
31 Okt
Tajuk Akaun dan
keterangan
Belanja Faedah
Dt
50
Faedah Terakru
50
Faedah Terakru
Pengeposan
Okt 31
Belanja Faedah
31
50
Kt
50
SUSUTNILAI
Susutnilai - proses mengagihkan kos
aset kepada belanja sepanjang usiaguna
aset secara rasional dan sistematik.
Belian peralatan atau bangunan dilihat
sebagai prabayar jangka panjang, oleh
itu, ia diagihkan seperti prabayar yang
lain.
Susutnilai adalah anggaran kos yang
lupus.
SUSUTNILAI
Perekodan:
Belanja Susutnilai - debit
Susutnilai Terkumpul (akaun kontra aset) kredit
Belanja Susutnilai
xx
Susutnilai Terkumpul
xx
SUSUTNILAI
KAEDAH GARIS LURUS – TEMPOH DAPAT DITENTUKAN



jumlah susut nilai bagi setiap tahun adalah sama sepanjang tempoh hayat
aset bukan semasa tersebut.
jika tempoh hayat aset bukan semasa dapat ditentukan, kos aset itu
dibahagikan sama rata sepanjang tempoh hayatnya.
formula sekiranya tempoh hayat dapat ditentukan:
Kos Asal
Susut nilai tahunan
*Nilai Skrap
Bilangan tahun
Penggunaan aset
*Nilai Skrap: Nilai bakian atau nilai aset yang dijual setelah tamat tempoh usia
penggunaannya.
SUSUTNILAI
Jabatan Pendaftaran Negara membeli sebuah mesin dengan harga RM38,600
dan mesin itu dianggarkan dapat digunakan selama 8 tahun. Pada akhir tahun
yang kelapan, mesin itu dijangka dapat dijual sebagai besi buruk dengan harga
RM 600. (Nilai skrapnya ialah RM 600)
RM 38,600.00
RM 600.00
Susut nilai tahunan
8 tahun
RM4,750.00 setahun
SUSUTNILAI
Kunci kira-kira
Susutnilai Terkumpul sebagai
pengurangan kepada akaun aset.
Nilai buku aset
= Kos - SNT
CATATAN PELARASAN SUSUTNILAI
Pelarasan
31 Oktober
Susutnilai peralatan pejabat
dianggarkan RM 48 sebulan.
CATATAN PELARASAN SUSUTNILAI
Catatan
Jurnal
Tarikh
31 Okt
Tajuk Akaun dan
keterangan
Belanja Susutnilai
Dt
48
Susutnilai Terkumpul
48
Belanja Susutnilai
Pengeposan
Okt 31
48
Susutnilai Terkumpul
Okt 1
Okt 31
Kt
432
48
480
HUTANG LAPUK
ABT yang tidak dapat dikutip
Hutang yang telah dikenalpasti
Kerugian kepada syarikat
Diiktiraf sebagai belanja hutang lapuk
JURNAL AM
Tarikh
2012
Jun 28
Tajuk Akaun dan Keterangan Ruj.
Belanja Hutang Lapuk
Akaun Belum Terima
(Akaun Belum Terima Sykt
XYZ tidak dapat dikutip)
Debit
Kredit
1,150
1,150
PERUNTUKAN HUTANG RAGU
Anggaran ABT yang dijangka tidak dapat
dikutip. 2 kaedah:
Kaedah Peratusan Jualan
Kaedah Peratusan ABT
JURNAL AM
Tarikh
2012
Dis 31
Tajuk Akaun dan Keterangan Ruj.
Belanja Hutang Lapuk
Peruntukan Hutang Ragu
(2% Peruntukan Hutang Ragu
daripada jualan kredit)
Debit
Kredit
1,850
1,850
PERUNTUKAN HUTANG RAGU
Kaedah Peratusan ABT.
Contoh:
Polisi Sykt JKL – 5% PHR daripada baki ABT
Maklumat lain:

01.01.2012: Baki ABT
01.01.2012: Baki PHR
: RM200,000
: RM4,500

31.12.2012: Baki ABT
: RM131,000

Pengiraan:
5% x RM131,000 = RM6,550
Belanja Hutang Lapuk = RM6,550 – RM4,500
= RM2,050
IMBANGAN DUGA
TERSELARAS
o
Imbangan duga terselaras disediakan
selepas semua catatan pelarasan
dijurnal dan diposkan.
o
Ia menunjukkan:
o baki semua akaun pada akhir tempoh
perakaunan, dan
o semua kesan kejadian kewangan yang
berlaku sepanjang tempoh.
IMBANGAN DUGA
TERSELARAS
o
Ia membuktikan keseimbangan
jumlah baki debit dan kredit di
dalam lejar selepas semua
pelarasan dibuat.
o
Penyata kewangan boleh
disediakan daripada imbangan
duga terselaras.

similar documents