Prezentacja

Report
KILKA KONTROWERSJI NA TEMAT
PRZEDMIOTU LOGISTYKI
dr Grzegorz Jokiel
www.procesy.ue.wroc.pl
http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/o-katedrze/kadra/grzegorz-jokiel.html
Logistyka o co kaman??
1. Logistyka a nielogistyka
2. Zainteresowania studentów
3. Co tu napisać??
„Wszystko jest Logistyką” 
• Procesy nielogistyczne i ich logistyczne wsparcie
• Procesy logistyczne (logistyka w logistyce)
• Logistyka w małym przedsiębiorstwie
• Standardy kształcenia wg MNiSW z wybranych
przedmiotów (logistyka, zarządzanie procesami,
badania operacyjne, zarządzanie operacyjne …)
Logistyka definicje 1
• Logistyka to proces strategicznego zarządzania
zaopatrzeniem, przechowywaniem i transportem
materiałów, części oraz gotowych produktów (wraz z
odpowiednią dokumentacją) w ramach organizacji oraz
poprzez jej kanały marketingowe, zapewniający
maksymalizację obecnych i przyszłych zysków oraz
najbardziej efektywną realizację zamówień.
• [M. Christopher]
•
… a usługi?
Logistyka definicje 2
• Logistyka to jednolity proces, na który składa się
przedmiot zaopatrywania (materiały, urządzenia,
sprzęt), czynności (określenie potrzeb, dostawa,
rozdział) oraz funkcje (organizowanie, planowanie,
wykonawstwo, kontrola)
• [S. Abt]
•
… a usługi?
Logistyka definicje 3
• Logistyka jest terminem opisującym proces planowania,
realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego
ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do
produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej
informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji
w celu zaspokojenia potrzeb klienta
• [F.J. Beier, K. Rutkowski]
•
… a usługi?
Logistyka 4
• Logistyka jest procesem planowania, wdrażania i
sterowania skutecznym i efektywnym przepływem i
przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich
informacji od miejsca wytworzenia do miejsca
konsumpcji w celu spełnienia wymagań klientów,
[Council of Logistics Management]
Logistyka 5
• Logistyka obejmuje planowanie, koordynację i
sterowanie przebiegiem, zarówno w aspekcie czasu jak
i przestrzeni, realnych procesów, w których realizacji
organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego
osiągania celów organizacji
… i przepływu dóbr będących składowymi tych procesów,
a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji i środków
finansowych.
[S. Krawczyk]
•
Harmonia przepływu
• Harmonia ta, a więc i równowaga ma się przełożyć na
poprawę wyników ekonomicznych organizacji.
• Nie można jednak tego dowieść na gruncie nauk
organizacji i zarządzania. Głównie ze względu na
niemożność przeprowadzania porównywalnych
eksperymentów w warunkach ceteris paribus
Logistyka w …
• logistyka w usługach
czy logistyka usług
• logistyka w turystyce czy logistyka turystyki
• logistyka w projektach czy logistyka projektów
• koszty logistyki
czy koszty logistyczne
• logistyka w mieście
czy logistyka miejska
Propozycja
• Logistyka to dynamiczna koordynacja
przepływu dóbr materialnych osób czy
usług wraz z dotyczącymi ich
informacjami w systemach

similar documents