Udfordringer døgnblodtryk

Report
Telemedicinsk
hjemmeblodtryksmåling
Torben Tambo, lektor
AU Herning
Nikolai Hoffmann-Petersen, speciallæge almen medicin,
klinisk assistent
Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
1
Projektet
• Anvendelse af mobile, telemedicinske
hjemmeblodtryksmålere som et generelt tilbud
• Samarbejde på tværs af sektorer - mellem det
kommunale Sundhedscenters forbyggelsesindsats,
praktiserende læger og sygehus
• Implementere telemedicinsk blodtryksmåling i klinisk
praksis, både på hospitalsniveau og hos
praktiserende læger
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
2
Parter
• Hovedaktører
– Medicinsk Forskning ved Regionshospitalet Holstebro
– Sundhedscentret ved Holstebro Kommune
– Praktiserende læger
• Følgeaktivitet
– Tunstall Healthcare - leverandør
– AU Herning (Tidl. Handels- og Ingeniørhøjskolen)
• Øvrige konsortie
– Faglige selskaber
– DSI
– Alexandra Instituttet, Medcom, Region Midt (IT)
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
3
Projektets faser
• Pilot0
– 102 patienter på Nyremedicinsk Dagsafsnit i perioden september 09 –
juni 10. Stor tilfredshed.
• Pilot1
– 215 borgere til introduktion og udlevering, 15 nye borgere om ugen.
Nært samarbejde med praktiserende læger: 30 borgere konstateret til
uerkendt forhøjet blodtryk
• ABT-projekt/Borger-fasen
– mindst 3000 borgere undersøges med telemedicinsk blodtryksudstyr
• Den randomiserede fase
– Borgere med forhøjet blodtryk randomiseres til enten telemedicinsk
konventionel behandling hos praktiserende læge
• Implementering i ambulatoriet
– Som standardiseret tilbud i behandlingen
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
4
Generelle udfordringer
•
•
•
•
> 1 mio. i DK med forhøjet blodtryk
40 % af hypertonikere er velbehandlede
1/3 er ikke diagnosticerede
Flere og flere ældre
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
5
Forekomst af forhøjet blodtryk er
stigende med alderen
10. juni 2011
http://laegehaandbogen.dk/default.aspx?document=1568
Kronborg CN, Hallas J, Jacobsen IA. Prevalence, awareness and control
of arterial hypertension in Denmark . J Am Soc Hypertens 2009; 3: 19-24.
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
6
Hvorfor skal forhøjet blodtryk
behandles?
• Årsag til 2/3 af cerebrovaskulære tilfælde og ½
af iskæmiske hjertesygdomme
• Blodtryksreduktion på 20/10 mmHg halverer
risikoen for apopleksi
• Systolisk reduktion på 2 mmHg reducerer
risikoen for at dø af apopleksi og iskæmisk
hjertesygdom med 10 % henholdsvis 7 %
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
7
Udfordringer konsultationsblodtryk
• 15-20 % white coat hypertension
• 10-15 % maskeret hypertension
• Hyppighed af white coat hypertension stiger
med alderen
• Ældre mere følsomme for overdosering med
antihypertensiva
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
8
Maskeret hypertension
• Konsultationsblodtryk <140/90 og
hjemmeblodtryk/døgnblodtryk ≥ 135/85
• ”Ægte” hypertensiv tilstand
• Høj risiko for kardiovaskulære hændelser
• Beskedent udforsket
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
9
Udfordringer døgnblodtryk
• Ressource tungt
• Stort ubehag hos nogle – specielt personer
med meget højt BT samt ældre kvinder
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
10
Udfordringer hjemmeblodtryk
• Blodtryksapparater skal være
validerede
• Håndledsmålere bør aldrig
anvendes
• > 20% af noterede værdier afviger
mere end 10 mmHg fra de målte
værdier
• Der mangles et integreret system
til daglig klinisk praksis, hvor
målinger automatisk tilgår sygehus
og almen praksis
Journal of Hypertension 2008;26:1505-30
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
11
Hvorfor hjemmeblodtryk?
• Som døgnblodtryk; høj reproducerbarhed
• Hjemmeblodtryk bedre prediktor af kardiovaskulær
risiko end konsultationsmålt blodtryk
• Forbedrer compliance
• Andelen af velbehandlede øges
• Patienterne foretrækker hjemmeblodtryk fremfor
både konsultationsblodtryk og døgnblodtryk
• Lavere omkostninger???
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
12
Hvordan udføres hjemmeblodtryk?
• Målinger udføres på 3
for personen typiske
dage
• Blodtryk måles 3 gange
før morgenmad og 3
gange før aftensmad i 3
dage
• Sidste 2 dages målinger =
hjemmeblodtryk
10. juni 2011
Instruktion af borger i
Sundhedscentret
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmålingDansk
Hypertensionsselskab 2006
13
Pilot0
• 102 patienter i nyremedicinsk dagafsnit fik målt
konsultationsblodtryk, hjemmeblodtryk og
døgnblodtryk
• Viste at det anvendte udstyr er brugbart
• Viste fin korrelation mellem hjemmeblodtryk og
døgnblodtryk
• Ingen klinisk betydende forskel på målinger 3x3x4
versus 3x2x3
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
14
Pilot1
• Prævalensundersøgelse 55-64 år bosiddende i
Holstebro Kommune
• 7505 borgere i aldersklassen
• Hvor mange har white coat hypertension?
• Hvor mange har maskeret hypertension?
• Hvor mange er velbehandlede?
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
15
Randomiseret projektfase
• Telemedicinsk hjemmeblodtrykskontrol versus
konventionel blodtrykskontrol
• 400 personer randomiseres til 3 mdr forløb
• Er det muligt at sænke blodtrykket mere
effektivt?
• Hvordan påvirkes livskvaliteten?
• Er det omkostningseffektivt?
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
16
Samarbejde i praksis
• Sundhedscentret indkalder alle borgere i alderen 55 til 64
år per lægepraksis
• Læge orienteres
• Borgere kontaktes
• Borgere bookes og instrueres
• Borgere afleverer og får tilbagemelding
• Hvis der behov, kontaktes læge for yderligere behandling
• Læge har adgang til data og har kendskab til udstyret hos
patienten.
• Læge gennemfører behandling. Initiativer i samarbejde
med sygehus eller kommunal pleje kan ske indenfor den
fælles dialogramme.
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
17
Målsætning
• Bedre behandlingseffektivitet
– Hurtigere vej til rette diagnose og behandling
– Mindre usikkerhed om målinger og resultater
• Bedre livskvalitet
– Patienter modtager den rette behandling
– Øget egenomsorg
• Mindre klinisk inerti
– Umiddelbar relation mellem måling og behandling
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
18
Teknologi
• A&D Blodtryksmåler
med Bluetooth
• Tunstall Healthcare Telemedical Monitor med
mobil-data forbindelse. Aktivt
spørgeskema med tale-interface.
• ICP Triagemanager –
software driftet og markedsført af Tunstall
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
19
Principskitse af den tiltænkte
teknologiske sammenhæng
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
20
Projektets styrker
• Største patientgruppe i sundhedssystemet
• Samarbejde mellem alle grupper om
patienten
• Støtter op om borger-rettet forebyggelse
• Simpel, standardiseret teknologi
• God business case
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
21
Projektets svagheder
• Behov for prioritering af mobile, borger/patientrettede telemedicinske IT løsninger i Regionens IT
infrastruktur
• Projektet er igangsat uden den tilsigtede finansiering
– Personale udlånt fra Holstebro Kommune samt
ressourcer fra Medicinsk Forskning,
Regionshospitalet Holstebro.
• Opnåelse af (forventet) bevilling fra ABT-fonden
kritisk for projektets overordnede succes
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
22
Foreløbige konklusioner
• De selvhjulpne borgere er tilfredse
• Bred accept af teknologien mht køn, alder, etnicitet
• Data fremstår med mere validitet, integritet og
autoritet end ved andre målemetoder
• Borgere og læger tvinges til at nå i mål med
behandlingen
• Ud fra gældende overenskomster forventer vi, at
løsningen sparer i honorarer
• Forbedret patientlogistik sparer tid både i primær og
sekundær sektor
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
23
Til diskussion
• Patienterne er tilfredse – men er det den service, vi skal give
dem? Nicher kontra folkesygdomme?
• Samarbejde på tværs – hvem betaler?
• Hvornår får vi etableret en simpel telemedicinsk ITinfrastruktur?
• Forhøjet blodtryk dækker den største patientgruppe – er der
her vi skal prioritere? Og hvad er næste i prioriteringen?
• Hvordan evalueres telemedicinske projekter? (SF36,
interviews, cost/effectiveness)
• Hvordan understøtter telemedicinske løsninger høj kvalitet i
patientbehandling? (Undgå gadget-vælde)
10. juni 2011
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
24

similar documents