Dane Podmenik- Potenciali eko kmet. in soc. pod. v regiji

Report
Potenciali ekološkega kmetijstva in socialnega
podjetništva v Obalno-kraški regiji
Dane Podmenik, Zavod Eko-Humanitatis
EKOLOŠKO KMETIJSTVO IN SOCIALNO
PODJETNIŠTVO- STIČNE TOČKE
•
•
•
•
•
TRAJNOSTNI OKOLJSKI, SOCIALNI IN EKONOMSKI MODEL
INOVATIVNOST
EKONOMSKA VZDRŽNOST?
POLPRETEKLA ZGODOVINA KOT ZAVIRAJOČ DEJAVNIK
PRIVLAČITA MLAJŠO IN IZOBRAŽENO POPULACIJOTRAJNOSTNA REVITALIZACIJA PODEŽELJA
• DELOVNA MESTA NEPOSREDNO NA PODEŽELJU- ZMANJŠANJE
EKONOMSKE ODVISNOSTI OD MEST
EKOLOŠKO KMETIJSTVO
• DVA GLAVNA CILJA
• 1. varovanje okolja/naravnih virov
• 2. pridelava zdrave hrane
• DRUGI ŠIRŠI/TRAJNOSTNI CILJI
EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SLOVENIJI
EKOLOŠKO KMETIJSTVO- OBALNO KRAŠKA
REGIJA
• Popis kmetijstva 2010- skupaj 3060 (1731 Istra) kmetij (l.2000- 3678- v 10
letih smo izgubili 600 kmetij!)
• 199 kmetij v eko kontroli (146 Istra) = 6,5 % (8,5% Istra) od vseh kmetij
• Velik porast v Slo. Istri- predvsem na račun oljkarjev
• V kraškem delu regije stagnacija/min. rast
• Občina Koper po št. eko kmetij na prvem mestu med občinami v Sloveniji
• Velikost kmetij: SLO-15ha, Regija- Kraški del-33 ha, Istra-3,7ha
Oljkarstvo je bilo tržno
nezanimivo,
saj je po
podatkih za leto 1930 čisti
dohodek od breskev znašal
30.000 lir na hektar, pri
oljkah pa kar 20-krat manj
(Meze, 1959).
Število ekoloških kmetij 2008-2012
Občina
Izola
Koper
Piran
Divača
Sežana
Hrpelje-Kozina
Komen
2008
3
28
10
14
14
11
4
2009
4
39
11
14
13
10
5
2010
8
52
11
14
10
11
6
2011
11
59
15
16
10
9
8
2012
21
92
33
17
11
10
15
EKOLOŠKO KMETIJSTVO- OBALNO KRAŠKA
REGIJA
• Skupaj 2576 ha površin- delež eko površin? 20 % (uradni podatki)- ni
realno- uporaba podatkov! Ocena cca. 10 % (Istra 6-8 %)
• 2000 ha travinja (77%)
• 93 ha njiv od tega 22ha zelenjava (17 ha Istra)
• 53 ha sadovnjakov, 180 ha oljčniki (100% rast v primerjavi z 2011), 145 ha
vinogradi
Obseg (ha) in struktura obdelovalnih kmetijskih površin vključenih v ekološko kontrolo
Oljčniki
Vinograd
i
Travinje
Sadovn
jaki
Njive
Skupaj
Koper
104,6
95
220
24
55
502
Izola
36,5
35
5
1,5
7
85
Piran
40
0,15
18
7
1
65
Divača
-
-
970
2
20
995
Hrpelje
-
-
483
15
5,5
502
13
124
3,5
5,5
147
0,3
273
-
4
277
Komen
Sežana
-
EKOLOŠKO KMETIJSTVO- OBALNO KRAŠKA
REGIJA
• KOLIČINSKA PRIDELAVA- SAMOOSKRBA?
• Skupna ocena pridelave zelenjave in sadja v Istri okoli 3000 ton. Za
primerjavo- leta 1954 so v Istri pridelali 34.388 ton vrtnin (vir: Titl)
• V regiji na ekološki način pridelamo:
- glede na eko pridelke v Sloveniji: 1% poljščin, 20% zelenjave, 12% sadja
- na prebivalca: 1 kg poljščin, 1,8 kg zelenjave, 0,8 kg sadja, 2kg oljk (0,3 l
olja)
Ekološki pridelek v tonah, 2012
POLJŠČINE
od tega žita
ZELENJAVA
SADJE
OLJKE
Obalno-kraška
117
51
192
90
224
Istra
37,5
16
183
76 (kaki 60)
224
Slovenija
10222
4500
1053
1500
227
EKOLOŠKO KMETIJSTVO- OBALNO KRAŠKA
REGIJA
• Boljše izkoristiti (zelo) ugodne naravne razmere, sloves in lego
• Pridelava (zgodnje in pozne) zelenjave in sadja, žita (pira,
koruza, proso…), olivno olje, meso, sir;
• Potrebno strokovno in učinkovito podporno okolje
• Prodaja v trgovine, turistični sektor, javne ustanove (zelena
javna naročila)- povezovanje kmetov (skupine
proizvajalcev/zadruge/soc.pod.)
• Lokalne blagovne znamke (vezane na naravno dediščino)
• Trst?
• Neposredna prodaja (partnersko kmet., tržnice, na kmetiji)
• Turizem
EKOLOŠKO KMETIJSTVO- OBALNO KRAŠKA
REGIJA
Turizem na kmetijah!!!
Vir: Kerma, Lampič in Podmenik, 2012
SOCIALNO PODJETNIŠTVO- OBALNO KRAŠKA
REGIJA
STANJE
• V začetni fazi razvoja
• Dve socialni podjetji: Zavod Vrtnica in Brinjevka
• Pilotni projekt “Socialno podjetništvo- nove priložnosti
zaposlovanja in trajnostni razvoj podeželja Istre”
(LEADER)- Analiza potencialov z akcijskim načrtom in
ukrepi razvoja socialnega podjetništva
• Več NVO aktivnih na polju soc.pod.
• Odsotnost (celovitega) podpornega okolja
• Vloga/podpora občin- Piran (aktivno, inovativnost) vs.
Koper, Izola (pasivno)
SOCIALNO PODJETNIŠTVO- OBALNO
KRAŠKA REGIJA
Potenciali
SOCIALNO PODJETNIŠTVO- OBALNO
KRAŠKA REGIJA
•
•
•
RAZVOJNI UKREPI
Umestitev socialnega podjetništva v lokalne in regionalne razvojne dokumente
Izvajanje izobraževalnih in promocijskih aktivnosti na področju socialnega
podjetništva
Aktivno spodbujanje socialnega podjetništva s strani občin
 nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna
sredstva ob zagonu)
 shema za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega podjetništva (investicije,
inovacije itd.)
 posebni oz. dodatni razpisi za aktivnosti in projekte, povezane z razvojem socialnega
podjetništva
 aktivna soudeležba oz. podpora pri vzpostavljanju in delovanju celovitega podpornega okolja
 možnosti cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občin za opravljanje dejavnosti
socialnega podjetništva
 podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti (npr. urejanje
javnih površin, poti ipd.)
 same oz. v okviru občinskih služb/podjetij razvijati dejavnosti in storitve po načelih soc.
podjetništva (zgled »Hišni mojster« – Občina Piran)
 spodbujanje socialnega podjetništva preko javnih naročil (npr. Zelena javna naročila)
•
Vzpostavitev celovitega podpornega okolja

similar documents