V. Přikryl

Report
Některé změny v právní úpravě
pojistné smlouvy podle návrhu
nového občanského zákoníku
PhDr. Vladimír Přikryl
Ministerstvo financí
Pojistná smlouva
• Opětovné zařazení ustanovení o pojistné
smlouvě do občanského zákoníku
• Změny nemají revoluční charakter
• Jestliže je něco pro ekonomiku, potažmo pro
podnikání skutečně škodlivé, pak je to
zejména nestabilita právního prostředí
Pojistná smlouva jako smlouva
odvážná (aleatorní)
• Odlišnosti od ostatních smluv z této skupiny,
zejména od smlouvy o sázce a o důchodu
• Smlouva o sázce - ujednané majetkové plnění
získá strana, jejíž tvrzení se ukáže správným.
Tato smlouva tedy nevylučuje úmysl
spekulační nebo zištný.
• Účelem pojištění není obohacení oprávněné
osoby, ale podstatný je pojistný zájem
Pojistná smlouva jako smlouva
odvážná (aleatorní)
• smlouva o důchodu - jejím pojmovým znakem
je povinnost plátce platit příjemci pravidelné
peněžní dávky po ujednanou dobu
• pojmovým znakem pojistné smlouvy je
synallagma spočívající ve vzájemné povinnosti
poskytnout pojistné plnění oprávněné osobě,
nastane-li pojistná událost, a v povinnosti
pojistníka platit pojistiteli pojistné
Některé změny pojistné smlouvy
• Nebyly převzaty definice řady pojmů
• Nezužuje se pojem pojistitele jen na
pojišťovnu s povolením provozovat
pojišťovací činnost
• Možnost ujednání, která budou pojistitele
zavazovat i k plnění v nepeněžité formě
• Vyjmutí informačních povinností pojistitele
vůči zájemci o pojištění a pojistníkovi
Úprava institutu pojistného zájmu
• Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé
skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím, tj. před
následky pojistné události
• Pojištění osob skutečný a podstatný rozumný důvod
vyplývající z jejich vzájemného vztahu, založený na
jejich příbuzenství nebo podmíněný prospěchem nebo
výhodou jedné osoby z pokračování života jiného
• Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví,
ale i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem
podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z
příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou
z pokračování jejího života
Úprava institutu pojistného zájmu
• Pojištění majetku skutečný a podstatný
zájmem určité osoby, aby škoda náhodně
vzniklá na určitém majetku pro tuto osobu
neznamenala přímou finanční ztrátu
• Pojistník má pojistný zájem na vlastním
majetku, ale i na majetku jiné osoby, osvědčí-li,
že by mu bez jeho existence a uchování hrozila
přímá majetková ztráta.
Úprava institutu pojistného zájmu
• Dal-li pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že
pojistný zájem pojistníka byl prokázán.
• V případě života, zdraví a majetku jiné osoby jde
o tzv. vyvratitelné právní domněnky. Je-li
pojištěným osoba odlišná od pojistníka, pak
samotný pojištěný pojistný zájem mít nemusí;
pojistný zájem se vyžaduje u pojistníka. Fikcí
důkazu existence pojistníkova pojistného zájmu
je souhlas pojištěného.
Právní význam pojistného zájmu
• Jeho existence podmiňuje vznik a trvání
pojištění
• Chybí-li pojistný zájem od počátku, je
smlouva neplatná
• Zanikne-li později, tj. po uzavření pojistné
smlouvy, pojištění zanikne. Pojistiteli má
v takovém případě náležet pojistné až do
okamžiku, kdy se o zániku pojistného zájmu
dozvěděl
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Účinnost smlouvy týkající se pojištění cizího
pojistného nebezpečí se podmiňuje udělením
souhlasu pojištěného do 3 měsíců od uzavření
smlouvy
• Pokud pojistník v písemné formě požádá
pojistitele (např. o vysvětlení, proč zamítl
likvidaci škodné události), musí mu i pojistitel
odpověděl v písemné formě
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• U povinných pojištění může pojistitel
odstoupit od smlouvy nebo vypovědět
pojištění pouze v rozsahu stanoveném
zákony, které stanoví povinnost pojištění
• S výjimkou povinného pojištění bude mít
pojistitel právo odečíst od pojistného plnění
splatné pohledávky pojistného nebo jiné
pohledávky z pojištění
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Povinnost pravdivě a úplně odpovědět na
všechny se bude vztahovat jen na dotazy,
které mohou mít význam pro pojištění jako
majetkovou transakci význam. Povinnost k
pravdivému sdělení bude splněna, nezatají-li
smluvní strana nic podstatného, tj. je-li
skutečnost, na niž tázána, v podstatném
souladu s jejím tvrzením
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Povinnost pojistitele upozornit zájemce o
pojištění na nesrovnalosti mezi jeho
požadavky a mezi nabízeným pojištěním,
musí-li o těchto nesrovnalostech vědět
• Zvláštní význam má, pokud je zájemci při
uzavírání smlouvy nápomocen nezávislý
zprostředkovatel
• Porušení této informační povinnosti zakládá
pojistníkovi právo od smlouvy odstoupit.
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Zvýšení pojistného nebezpečí, resp.
pojistného rizika, návrh rozlišuje, zda ke
změně došlo v závislosti na vůli povinné osoby
nebo nezávisle na její vůli
• Musí jít o změnu okolností uvedených ve
smlouvě nebo na které se pojistitel
předepsaným způsobem dotázal, a že se musí
jednat o zvýšení výslovně ujednaného
pojistného nebezpečí
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Událost, s níž spojuje svůj požadavek na pojistné
plnění bude moci oznámit jak pojistník, popřípadě
pojištěný nebo obmyšlený, tak každý, kdo má na
pojistném plnění právní zájem (např. zástavní věřitel)
• Přiměřenou zálohu pojistitel neposkytne má-li
rozumný důvod vyplacení zálohy odepřít. Důvodová
zpráva spojuje takový důvod s porušením obecných
ustanovení navrhovaného nového občanského
zákoníku, kdy má každý povinnost jednat v právním
styku poctivě a nikdo nesmí těžit ze svého
nepoctivého nebo protiprávního činu, nebo
z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým
má kontrolu
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Právo pojistníka vypovědět pojištění v případě,
že pojistitel porušil při určení výše pojistného
nebo pro výpočet pojistného plnění zásadu
rovného zacházení
• Vypovídá se pojištění, tedy obligace!
• U skupinového pojištění musí být určeno, jak se
členové pojištěné skupiny určí. Absence souhlasu
pojištěného se nahradí osvědčením pojistníkova
pojistitelného zájmu na pojištění skupiny
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Nálezem pojištěného majetku vlastnické právo
vlastnické právo na pojistitele nepřechází, pokud
nebylo ujednáno jinak
• Majetek se však nepovažuje za nalezený, je-li sice
doložena jeho fyzická existence, ale vlastník se
nemůže ujmout jeho držby buď vůbec nebo jen s
nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, anebo jeli nalezená věc natolik poškozena, že již ztratila
svůj původní charakter, nebo ji lze opravit jen s
nepřiměřenými náklady.
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Zvláštní ustanovení o pojištění lidských tkání
nebo orgánů, lidské krve nebo jejích složek a
mrtvého těla nebo jeho oddělené části
• Návrh oproti současnosti nerozlišuje u škody
vyvolané zvláštní povahou provozu, zda jde o
dopravní prostředek motorový nebo
bezmotorový a klade tak důraz na zvláštní
povahu provozu dopravního prostředku více než
na samotnou povahu dopravního prostředku
Některé změny jednotlivých institutů
pojistné smlouvy
• Návrh opouští současné zbytečné omezování
autonomie vůle smluvních stran (pojištění
finančních ztrát)
• U pojištění velkých rizik se lze odchýlit od
jakéhokoli ustanovení části týkající se
pojištění ve prospěch kterékoli strany,
vyžaduje-li to účel a povaha pojištění
Přeji Vám hodně úspěchů v
osobním i pracovním životě a
zejména kvalitní a dlouhodobě
stabilní právní úpravu Vaší činnosti
Děkuji za pozornost

similar documents