VY_32_INOVACE_PO.2.14 Odpadové hospodářství

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_PO.2.14 Odpadové hospodářství v ČR
Vytvořeno:
Ověřeno:
10.11.2013
11.11.2013
Třída:
EKO2
Odpadové hospodářství v ČR
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Enviromentální vzdělávání
Průmyslové odpady
2.
Radomíra Hradilová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
dataprojektor, notebook s připojením na internet, žákovské
počítače s připojením na internet
Klíčová slova:
odpadové hospodářství, plán OH
Anotace:
Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady.
Seznamuje s cíli odpadového hospodářství, s plány OH na jednotlivých
úrovních a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení
učiva.
Opakování
• Co je odpadové hospodářství?
• Je to činnost zaměřená na ….
Opakování
• Co je odpadové hospodářství?
• Je to činnost zaměřená na ….
– předcházení vzniku odpadů
– nakládání s odpady
– na následnou péči o místo, kde jsou odpady
trvale uloženy
– a kontrolu těchto činností
Řízení OH v ČR
• Odpadové hospodářství je řízeno
– 14 krajskými úřady (odbory životního prostředí)
– 205 obecními úřady obcí s rozšířenou působností
Obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně - města) jsou
mezičlánkem mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní úřady
obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům
některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní,
základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí.
Mapa
Plán OH
• CELOSTÁTNÍ PLÁN
• podle Nařízení vlády 197/2003 Sb. a nařízením vlády ze
dne 19. června 2013, kterým se mění nařízení vlády č.
197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České
republiky
• KRAJSKÉ PLÁNY
• PLÁNY PŮVODCŮ ODPADŮ
• vychází z principu odpovědnosti původce odpadu
• každý (prvotní původce odpadů) má při své činnosti
nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti
Celostátní plán OH
Plán odpadového hospodářství ČR
– zpracovává MŽP ve spolupráci s příslušnými
orgány veřejné správy a veřejností
– na období 10 let
POH ČR je podkladem pro zpracování navazujících
plánů odpadového hospodářství krajů.
Celostátní plán OH
obsahuje:
– strategii odpadového hospodářství v České
republice
– řešení klíčových problémů odpadového
hospodářství
– přehled nástrojů a indikátorů pro splnění
stanovených cílů
– vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
Hlavní strategické cíle Plánu
odpadového hospodářství
• Jednat v souladu s principy trvale udržitelného
rozvoje
• Snížit objem produkovaných odpadů
• Zajistit max. využití odpadů
• Vyloučit či minimalizovat negativní vlivy na ŽP
Opakování
• Kdo řídí odpadové hospodářství v naší zemi?
Opakování
• Kdo řídí odpadové hospodářství v naší zemi?
– krajské úřady
– obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Opakování
• Na jakých úrovních se zpracovávají plány
odpadového hospodářství?
Opakování
• Na jakých úrovních se zpracovávají plány
odpadového hospodářství?
– celostátní
– krajské
– původců odpadů
Opakování
Co obsahuje celostátní plán OH?
– strategii odpadového hospodářství v České
republice
– řešení klíčových problémů odpadového
hospodářství
– přehled nástrojů a indikátorů pro splnění
stanovených cílů
– vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
Opakování
Co obsahuje celostátní plán OH?
– strategii odpadového hospodářství v České
republice
– řešení klíčových problémů odpadového
hospodářství
– přehled nástrojů a indikátorů pro splnění
stanovených cílů
– vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
Opakování
Co obsahuje celostátní plán OH?
– strategii odpadového hospodářství v České
republice republice
– řešení klíčových problémů odpadového
hospodářství
– přehled nástrojů a indikátorů pro splnění
stanovených cílů
– vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
Opakování
Co obsahuje celostátní plán OH?
– strategii odpadového hospodářství v České
republice
– řešení klíčových problémů odpadového
hospodářství
– přehled nástrojů a indikátorů pro splnění
stanovených cílů
– vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
Opakování
Co obsahuje celostátní plán OH?
– strategii odpadového hospodářství v České
republice
– řešení klíčových problémů odpadového
hospodářství
– přehled nástrojů a indikátorů pro splnění
stanovených cílů
– vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
Použité zdroje
•
Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11-24].
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents