ประชุมในบริษัทฯ

Report
วันอาทิตย์ ท่ ี
25/11
ห้ องประชุม 1
เปิ ดโอกาสธุรกิจ/แผน
PT,PTW,SGN
9/12
เปิ ดโอกาสธุรกิจ/แผน
16/12
เปิ ดโอกาสธุรกิจ/แผน
23/12
เปิ ดโอกาสธุรกิจ/แผน
30/12
6/1/56
หยุดปี ใหม่
20/1/56
เปิ ดโอกาสธุรกิจ/แผน
27/1/56
เปิ ดโอกาสธุรกิจ/แผน
10/2/56
เปิ ดโอกาสธุรกิจ/แผน
ชื่อย่ อ
ห้ องประชุม 2
ห้ อง SAN GRAND
BTC ความรู้เพื่อลงทางาน แบ่ งปั น เรื่องความสาเร็จอยู่แค่
เอือ้ ม , Why I Join,แจ้ งข่าว CNR,PTW,TNP,พิสรรณ์
ว่ าง
ผ่ าแผน / การขึ ้นตาแหน่ง
การรับอินฟิ นิตี ้/การโรลอัฟรายได้
การโรลอัฟตาแหน่ง
ความรู้เชิงปฎิบัติการ /เรี ยนรู้เว็ปบริ ษัทฯ
การตรวจสอบค่าตอบแทน
การคีย์ใบสมัคร/ซื ้อสินค้ า ออนไลน์
การตรวจพื่นที่ให้ บริ การ
เจาะลึกสิทธิ์ในกองทุนต่างๆ
เจาะลึกการทาคุณสมบัติศูนย์ ถาวร
หยุดปี ใหม่
การตัง้ เป้าหมาย การวัดผล
การวางแผน การใช้ ระบบทางาน
ความรู้เรื่องอีเมลการสร้ างอีเมล
การตัง้ ค่ า มือถือในระบบ Android
การใช้ อินเตอร์ เน็ต ผ่ านฮอตสปอต และ USB
BTC ความรู้เพื่อลงทางาน แบ่ งปั น เรื่องปั จจุบันกาหนด
อนาคต, Why I Join, แจ้ งข่าว
BTC ความรู้เพื่อลงทางาน
,Why I Join, แจ้ งข่าว
แบ่ งปั น เรื่องทางลัดสู่ความสาเร็จ
BTC ความรู้เพื่อลงทางาน แบ่ งปั น เรื่องความสาเร็จอยู่แค่
เอือ้ ม Why I Join, แจ้ งข่าว
หยุดปี ใหม่
BTC ความรู้เพื่อลงทางาน แบ่ งปั น เรื่องปั จจุบันกาหนดอนาคต
,Why I Join, แจ้ งข่าว
BTC ความรู้เพื่อลงทางาน แบ่ งปั น เรื่อง ทางลัดสู่ความสาเร็จ
,Why I Join, แจ้ งข่าว
BTC ความรู้เพื่อลงทางาน แบ่ งปั น เรื่องความสาเร็จอยู่แค่
เอือ้ ม,Why I Join, แจ้ งข่าว
MSW มีสวัสดิ์/CNR ชาญณรงค์/PT ปริ วฒ
ุ ิ/SGN สงบ /PTW พันธวัสส์/Aek สิ ทธิชยั /TTW ธเนศ ถวิลวุฒิ/TNP ธเนศ พิสุทธิ์/
การประชุมประจาเดือน “ SAN SUCCESS “
ณ ห้องประชุม Grand SAN บริษ ัท สยาม แอดวานซเ์ น็ ทเวิรค
์ ส ์ จาก ัด
ว ันอาทิตย์ท ี่ 2 ธค. 55 ลงทะเบียนเวลา 12.15น.
ั ประจามูล + นางสาวมณณัฏฐมณฑ์ วีรชาติการกุล
ิ ธิชย
MC : สท
รวมข่าวสาร สาระความรู ้ ความบ ันเทิง จ ับรางว ัล
โอกาสในธุรกิจ เก็บเกีย
่ วข้อมูลจากประสบการณ์จริงของผูร้ ู ้
ภาคกลางวัน เวลา: 12.30-17.30 น. (พร ้อมอาหารว่าง)
ภาคเย็น(สโมสรผู ้นา) เวลา : 18.00-20.30 น.(พร ้อมอาหารเย็น)
ภาคกลางว ัน
วิทยากร
• ความรู ้ ความบันเทิง
• จับรางวัล
• โอกาสในธุรกิจ
• เก็บเกีย
่ วข ้อมูลจากประสบการณ์จริงของผู ้รู ้
มีสวัสดิ์ ศรีสมตระกูล/ชาญณรงค์ ทุนเพิม
่ /
ปริวฒ
ุ ิ ไตรวนาธรรม /พันธวัสส ์ ศรีเหรัญ /
ธเนศ ถวิลวุฒ ิ
ื้ สน
ิ ค ้า ทาภาระกิจตามอัธยาศัย
17.30 – 18.00 น. สงั่ ซอ
สโมสรผู ้นา (ภาคเย็น)
•ทานอาหารพร ้อมเกร็ดความรู ้
•ความรู ้เชงิ ลึก ตัง้ เป้ าหมาย
•เรียนรู ้การทางานจากประสบการณ์จริง
วิทยากร
มีสวัสดิ์ ศรีสมตระกูล/ชาญณรงค์ ทุนเพิม
่ /
ปริวฒ
ุ ิ ไตรวนาธรรม /พันธวัสส ์ ศรีเหรัญ /
ธเนศ ถวิลวุฒ ิ

similar documents