Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve

Report
Kadir ERKAN
Daire Başkanı
TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK
DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU
TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK
DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
01 Kasım 2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 655 Sayılı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımızın ana hizmet
birimlerinden biri olarak kurulmuştur.
 Genel Müdürlük, 14 Haziran 2012 tarihi
itibariyle fiilen faaliyetlerine başlamıştır.
 Bakanlık Ek Hizmet Binası 7. Katta,
42 kişilik ekiple hizmet verilmektedir.
2/26
TEŞKİLAT ŞEMASI
Genel Müdür
Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı
Karayolu ve
Demiryoluyla Tehlikeli
Yük Taşımaları
Dairesi Başkanlığı
Denizyolu, İçsuyolu ve
Havayoluyla Tehlikeli
Yük Taşımaları
Dairesi Başkanlığı
Teknik Muayene,
Belgelendirme ve Denetim
Dairesi Başkanlığı
Kombine Taşımacılık
Dairesi Başkanlığı
Karayoluyla
Taşımacılık Şube
Müdürlüğü
Deniz ve İçsuyoluyla
Taşımacılık
Şube Müdürlüğü
Onay, Sertifikasyon ve
Teknik Muayene
Şube Müdürlüğü
Kombine Taşımacılık
Faaliyetleri
Şube Müdürlüğü
Demiryoluyla
Taşımacılık Şube
Müdürlüğü
Havayoluyla
Taşımacılık Şube
Müdürlüğü
Denetim ve Kontrol
Şube Müdürlüğü
Altyapı Geliştirme
Şube Müdürlüğü
Personel, İdari ve Mali
İşler
Şube Müdürlüğü
Mesleki Eğitim ve
Belgelendirme
Şube Müdürlüğü
3/26
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
 Tehlikeli yüklerin karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve içsuyoluyla
uluslararası taşınması beş farklı uluslararası sözleşme ile düzenlenmiştir.
Ülkemiz bunlardan 4 tanesine taraftır.
 Daha önce ayrı Genel Müdürlükler uhdesinde yürütülen; tehlikeli
maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayoluyla taşınmasına
ilişkin düzenleme ve denetimler, Genel Müdürlüğümüzün kurulmasıyla
tek bir çatı altında toplanmıştır.
4/26
ULUSLARARASI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI MEVZUATI
Yasal Düzenleme
Taşıma Türü
Karayolu
Denizyolu
Demiryolu
Havayolu
Düzenleyici
Kuruluş
BM/AEK
IMO
OTIF
IATA/ICAO
Uluslararası sözleşmelere taraf olma süreçlerimiz tamamlanmıştır.
5/26
ULUSAL TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI MEVZUATI (1)
Tehlikeli Madde Taşımacılığına İlişkin Bakanlığımızca Yayımlanan İkincil Mevzuat
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
- Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yönergesi
- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönergesi
- Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimi Genelgesi
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ
 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve
Yetkilendirme Yönetmeliği ve IMDG Kod Eğitim Genelgesi
 Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi
 Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge
Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Güvenli Taşınmasına Yönelik Uygulama Talimatı
(36 Adet IMO Uygulama Talimatı)
6/26
ULUSAL TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI MEVZUATI (2)
Çalışmaları sürdürülen Taslak Mevzuat
 Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların Periyodik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik,
 Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Terminal, Depolama Tesisi ve Benzeri
Yapıların Asgari Şartlarının Belirlenmesine Dair Tebliğ,
7/26
ADR Eğitimleri-Karayolu (1)
Eğitim Merkezlerinde; sürücülere yönelik Temel Eğitim, Tanker Eğitimi,
Sınıf 1 (Patlayıcılar) ve Sınıf 7 (Radyoaktif madde) Eğitimleri verilmektedir.
Yetkilendirilen Eğitim Merkezi Sayısı
Yıllar
Eğitim Merkezi Sayısı
2010
3
2011
4
2012
5
2013
29
2014
15
TOPLAM
56
8/26
ADR Eğitimleri-Karayolu (2)
Eğitim Merkezlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Doğu Anadolu; 1
Güneydoğu Anadolu; 2
Karadeniz; 5
İç Anadolu; 11
Marmara ; 21
Akdeniz ; 9
Ege , 7
•Eğitimleri Türkiye geneline
yaygınlaştırma
çalışmamız
devam etmektedir.
9/26
ADR Eğitimleri-Karayolu (3)
 Eğiticilerin Eğitimi
Şoförlere SRC 5 Eğitimi verecek eğiticileri belgelendirmek için;
• 2013 yılında, iki adet Eğiticilerin Eğitimi Programı düzenlenmiştir.
• Bu programlarda 84 kişi eğitime katılmıştır.
• Bu güne kadar , yurtdışında eğitim alanlarla birlikte, 91 kişiye Eğitici
Belgesi düzenlenmiştir.
• Böylece, hem mevcut Eğitim Merkezlerinin eğitici ihtiyacı karşılanmış,
hem de yeni Eğitim Merkezlerinin açılmasına imkan sağlanmıştır.
• Sınıf 1 (Patlayıcılar) ve Sınıf 7 (Radyoaktif) madde taşımacılığı için bir
adet Eğiticilerin Eğitimi Programı düzenlenmiştir.
Bu programda 40 kişi eğitici olarak eğitilmiştir.
10/26
ADR Eğitimleri-Karayolu (4)
Eğitim Merkezlerinde sürücülere yönelik eğitimler verilmektedir.
2014 Mayıs başı itibariyle, yetkilendirilen 56 eğitim merkezinde;
• 34.388 kişi eğitim almıştır.
• 12.367 kişi sınava katılmıştır.
• 8.907 kişiye Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Belgesi
(SRC5 Belgesi) verilmiştir.
• Yılda 6 kez merkezi sınav yapılmaktadır.
11/26
IMDG Kod Eğitimleri-Denizyolu
 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod
Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde;
• 5 Eğitim Merkezi, Genel Eğitim vermek üzere yetkilendirilmiştir.
• 11 Liman İşletici Kuruluş, kendi personeline eğitim vermek üzere
yetkilendirilmiştir.
• Limanlarımızda tehlikeli yük elleçleyen yaklaşık 13.280 kişiye eğitim
verilmiştir.
 Eğiticilerin Eğitimi
• Üç ayrı dönemde düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Seminerlerinde başarılı
olan 115 kişiye Eğitici Belgesi düzenlenmiştir.
• Ayrıca, 2014 yılı Mart ayı içerisinde, Hollanda ile birlikte Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı Eğiticilerinin Eğitimi Programı düzenlenmiş ve bu
kapsamda 25 kişi eğitilmiştir.
12/26
DGR Eğitimleri-Havayolu
 IATA-DGR mevzuatı kapsamında;
• Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşımacılığına yönelik eğitim vermek
üzere, 5 eğitim kuruluşu yetkilendirilmiştir.
• 12 Sivil Havacılık
yetkilendirilmiştir.
İşletmesi, kendi personeline eğitim vermek üzere
• Bu güne kadar, havacılık sektöründe faaliyet gösteren 24.393 kişiye eğitim
verilmiştir.
13/26
RID Eğitimleri-Demiryolu
 Demiryolu Taşımacılığı Eğitimleri
Demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığında görev yapan personele hizmet
içi eğitim kapsamında TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından;
 Genel Bilgilendirme Eğitimi
 Göreve Özgü Eğitim
 Güvenlik Eğitimi
olmak üzere üç farklı eğitim verilmektedir.
Bu güne kadar toplam 2.912 personele eğitim verilmiştir.
14/26
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin
Getirdikleri
 Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tarif edildiği şekilde
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış
olan ambalajların kullanılması zorunludur.
 İlgili taraflar 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı istihdam edecekler veya danışmanlık hizmeti alacaklar.
 Taşıtlar, kendileri için belirlenmiş yol güzergâhı, tüneller, park yerleri ve depoları
kullanacaktır.
 Tehlikeli Madde Taşımacılık Zincirinde rol alan kişiler eğitim alacaklardır.
 Karayoluyla Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu
plakaların kullanılması zorunludur.
15/26
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin
Getirdikleri
 Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişiler; Karayolu
Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden
herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.
 Bu Yönetmelik kapsamında ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla
taşımacılığı faaliyetinde yer alan ; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı,
boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri
veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi”
almaları zorunludur. Bu konudaki Yönerge, 10 Nisan 2014 tarihinde yayımlanmış olup,
müracaatlar Bölge Müdürlüklerimiz tarafından alınmaya başlanmıştır.
 Bu Yönetmelik kapsamında, ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan bir kısım tehlikeli
maddelerin taşınmasında kullanılacak EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU tipli
taşıtlar; ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere uygun olması gerekmekte olup, söz
konusu taşıtların, ülkemizdeki ilk muayenesinde, Bakanlık
veya Bakanlığın
yetkilendirdiği kurum/kuruluşça verilmiş Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk
Belgesi almaları zorundadırlar.
16/26
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin
Getirdikleri
 Bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında
tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim
Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.
17/26
Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda Bulunması Gerekli Belgeler
Yol Kenarı
Yol Kenarı Denetimlerinde Bakılan Hususlar
 Taşıma evrakı,
 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5),
 Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport),
 Taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat,
 Birden fazla modla taşınan yükler için “Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu”,
 Taşıtlar için geçerli ADR Uygunluk Belgesi / Taşıt Uygunluk Belgesi,
 ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, ilgili
mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi (yıllık izne çevrildi)
 “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” poliçesi.
18/26
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönerge
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin
maddesinin 3 üncü fıkrasında:
6 ncı
Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında
faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tankkonteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden
fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları
zorunludur. Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir
denilmektedir.
Söz konusu işletmeler 1 Eylül 2014 tarihine kadar en yakın Bakanlığımız Bölge
Müdürlüğüne başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini almaları
gerekmektedir.
19/26
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönerge
Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin
bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet
Belgesi almaları gerekir.
Söz konusu belge 5 yıl geçerliliği bulunmakta olup, ücreti 500 TL dir.
Başvurular aşağıdaki belgelerle yapılır:
-
Başvuru Dilekçesi,
Ticaret Sicil Gazetesi,
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
İmza sirküleri,
Adli sicil belgesi
20/26
Araçlar, Ambalaj ve Tanklar (1)
 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan Araçlar ile Tank, Ambalaj ve
Kapların; test, muayene ve belgelendirme işlemleri 1 Temmuz
2013
tarihinden itibaren artık Türkiye’de yapılmaktadır.
Bu Kapsamda;
 Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında Yetkilendirme
Protokolü imzalanmıştır (Mart 2013).
 Ayrıca, konteyner ve taşınabilir basınçlı kapların test, muayene ve
belgelendirilmesi hususunda Türk Loydu
Vakfı İktisadi İşletmesi
yetkilendirilmiştir (Aralık 2013).
Üretici firmalarımız, test, onay ve sertifikalandırma işlemlerini
yaptırmak için yurt dışındaki onay kuruluşlarına yüksek ücret
ödemekten kurtulmuşlardır.
21/26
Araçlar, Ambalaj ve Tanklar (2)
Araçlar
 Araçların ADR normlarına uygun olarak üretilmesi ve ADR/Taşıt Uygunluk
Belgesine sahip olması gerekir.
 Bugün, ADR normlarına göre üretilmeyip de piyasada ticari faaliyet gösteren
çok sayıda tanker ve araç bulunmaktadır.
 Bunların ADR’ ye uygunluğunun yeniden
değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 Mevcut araçlarla daha güvenli taşımacılık yapmak için bu araçlardan istenecek
asgari kriterler konusunda çalışmalar devam etmektedir.
22/26
Araçlar, Ambalaj ve Tanklar (3)
Tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ve ADR Uygunluk
Belgesi olmadan faaliyette bulunan eski taşıtların dört yıllık bir süre içerisinde;
•
•
•
•
2006-2013 model taşıtlar 31/12/2014 tarihine kadar,
1996-2005 model ve taşıtlar 31/12/2015 tarihine kadar,
1986-1995 model taşıtlar 31/12/2016 tarihine kadar,
1985 model ve öncesi taşıtlar 31/12/2017 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre taşıt uygunluk belgesi almaları
sağlanacaktır.
23/26
DENETİMLER
Tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimlerinin, Bakanlığımızca kurulan yol
kenarı denetim istasyonlarında yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Denetim faaliyetinde yer alacak olan;
 Bakanlığımızın ilgili personeli ile
 Emniyet Genel Müdürlüğü,
 Jandarma Genel Komutanlığı,
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri,
 Belediyelerin denetim birimlerinde
görev yapan personelin, tehlikeli madde taşımacılığının denetlenmesi konusunda
eğitim almalarını sağlamak üzere AB fonlarından bir proje başlatılmıştır.
Projenin açılış toplantısı 19.06.2014 tarihinde yapılmıştır. Eşleştirme projesini
Polonya ve Litvanya konsorsiyumu yapmaktadır.
24/26
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında
Tebliğ
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü
maddesi kapsamında 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Tebliğ; Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde
elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen,
dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı
varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz
uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için
işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarıyla ilgili hususları ihtiva etmektedir.
25/26
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında
Tebliğ
Tebliğ aşağıda tadat edilen konuları ihtiva etmektedir;
 Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi verecek eğitim kuruluşlarının yetkilendirilmesini ve
bu eğitim kuruluşlarının sorumluklarını,
 Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi olmayla ilgili hükümleri,
 Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimlerini,
 Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının yetkilendirilmeleri ve sorumluluklarını,
 Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam edecek veya danışmanlık hizmeti alan firmaların
sorumluluklarını.
Geçici Muafiyetler;
 Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı
yapan işletmeler
 Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminalleri,
 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesi sahipleri
 Kamu kurum ve kuruluşları,

TMGD istihdam etmek veya TMGD’ den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine
kadar aranmaz.
26/26
Kadir ERKAN
Daire Başkanı
Teşekkür ederim

similar documents