Kaupunkiseutujen uudistumiskyvyn vahvistaminen

Report
Kaupunkiseutujen uudistumiskyvyn
vahvistaminen
Kansliapäällikkö Erkki Virtanen
Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuntamarkkinat
12.9.2012
Jäsentelyä
• Talousnäkymiä
• Uudistumiskyvyn tärkeys ja kaupunkiseutujen merkitys
• TEM:n työkaluja kaupunkiseuduille uudistumisen
tueksi: innovaatio-ohjelma ja kasvusopimukset
• Haaste kaupunkiseuduille
Talousnäkymiä
•
•
•
•
•
•
Euroalueen kriisi
Suomen vienti ja kauppatase: laskusuunnassa
Investointien ja tuotannon suhdannetilanne: heikkenevää
Kuluttajien odotukset: pakkasella
Alueiden odotukset: heikentyneet
Työttömyys: kasvussa
Tarvitaan uusia kasvun eväitä
Tavar aviennin ja -tuonnin ar vo
70
Mrd euroa, Liukuva vuosisumma
65
Tuonnin arvo
Viennin arvo
60
55
50
45
40
35
2001
2002
2 2 .8 .2 0 1 2 /mx _ aa/TEM
Lähde: Tullihallitus
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kaupunkiseuduilla tärkeä merkitys uuden
kasvun luomisessa
• Kaupunkien merkitys kansantalouden kasvun moottoreina on
kasvanut monissa maissa, niin myös Suomessa.
• 12 suurimman kaupunkiseudun osuus BKT:sta on noin 2/3 (68,5 %,
v. 2009 luvuilla). Helsingin seudun osuus on yli 1/3 (35 %), neljän
suurimman yhteensä noin puolet (51 %).
• Kaupunkien merkitys kasvun luomisessa on tunnustettu
hallitusohjelmassa ja hallituksen toimenpiteissä.
• TEM:n vastuulla kaupunkipolitiikka ja innovaatiopolitiikka –
painopisteenä uudistumiskyvyn vahvistaminen
Kaupunkipolitiikan tavoitteet ja teemat
• Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma 2012 – 2015:
• Kaupunkipolitiikan tavoitteena ovat globaaliin kilpailuun kykenevät
vahvat ja sosiaalisesti eheät kaupungit.
• Kaupunkipolitiikan kolme keskeistä teemaa ovat:
1. Kaupunkien uudistumis- ja kilpailukyvyn vahvistaminen
2. Sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen
3. Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen ja eheä
yhdyskuntarakenne
• Kaupunkipolitiikka on laaja-alaista ja poikkihallinnollista
• Toteuttaminen perustuu valtion ja kaupunkiseutujen
kumppanuuteen
Uudistumiskyvyn vahvistamiseksi on
tärkeää
•
•
•
•
•
•
•
•
•
luoda vetovoimaisia innovaatiokeskittymiä
kehittää kaupunkien ja korkeakoulujen strategista yhteistyötä
kannustaa kaupunkeja käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan
kehittää rakennemuutoksen ennakoinnin ja hallinnan työkaluja
kehittää kaupunkiseutujen sisäisiä, välisiä ja kansainvälisiä
liikenneyhteyksiä
hyödyntää kulttuuria, luovia aloja ja tapahtumia kaupunkien
kehittämistyössä
tehostaa valtion ja suurten kaupunkien yhteistyötä viennin
edistämiseksi sekä investointien houkuttelemiseksi
edistää kaupunkien vihreää kasvua ja vähähiilistä
yhdyskuntakehitystä sekä
luoda vetovoimaisia kaupunkiympäristöjä.
TEM:n valmistelussa: uutta ja
uudistettavaa
• Innovaatiokeskittymäpolitiikkaa tukemaan uusi innovaatio-ohjelma
(nykyisen osaamiskeskusohjelman tilalle)
• Kasvusopimukset kaupunkipolitiikan uutena työkaluna
Innovaatiokeskittymäpolitiikka
• Vetovoimaisen innovaatioympäristön rakentamisessa parhaat
julkiset resurssit ovat valtiolla ja suurilla kaupungeilla.
• Valtakunnallisissa toimissa ei riittävästi oteta huomioon paikallisen
tason kehittämismahdollisuuksia
• Osaamiskeskusohjelma (OSKE) ollut hyvin toimiva alueellisen
innovaatiopolitiikan työkalu 1990-luvulta lähtien, mutta se on
uudistamisen tarpeessa, erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla
• Uuden alueellisen innovaatiopoliittisen ohjelman valmistelu
ohjelmakautta 2014 – 2020 varten on käynnissä.
• Haku uuteen ohjelmaan voidaan käynnistää vuoden 2012 lopussa.
• Ohjelman hakumenettely toteutetaan kilpailullisesti siten, että
kaupunkiseudut tekevät ehdotukset innovaatiotoiminnan
kehittämisen painopisteistä. Tämä strategiatyö painopisteiden
asettamiseksi tulee hyödyntää myös kaupunkien kasvusopimusten
valmistelussa.
Uusi ohjelmaväline 2014+
Toiminta-ajatus:
Edelläkävijämarkkinoiden ja osaamislähtöisen liiketoiminnan
vauhdittaminen valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyöllä
Tavoitteet:
• Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa
kansantalouden vetureina
• Tukee kaupunkiseutujen erikoistumista vahvuusaloille edistämällä
strategisten painopistevalintojen tunnistamista ja syntymistä
• Tukee edelläkävijämarkkinoiden luomista ja uuden tyyppisiä,
kansallisesti merkittäviä kehitysympäristöjä kasvun aikaansaamiseksi
• Edistää osaamislähtöisen uuden liiketoiminnan syntymistä
• Lisää kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä kansallisten
osaamiskärkien profiloimiseksi ja vetovoimaisuuden vahvistamiseksi
11
Kasvusopimukset
• Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen
kansainvälistä vetovoimaa ja roolia Suomen talouden
vetureina, edistetään elinkeinoelämän uudistumista,
kasvua ja kansainvälistymistä sekä kannustetaan
kaupunkeja strategiseen kehittämistyöhön ja strategisiin
valintoihin.
• Strategisten painopistevalintojen tekeminen on
kasvusopimusmenettelyn keskeinen tavoite. Lähtökohtana
ovat kaupungin oma strategiatyö ja omat esitykset.
• Sopimusneuvotteluissa katsotaan se, miten valtio ja muut
sopimusosapuolet voivat yhdessä pitkäjänteisesti sitoutua
valittujen teemojen edistämiseen. Isot painopistevalinnat
ovat keskeisiä, ei pitkä hankelista.
Politiikkatoimet innovaatiokeskittymien vahvistamiseksi
Innovaatiokeskittymien
neuvottelumenettely
•Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)
•Kansalliset rahoittajat mm. TEM, Tekes ja OKM sekä
kaupunki, korkeakoulut ja seudun muut avaintoimijat
mm. tutkimuslaitokset ja ELY-keskukset
• Kehittämistarpeiden ja -haasteiden nostaminen esille
• Edistää voimavarojen kokoamista ja keskittymien
välistä työnjakoa
Kaupunkiseutujen
kasvusopimus
•12 suurinta kaupunkiseutua
•Strategiset valinnat: Osaamiskärjet
ja kehittämisteemat osana
elinkeinopolitiikkaa
• Kaupunkiseudun keskeisten
toimijoiden sitoutuminen
• Valtion ja kaupunkiseutujen
yhteinen näkemys kehittämisen
painopisteistä
Uusi ohjelmaväline 2014+
•Tukee kansallisten ja alueellisten
toimien synergiaa
• Enintään 12 kaupunkiseutua
•Toteuttaa innovaatiopolitiikan
kansallisia tavoitteita
•Hyödyntää paikallisen
kehittämispotentiaalin
•Osaamiskärkien ja
kehittämishankkeiden operatiivinen
toteutus
•Yhteisrahoitteinen: valtio ja kaupungit
Kehittämistavoitteet innovaatiopolitiikan
näkökulmasta
Kehitysympäristöt
•
•
•
•
Avoimet innovaatio- ja testialustat
Monialaisuus ja käyttäjälähtöisyys
Innovaatioperusteinen yrittäjyys
Globaalien kehitystrendien välittäminen
Edelläkävijämarkkinat
• Paikallisesti synnytettävät edellytykset esim. julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyönä
• Isojen MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) –hankkeiden
hyödyntäminen kokeiluympäristöinä
• Innovatiiviset julkiset hankinnat
Kansainvälinen vetovoimaisuus
• Osaamislähtöinen invest in –toiminta
• Osaamisen ankkurointi Suomeen
• Kytkeytyminen parhaaseen osaamiseen maailmalla
14
Haaste kaupunkiseuduille
• Innovaatiokeskittymäpolitiikan ja uuden innovaatioohjelman piiriin pääsy vain laadullisesti parhailla
ehdotuksilla – kaupungin koosta riippumatta
• Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelman mukaisesti
kasvusopimuksiin ”optio” suurilla, yli 100000 asukkaan
kaupunkiseuduilla, mutta ei automaatiota
• Myös alueelliset, useamman kaupungin
kasvusopimusehdotukset ovat mahdollisia – kansallisesti
merkittävästä teemasta
• Pienemmille kaupungeille rajoitettu määrä yksittäisiä
pilottikokeiluja – strategisia kehittämisavauksia odotetaan.
Aikataulu ja lisätietoja
•
•
•
•
Tarkemmat ohjeet hakeutumisesta lokakuussa
Hakemusten määräaika tammikuun 2013 lopussa
TEM odottaa hyviä hakemuksia
Lisätietoja:
• Kasvusopimusmenettely: [email protected]
• Innovaatiokeskittymäpolitiikka:
[email protected]

similar documents