روش شناسي پژوهشهای کمی (11)

Report
‫دانشگاه علوم پزشكي كرمان‬
‫علي اكبر حقدوست‪ ،‬اپيدميولوژيست‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫علی اکبر حقدوست‬
‫‪‬‬
‫خطاي تصادفي ‪Random error‬‬
‫‪‬‬
‫خطاي منظم يا سوگيري يا تورش ‪Bias‬‬
‫‪‬‬
‫خطاي مخدوش كننده ‪Confounding effect‬‬
‫علی اکبر حقدوست‬
‫‪‬‬
‫مشاهده گر‬
‫‪‬‬
‫ابزاري‬
‫‪‬‬
‫ثبت و ضبط اطالعات‬
‫علی اکبر حقدوست‬
‫‪‬‬
‫نمونه گيري ‪sampling bias‬‬
‫‪‬‬
‫اطالعات ‪Informatinal bias‬‬
‫‪ ‬پاسخ دهنده‬
‫‪ ‬مشاهده گر و يا مصاحبه كننده‬
‫‪ ‬ابزاري‬
‫علی اکبر حقدوست‬
‫سيگاري‬
‫غير سيگاري‬
‫‪30‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪65‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪70‬‬
‫مبتال‬
‫‪35‬‬
‫مبتال‬
‫‪RR=2‬‬
‫علی اکبر حقدوست‬
‫غير معتاد‬
‫معتاد‬
‫سيگاري‬
‫غير سيگاري‬
‫‪20‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪65‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪80‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪80‬‬
‫مبتال‬
‫‪20‬‬
‫مبتال‬
‫‪RR=4‬‬
‫‪30‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪70‬‬
‫مبتال‬
‫‪35‬‬
‫مبتال‬
‫‪RR=2‬‬
‫علی اکبر حقدوست‬
‫غير معتاد‬
‫غير سيگاري‬
‫معتاد‬
‫سيگاري‬
‫‪20‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪80‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪80‬‬
‫مبتال‬
‫‪20‬‬
‫مبتال‬
‫‪RR=4‬‬
‫پس سيگار‬
‫خطر را چند‬
‫برابر ميكند؟‬
‫‪30‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪65‬‬
‫غير مبتال‬
‫‪70‬‬
‫مبتال‬
‫‪35‬‬
‫مبتال‬
‫‪RR=2‬‬
‫علی اکبر حقدوست‬
‫‪‬‬
‫رابطه متغير مستقل و وابسته را به هم مي زنند‪.‬‬
‫بيماري قلبي و‬
‫عروقي‬
‫سيگار‬
‫اعتياد‬
‫•آيا شما متغير مخدوش كننده ديگري مي شناسيد؟‬
‫علی اکبر حقدوست‬

similar documents