แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐศาสตร์ (RR)

Report
แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐศาสตร์
สาหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ าระดับรายงานเบื้ องต้น
(Reconnaissance Report : RR)
กลุ่มเศรษฐกิจและสังคม
สานักบริหารโครงการ
17 มกราคม 2557
ผังกระบวนการ การจัดทารายงานเบือ้ งต้ น (RR)
ความสาคัญ
การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และประชากร
 การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์โครงการเบื้ องต้น
ระดับการศึกษา
1. ศึกษาภาพรวมของพื้ นที่
2. ข้อมูลทุติยภูมิ
สานักงานเกษตรจังหวัด, อาเภอ
องค์การบริหารส่วนตาบล
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม
1. ด้านเศรษฐกิจ
1) พื้ นทีแ่ ละการใช้ประโยชน์
2) สภาพดิน
3) ลักษณะการเกษตร
4) รายได้-รายจ่ ายของครัวเรือน
การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม
2. ด้านสังคม
1) ประชากรและครัวเรือน
2) ระบบสาธารณู ปโภค
3) สภาพปั ญหา
4) ความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะ
5) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในรายงาน RR
เดิม
บทที่ 3 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเกษตร
แนวทางปรับปรุง
3.1 ประวัติพื้นที่โครงการ
3.1 การปกครองและประชากร
3.2 การปกครองและประชากร
3.2 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 ระบบสาธารณู ปโภค
3.4 การประกอบอาชีพและเศรษฐกิจท้องถิน่
3.4 สภาพปั ญหาในปั จจุบนั
ที่มา : การศึกษาวางโครงการเบื้องต้ น
โครงการอ่างเก็บนา้ แม่งัดตอนบน, 2552
3.5 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.7 ลักษณะการเกษตร
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์โครงการในรูปต้นทุน-ประสิทธิผล(Cost-Effectiveness Analysis)
C/E =
=
ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินตรา
ผลผลิตและผลลัพธ์ (ผลกระทบ) ทีไ่ ม่เป็ นเงินตรา
ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ (บาท)
ปริมาณน้ าใช้ประโยชน์ (ลูกบาศก์เมตร)
= ………. บาท/ลูกบาศก์เมตร
คานิยาม
1. มีและไม่มีโครงการ (With and Without project)
กาหนดสถานการณ์เพือ่ ให้ทราบหรือวัดอิทธิพลของโครงการอย่างแท้จริง
ตย. พื้ นทีเ่ กษตรทีอ่ าศัยน้ าฝนทีม่ ีผลตอบแทนระดับหนึง่
เมือ่ มีโครงการชลประทาน มีผลตอบแทนทีด่ ีขึ้นกว่าเดิม
ส่วนต่างที่เพิม่ ขึ้ น คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้ นจากการมีโครงการ
คานิยาม
2. ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost)
มูลค่าจานวนหนึง่ ทีต่ อ้ งเสียไปในการดาเนินการโครงการ
ตย. ค่าเสียโอกาสการใช้ทีด่ ิน เมือ่ นาทีด่ ินทีใ่ ช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช
มาใช้เป็ นพื้ นทีอ่ ่างเก็บน้ า ผลตอบแทนของการปลูกพืชที่เคยได้รบั คือ
“ค่าเสียโอกาส”
ค่าเสียโอกาส
อาจนาไปคิดรวมเป็ นต้นทุน หรือผลประโยชน์สูญเสียของโครงการ
คานิยาม
3. อายุโครงการ (Project life)
ประกอบด้วย ระยะเวลาก่อสร้าง + ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตย. ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี
ระยะดาเนินงานโครงการ 50 ปี
อายุโครงการ = 53 ปี
ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ : โครงการขนาดใหญ่และกลาง 50 ปี
: โครงการขนาดเล็ก 20 ปี
ที่มา : แนวทางปฏิบัติในการตีราคาทรัพย์สนิ และการจัดทารายงานสินทรัพย์
(คาสั่งกรมชลประทานที่ 393/2546)
คานิยาม
4. ตัวประกอบแปลงค่า (Conversion Factor : CF)
รายการ
ตัวปรับค่ า
0.92
ตัวปรับค่ ามาตรฐาน
ตัวปรับค่ าสาหรับ
- สินค้ าบริโภค
0.95
- สินค้ าขัน้ กลาง
0.94
- สินค้ าทุน
0.84
- ส่ วนเหลื่อมพ่ อค้ าคนกลาง
0.94
- ไฟฟ้า
0.90
- ปุ๋ยเคมี
0.92
- สารเคมี
0.88
- เมล็ดพันธุ์/ต้ นพันธุ์
0.94
- งานก่ อสร้ าง/โยธา
0.88
- การขนส่ ง
0.87
- แรงงาน
0.92
ที่มา : WORLD BANK STAFF WORKING PAPERS Number
609, "Shadow Prices for
คานิยาม
5. ประสิทธิภาพการใช้ทีด่ ิน (Cropping Intensity : CI)
CI = พื้ นทีเ่ พาะปลูก (ฤดูฝน + ฤดูแล้ง)
พื้ นทีก่ ารเกษตร
= ร้อยละ ……
คานิยาม
6. แบบแผนการเพาะปลูก (Cropping pattern) และ
ปฏิทินการปลูกพืช (Cropping calendar)
คานิยาม
7. อัตราคิดลด (Discount rate)
อัตราทีก่ าหนดขึ้ นเพือ่ ใช้ในการเปลีย่ นมูลค่าในอนาคตให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
ตย. เงิน 1 บาทในปั จจุบนั ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ ยร้อยละ 10
สิ้ นปี ที่ 1 มีมูลค่าของเงินเท่ากับ 1.10 บาท
ดังนั้น สรุปได้ว่า เงิน 1.10 บาท เมือ่ สิ้ นปี ที่ 1
มีมูลค่าปั จจุบนั เท่ากับ 1 บาท
คานิยาม
7. อัตราคิดลด (Discount rate) (ต่อ)
สูตร เงิน 1 บาท ทีจ่ ะได้รบั ในสิ้ นทีป่ ี ที่ 1 มีค่าปั จจุบนั เท่ากับ (1/1.10) บาท
หรือ = [ 1/(1+r)] ในปี ที่ 1
= [ 1/(1+r)2] ในปี ที่ 2
= [ 1/(1+r)n] ในปี ที่ n
โดยที่
r
[ 1/(1+r)n]
= อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ ย
= ตัวหักลด
การเลือกอัตราคิดลด
ทางการเงิน
ต้นทุนของเงินทุน
ทางเศรษฐกิจ
ค่าเสียโอกาสของทุน
(Cost of capital)
(Opportunity cost of capital)
- ใช้ราคาตลาดของเงินทุนตีค่า - เป็ นอัตราผลตอบแทนของเงินทั้งหมด
ปั จจัยการผลิตและผลผลิต
ทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
- ราคาตลาดของเงินทุนทีม่ ีต่อผู ้ - ยุ่งยากในการประยุกต์ใช้ เพราะไม่มีใคร
ลงทุน = อัตราดอกเบี้ ยตลาด ทราบว่า ค่าเสียโอกาสของทุนจริงๆ
เป็ นเท่าใด
- ผลการวิจยั ของ WB พบว่า ประเทศกาลัง
พัฒนามีอตั ราคิดลดร้อยละ 8 - 15

similar documents