Project tot het instellen van nieuwe vormen van overleg met de

Report
22-10-2014
Nieuwe wijze van overleg
met de gebruikers van het RR
Christiane Rouma
Het comité van de gebruikers van het
Rijksregister – Huidige situatie
 Een reglementair kader van 20 jaar
oud: koninklijk besluit van 12/8/1994 tot
oprichting van een Comité van de
gebruikers van het Rijksregister van de
natuurlijke personen.
 Regelt de samenstelling, de
bevoegdheden, de werking en de
vergoedingen ontvangen door de
deskundigen die onder geen enkele
overheidsdienst ressorteren.
22-10-2014
Het huidige overlegmodel dient te worden
herzien
Het Comité van de gebruikers is een orgaan dat, in zijn
huidige vorm en werking:
 niet beantwoordt aan de behoefte van een organisatie die
tot doel heeft 100% klantgericht te zijn;
 onvoldoende interactief is;
 geen echt overleg- en uitwisselingsplatform voor
vernieuwende ideeën is;
 niet tegenmoet kan komen aan de prioritaire
verwachtingen van de gebruikers.
22-10-2014
Voorgestelde nieuwe aanpak
3 multilaterale overlegplatformen met specifieke
doelstellingen en opdrachten:
1. Een Beperkt Overlegcomité van de gebruikers
2. Een Comité van de partners van het
Rijksregister
 permanente werkgroepen
3.
Provinciale Overlegcomités
22-10-2014
Beperkt Overlegcomité van de gebruikers
 Samenstelling:
 Rijksregister
 Gemeenschappen en Gewesten
 Instellingen (transacties – mutaties)
 Opdracht:
Opportuniteiten en projecten tot
verbetering van de diensten en
producten van het RR
22-10-2014
Beperkt Overlegcomité van de gebruikers
(vervolg)
 Werking:
Zal punctueel vergaderen:
ofwel op initiatief van de Voorzitter
ofwel op verzoek van minstens 3
van zijn leden.
22-10-2014
Comité van de partners van het Rijksregister
 Samenstelling:
 Rijksregister
 Instellingen die helpen bij de bijwerking
van het RR
 Representatieve instellingen van
kerngebruikers
 Instanties met een wettelijke opdracht 
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en administratieve
vereenvoudiging
22-10-2014
Comité van de partners van het Rijksregister
(vervolg)
 Opdracht:
Langetermijnbeleidslijnen RR
 Werking:
Vergadering 2 maal per jaar:
op initiatief van de Voorzitter
of op verzoek van minstens de helft
van zijn leden
=>Werkgroepen
22-10-2014
Comité van de partners van het
Rijksregister: Werkgroepen
 Permanente werkgroepen of projectgroepen,
beide aangestuurd door ambtenaren van het
RR of door een vertegenwoordiger van de
partners op vrijwillige basis.
 Het Comité stelt een jaarrapport op met de
werkzaamheden van de verschillende groepen
en voegt de lijst bij van de nieuwe projecten
die het volgende jaar gerealiseerd moeten
worden.
22-10-2014
Provinciale Overlegcomités van het
Rijksregister
 Samenstelling:
 Rijksregister / Dienst Vreemdelingenzaken
 Steden en gemeenten
 Representatieve vereniging van
steden en gemeenten
22-10-2014
Provinciale Overlegcomités van het
Rijksregister (vervolg)
 Opdracht:

Communiceren en verduidelijken van
de nieuwe regelgevingen en/of
administratieve onderrichtingen

Verspreiden van de best practices

Adviezen/voorstellen – de bestaande
regelgeving vereenvoudigen.
22-10-2014
Provinciale Overlegcomités van het
Rijksregister (vervolg)
 Werking:
Vergadert één keer per jaar
en op verzoek van één of meerdere
representatieve verenigingen van
gemeenten.
22-10-2014
Nieuw reglementair kader
Ontwerp van koninklijk besluit in
voorbereiding:
 reglementair kader – nieuwe
overlegwijze
 opheffing van het koninklijk besluit
van 12/8/1994 tot oprichting van een
Comité van de gebruikers van het
Rijksregister van de natuurlijke personen.
22-10-2014
Vragen ?
22-10-2014

similar documents