روشهای ارزيابی بيمار

Report
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعیین وجود تروما یا بیماری داخلی‬
‫شناسایی و درمان صدمات یا بیماریهای تهدید کننده حیات (هدف‬
‫اصلی)‬
‫تعیین اولویت برای ارزیابی بیشتر و مراقبت در صحنه حادثه یا انتقال‬
‫فوری و ادامه ارزیابی در مسیر انتقال‬
‫معاینه بیمار و گرفتن شرح حال او‬
‫ارائه خدمات مراقبتی بیشتر‬
‫پایش وضعیت بیمار‬
‫انتقال اطالعات بیمار به کارکنان مرکز درمان و ثبت جزئیات‬
‫ماموریت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی صحنه حادثه‬
‫ارزیابی اولیه‬
‫شرح حال و معاینه جسمانی الزم‬
‫معاینه جسمانی دقیق‬
‫ارزیابی مداوم‬
‫برقراری ارتباط و ثبت وقایع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬رعایت نکات جداسازی ترشحات بدن‬
‫‪ -2‬ارزیابی مشکالت موجود در صحنه و اطمینان از ایمنی آن‬
‫حفاظت شخصی‬
‫حفاظت از بیمار‬
‫حفاظت از حاضرین‬
‫‪ -3‬تعیین مکانیسم صدمه یا ماهیت بیماری‬
‫بیمار ترومایی‬
‫بیمار مبتال به مشکل داخلی‬
‫‪ -4‬تعیین تعداد بیماران‬
‫‪ -5‬تعیین نیاز به کمک های بیشتر برای مدیریت صحنه و درمان بیماران‬
‫‪ ‬هدف اصلی‪ ،‬شناسایی و درمان فوری شرایط تهدید کننده است‪.‬‬
‫‪ -1‬برداشت کلی از وضعیت بیمار‬
‫‪ -2‬ارزیابی سطح هوشیاری‬
‫‪ -3‬ارزیابی راه هوایی و تنفس‬
‫‪ -4‬ارزیابی گردش خون‬
‫‪ -5‬تعیین اولویت های بیمار‬
‫‪ ‬ارزیابی اولیه باید در عرض ‪ 60‬ثانیه انجام گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعیین وجود مشکل داخلی یا تروما‬
‫پی بردن به شکایت اصلی‬
‫شناسایی موارد تهدید کننده حیات‬
‫ثابت نگه داشتن بدن در خط راست‬
‫قرار دادن بیمار در وضعیت مناسب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪AVPU‬‬
‫ثبت وضعیت هوشیاری بیمار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خرخر کردن ‪Snoring‬‬
‫قل قل کردن ‪Gurgling‬‬
‫استریدور ‪Stridor‬‬
‫قارقار کردن ‪Crowing‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بررسی نبض‬
‫احتمال خونریزی وسیع‬
‫رنگ‪ ،‬دما و وضعیت پوست‬
‫پرشدگی مویرگی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انجام معاینه جسمانی‬
‫گرفتن عالیم بالینی اولیه‬
‫گرفتن شرح حال ‪SAMPLE‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی ترومایی سریع ‪DCAP- BTLS‬‬
‫ارزیابی ترومایی الزم‬








D: Deformity
C:Contusion
A: Abration
P: Penetration
B: Burns
T: Tenderness
L: Laceration
S: Sweling
‫‪ ‬سرعت تنفس‬
‫‪RR- :1 ،RR= 6-9 :2 ،RR= 29 :3 ،RR= 10-29 :4‬‬
‫‪RR-0 :0 ،105‬‬
‫فشارخون سیتولیک‬
‫‪ :4‬بیشتر از ‪:1 ،BP= 50-75 :2 ،BP= 76-88:3 ،89‬‬
‫‪ :0 ،BP=1-49‬بدون نبض‬
‫‪:GSC‬‬
‫‪ :0 ،4-5 :1 ،6-8 :2 ، 9-12:3 ،13-15 :4‬کمتر از ‪3‬‬
‫عدد کامل تروما= نمره کامل تروما ‪GCS +‬‬

similar documents