KNOV -NVOG

Report
Minisymposium geboortezorg
Asielzoekers
3 oktober 2014
Auditorium WKZ
UMCU
Programma
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.10 uur
14.10 - 14.30 uur
14.30 - 14.50 uur
14.50 - 15.10 uur
15.10 - 15.30 uur
15.30 - 15.45 uur
15.45 - 16.15 uur
16.15 - 16.45 uur
16.45 - 17.00 uur
17.00 uur
Ontvangst & inschrijving
Opening door Angelique Wils, beleidsmedewerker KNOV en verloskundige,
Jan Derks, gynaecoloog, voorzitter pijler verloskunde NVOG
IGZ rapport geboortezorg asielzoekers door drs. Heleen Buijze,
coördinerend/specialistisch senior inspecteur IGZ
Geboortezorg en vreemdelingenketen, door drs. Jan van Burg MSc,
accountmanager gezondheidszorg Centraal Orgaan opvang asielzoekers
De rol van de zorgverzekeraar in de keten door mevrouw Bep Snelder MHA,
programmamanager Menzis COA Administratie (MCA)
Optimale verloskundige ketenzorg rondom de zwangere asielzoekster door
Astrid Takken, verloskundige Praktijk De Heuvelrug
Pauze
Knelpunten in de geboortezorg aan asielzoekers door Angelique Wils
en Jan Derks
Forumdiscussie met de zaal
Afsluiting door Angelique Wils en Jan Derks
Borrel
Ketenpartners geboortezorg asielzoekers
•
•
•
•
•
•
•
ACTIZ (Branche organistie zorgondernemers)
BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland)
COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
GCA (Gezondheidscentrum Asielzoekers)
MCA Menzis-COA-Administratie:Uitvoering Regeling
Zorg Asielzoekers (RZA)
KNOV
NVOG
Wat zijn de feiten
•
•
•
•
•
De instroom asielzoekers: 700 mensen per week
Vooralsnog 2/3 deel geplaats in AZC, 1/3 deel in gemeenten
52 verschillende nationaliteiten
De voornaamste landen van herkomst Syrie, Erithrea en
Somalië
In 2014 uitbreiding 40 naar 50 asielzoekerscentrum (AZC)
Waarom zijn er zoveel overplaatsingen ?
•
•
•
•
•
•
Aanmeldcentrum, b.v. Schiphol, ter Apel, Zevenaar
COL (Centrale Opvang) Ter Apel, 48 uur
POL (Proces Opvang Locatie), bv. Ter Apel, Gilze,
Wageningen, Arnhem, Budel etc, ongeveer 8 dagen
AZC (Asielzoekers Centrum, ongeveer 45) of direct
naar een gemeente
Indien erkend : naar gemeentelijke huisvesting
Indien niet erkend: uitzetting of illegaliteit
Drie groepen asielzoekers
•
•
•
De ‘legale’ asielzoeker in het AZC of
administratief geplaatst in de gemeente
De erkende asielzoeker die recent in een
nieuwe gemeente is ondergebracht
De uitgeprocedeerde ‘illegale’ asielzoeker
zonder vaste woon- of verblijfsplaats
Wat maakt asielzoekers kwetsbaar ?
•
•
•
•
•
•
•
Getraumatiseerd (PTSS)
Communicatie problemen
Cultuurverschillen
Geen mantelzorg
Laaggeletterdheid en/of lage gezondheidsvaardigheden
Er is vaker sprake van comorbiditeit
Stress
De zwangere asielzoeker versus de gewone
zwangere: de cijfers:
•
•
•
•
•
•
Maternale Sterfte RR 10
Maternale Morbiditeit RR 4,5
Perinatale Sterfte RR > 2
IUVD’s RR 1,5-3
Tienerzwangerschappen RR 8,4
Abortus provocatus RR 1,5
Het relatief risico (RR) is de verhouding tussen twee absolute risico's. Het absolute risico is de verhouding tussen het aantal keren
dat iets voorvalt in een groep en het totale aantal van die groep.
1 februari 2014 Eindrapport van de IGZ
Mevr. Heleen Buijze
“Inzet professionele tolken en overdracht bij
overplaatsing moeten beter voor verantwoorde
geboortezorg aan asielzoekers”
Opbouw ketenrichtlijn
•
•
•
•
Processtappen
Reguliere zorg
Aanvullende zorg voor asielzoekers
Actoren
Risicofactoren zwangere asielzoekers
• Discontinuïteit in de zorg door frequente
overplaatsingen
• Laaggeletterdheid
• Slechte algemene gezondheid
• Ondervoeding
• Vrouwelijke genitale verminking
• Psychische problematiek
Risicofactoren zwangere asielzoekers
• Gebrekkige kennis over gezondheid en
gezondheidszorg
• Beperkte sociale netwerken
• Laat contact opnemen met zorgverleners
• Weigeren van spoedkeizersnede
• Het niet gebruiken van tolken
• Vervoersproblemen
Algemene zorgbehoefte van zwangere asielzoekers
•
•
•
•
Tijdige informatie over het Nederlandse zorgsysteem
Het overwinnen van de taalbarrière d.m.v. tolken
Het ontwikkelen van sociale netwerken
Positieve communicatie
Specifieke zorgbehoefte van zwangere asielzoekers
• Zorgbehoefte die samenhangt met hun asielstatus,
verblijf in het AZC, de recente migratie
• Bij bepaalde risicofactoren: Zoals infectie met HIV,
vrouwelijke genitale verminking, ervaringen met
seksueel geweld of PTSS
Verloskundig zorgverlener
•
•
•
•
•
Communicatie: Vaardigheden om taalbarrière te slechten
Herkenning en registratie van laaggeletterdheid
Tijdig inschakelen van professionele tolken
Kennis van psychosociale en interculturele aspecten
Kennis en vaardigheden om behoeften bloot te leggen en te
beantwoorden
Culturele competenties voor verloskundig zorgverleners
• Kennis van epidemiologie en de effecten van
behandeling in verschillende etnische groepen
• Bewustzijn van hoe cultuur individueel gedrag en
denken bepaalt
• Bewustzijn van de sociale context waar de vrouwen
in leven
• Bewustzijn van de eigen vooroordelen en de neiging
om in stereotypen te denken
Culturele competenties voor verloskundig zorgverleners
• Vaardigheid om informatie over te dragen op een
voor de patiënt te begrijpen wijze
• Wijze en wanneer nodig externen in te schakelen,
bijvoorbeeld een tolk
• Vaardigheid om zich als professional aan te passen
aan nieuwe omstandigheden
Samen verantwoordelijk
1. Bevorder naast goede samenwerking in de verloskundige
zorgketen ook goede samenwerking met het COA en het GCA
2. Maak afspraken op VSV niveau , maar ook op AZC niveau op
basis van de ketenrichtlijn
3. Zorg voor een goede overdracht tussen 1e en 2e lijn, cruciale rol
casemanager in de zorgketen
4. Zorg voor een goede overdracht bij een overplaatsing. Het COA
is hierin leidend. Een zwangere wordt 6 weken voor de
uitgerekende datum tot 6 weken na de bevalling niet meer
overgeplaatst tenzij de verloskundig zorgverlener hier
toestemming voor heeft gegeven
5. Zorg voor een goede overdracht naar de jeugdgezondheidszorg
Stellingen
Afspraken in de ketenrichtlijn zijn bindend en gaan
boven de wensen van de zwangere asielzoeker
Stellingen
De ketenrichtlijn is het begin om de geboortezorg
asielzoekers te verbeteren
Stellingen
Een zwangere moet zo weinig mogelijk worden
overgeplaatst, omdat dit bijna altijd in haar nadeel is qua
verloskundige zorg
Stellingen
Een zwangere asielzoeker is een hoogrisico zwangere;
casemanagement is cruciaal voor deze kwetsbare groep.
Shared care tussen eerste en tweede lijn is belangrijk
voor optimale zorg
Stellingen
Het COA heeft een centrale rol in optimale overdracht
tussen verloskundige praktijken bij verplaatsing van de
zwangere asielzoeker

similar documents