15 - Gymnázium Tanvald

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
AUTOR:
Jan KOHOUTEK
TEMATICKÁ OBLAST:
Fyzická geografie
NÁZEV DUMu:
Hydrosféra – umělé vodní nádrže
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu:
15
KÓD DUMu:
JK_FYZ_GEO_15
DATUM TVORBY:
9.11.2012
ANOTACE (ROČNÍK):
Kvinta – DUM seznamuje žáky s tématem umělých vodních nádrží, jejich
účelu a rozdělení.
METODICKÝ POKYN:
Umělé vodní nádrže
• 1. Rybníky – mělká vodní nádrž vybudovaná
nasypáním zemní hráze
• Průtočné rybníky – toky jimi protékají, nebo jsou
zavodňovány uměle, hlavně pro chov ryb
• Pramenité rybníky- v místech vyvěrajících
pramenů, většinou studená voda s málo živinami.
Nevhodné pro chov ryb
• Nebeské rybníky – výhradně voda ze srážek,
mělké, kolísavá hladina, často promrzají
pro
ryby nevhodné
Rybníky
• V českých zemích sahá tradice rybníkářství až do 12.
století
• Tradiční rybníkářskou oblastí jsou jižní Čechy, ale
rybníky byly zakládány po celém území dnešní České
republiky
• Největším českým rybníkem je Rožmberk, který leží
na řece Lužnici a nachází se severně od Třeboně
• Má plochu 4,89 km² a maximální hloubku 6 m
• Také další velké rybníky leží v jižních Čechách:
Horusický rybník (4,16 km²) u Veselí nad Lužnicí,
Bezdrev (3,94 km²) u Hluboké nad Vltavou, Dvořiště
(3,37 km²) a Velký Tisý (3,17 km²) u Třeboně
• V Česku se celkem nachází okolo 21 000 rybníků
Rožmberk
Rybník Rožmberk, pohled od výpusti Adolfka
Přehradní nádrže
• Vodní nádrž vzniká umělým přehrazením
vodního toku přehradní hrází
• Slouží k zásobování vodou, výrobě elektrické
energie, ochraně před povodněmi,
vyrovnávání průtoků, okrajově k rekreaci,
vodním sportům, rybolovu aj.
• Rozdíl mezi rybníkem a přehradní nádrží
spočívá ve způsobu (nebo převažujícím
způsobu) využití obou typů vodních nádrží
Celkový pohled na vodní nádrž
Vyrnwy ve Walesu
Přehradní nádrže
• Rybník, jak už z názvu vyplývá, slouží k chovu ryb
a ostatní funkce, jako například retence vody a
rekreace jsou jen okrajové nebo nejsou primární
• Přehradní nádrž má naopak, v závislosti na
důvodu vybudování, především účely
vodárenské, energetické, retenční, závlahové, a
jen okrajově pak je využívána k rekreaci, rybářství
atd.
• Rybník bývá zpravidla mělčí a má menší rozlohu
Přehradní nádrže
• První přehrady se datují od časů starých Egypťanů před
5000 lety, kdy faraon Menes postavil hliněnou přehradu na
řece Nilu
• Největší nádrž co do objemu zadržované vody, Kariba na
řece Zambezi, 180,6 km³
• Někdy se jako největší nádrž uvádí Viktoriino jezero s
objemem 2 760 km³,v tomto případě ovšem jde o
kombinaci jezera a přehradní nádrže
• Orlík má z českých nádrží největší objem zadržované vody
703,8 mil. m³
• Plochou vodní hladiny (48,7 km²) jej však překonává nádrž
přehrady Lipno I
Přehrada
Höllensteinsee
v Němec
Hráz vodní
nádrže Orlík,
nejvyšší
betonová hráz v Česku
Přehradní nádrže - rozdělení
• zásobní funkce – zdroj vody pro různé účely:
– pitná voda (vodárenské nádrže)
– závlahová
– technologická
– protipožární (jedná se obvykle o malé nádrže v
menších obcích resp. ve vesnicích)
• nadlepšování průtoků – zadrženou vodu je možno v
sušších období vypouštět a zachovávat tak níže po
toku minimální průtok
• ochrana před povodňovými průtoky - v nádrži se
transformuje povodňová vlna (transformovaný
objem proteče nižšími průtoky za delší časový úsek)
Slapská přehrada
Soutok Otavy (vlevo) a Vltavy, uprostřed hrad
Přehradní nádrže - rozdělení
• zdroj elektrické energie z vodních elektráren
• Dopravní – vzdutí nádrže a nadlepšené průtoky níže po
toku přispívají ke splavnění
• Rekreační
• Rybochovná
• Vodní nádrže bývají víceúčelové, s různou kombinací
funkcí
Lipenská přehrada
vypouští vodu během
povodní v roce 2002
Lipno - hydroelektrárna
Přehrada Höllensteinsee v Německu
Polder
• (psáno také poldr) je vodní dílo sloužící k
protipovodňové ochraně
• Je vytvořeno přehrazením vodního toku, za
hrází se však voda za běžných podmínek buď
neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý
polder), nebo je objem nádrže zaplněn jen
částečně
Suchý polder Čihadla
Přehradní nádrž
Okres
Rozloha
[ha]
Hloubka
[m]
Řeka
Lipno
Orlík
Český Krumlov
Písek, Příbram
4870
2732
22
74
Vltava
Vltava
Švihov
Kutná Hora, Benešov
1670
55,7
Želivka
Břeclav
1668
7,8
Dyje
Praha západ, Benešov
Chomutov
1392
1338
58
46
Vltava
Ohře
Břeclav
1031
5,3
Dyje
Náchod
Bruntál
Znojmo
Cheb
1001
872
765
746
17
61
58
18
Rozkoš
Moravice
Dyje
Odrava
Břeclav
528
4,3
Dyje
Třebíč
Tachov, Plzeň sever
Frýdek-Místek
České Budějovice
480
470
336
321
85,5
31
62,5
17
Jihlava
Mže
Ostravice
Vltava
Novomlýnská
(Nové Mlýny III)
Slapy
Nechranice
Věstonická
(Nové Mlýny II)
Rozkoš
Slezská Harta
Vranov
Jesenice
Mušovská
(Nové Mlýny )
Dalešice
Hracholusky
Šance
Hněvkovice
Použité zdroje a literatura
Literatura:
Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS.
Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment.
Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment.
Internetové zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polder_(n%C3%A1dr%C5%BE)
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály:
RYCHTECKÝ, Pavel. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ro%C5%BEmberk_a_K%C3%A1%C5%88ov.JPG
LOVECZ. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rozmberk.JPG
SPOOK, Sean. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lakevyrnwysummer.jpg
GROH, Honza. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Orlik-prehradni_hraz.jpg
DEZIDOR. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lipensk%C3%A1_p%C5%99ehrada.JPG
AKTRON. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lipno_nad_Vltavou,_p%C5%99ehradn%C3%AD_h
r%C3%A1z,_elektr%C3%A1rna.JPG
MIKE. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hoellensteinsee.jpg
DEZIDOR. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Such%C3%BD_polder_%C4%8Cihadla.jpg

similar documents