HDP

Report
0
Vývoj a stav hospodářství ČR
Autor : J.Čáp
VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.5
1
Obr.1
Vývoj a stav hospodářství ČR
Hospodářství tvoří souhrn záměrných činností, úkonů a zařízení lidských směřujících
k nejvýhodnějšímu ukojování potřeb vlastních i cizích opatřením úkojných prostředků. Je
to organizace pro neustálé plánovité ukojování lidských potřeb; každé hospodářství je
ovládáno jednotnou vůlí.
1926: Masarykův slovník naučný.
Jednodušeji -Hospodářství je proces vytváření statků ze zdrojů, které slouží k
uspokojování lidských potřeb.
Vývoj od počátku 20. století
Území dnešní ČR bylo na začátku 20. století jednou z hospodářsky nejvyspělejších
částí Evropy. Tvořilo průmyslovou základnu tehdejšího Rakouska-Uherska. Po
vzniku samostatného Československa pokračoval růst hospodářství tak, že se
tehdejší Československo mohlo řadit mezi nejrozvinutější státy celého světa.
Po druhé světové válce se muselo československé hospodářství nejprve vypořádat s
obnovou zničené průmyslové výroby (většina průmyslových podniků vyráběla za
války pro německou armádu, tudíž se některé staly cílem spojeneckých náletů např. plzeňská škodovka).
2
Obr.2 Vybombardovaná výrobní hala plzeňské škodovky po náletu Američanů (duben 1945)
Po nástupu socialistického zřízení v únoru 1948 došlo k výrazným změnám v
3
hospodářství. Všechny průmyslové podniky byly zestátněny a hospodářství se začalo
řídit centrálně na základě plánu. Československé hospodářství, jako součást
sovětského bloku, se orientovalo na těžký průmysl, který byl náročný na suroviny a
energii. To mělo za následek velké ekologické škody na krajině (např. "měsíční krajina"
v okolí Mostu nebo špatné ovzduší na Ústecku nebo Ostravsku). Orientací na
"jednoduchý" typ průmyslu byl oslaben vývoj nových technologií a tím pádem i malá
konkurenceschopnost vůči státům západní Evropy. Útlum zaznamenala i tradiční
odvětví jako byl textilní, sklářský průmysl.
Obr.3
Lom ČSA Litvínovské uhelné.
Plocha dotčená těžbou hnědého uhlí se podle skupiny Czech Coal stále snižuje. Dnes tvoří
asi dvě procenta rozlohy Ústeckého kraje. Jak je to možné, když se těží dál?
Po pádu režimu v listopadu 1989 muselo naše hospodářství začít znovu. Muselo čelit 4
tvrdé konkurenci ze západu a hledat nové trhy, což znamenalo krach některých
podniků. Neblaze se též projevila a nepovedená kuponová privatizace. V rámci
restitucí byly podniky navráceny původním majitelům a byly vytvořeny soukromé
společnosti. Některé významné podniky byly prodány zahraničním investorům (např.
Škoda Auto, Plzeňské pivovary).
Obr.4 montážní hala Škody auto
V současnosti hospodářství ČR patří k rychleji se rozvíjejícím ekonomikám střední Evropy a snaží
dohnat ztrátu, avšak musí se v poslední době potýkat s důsledky celosvětové finanční a
hospodářské krize.
Důležité pojmy z ekonomické geografie
Kupní síla peněz vyjadřuje množství služeb a zboží, které lze při dané cenové hladině 5
koupit za určité množství peněz.
V případě, že porovnáváme kupní sílu měn, hovoříme o tzv. paritě kupní síly, což je pouze
vyjádření, za kolik jednotek dané měny si koupíme nějaké zboží a služby.
PPS =parita kupní síly/ v PPS(purchasing power standard) je vyjádření kupní síly měn,
jedná se o poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a služby v různých zemích.
Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross
Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období
na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti
ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se
také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu).
Mandatorní výdaje České republiky jsou povinné prostředky, které musí vláda vynaložit.
Povinné jsou proto, že jsou stanoveny zákonem, jinou právní normou nebo vyplývají z
jiných pevně daných smluvních závazků státu. Jejich výši proto nelze při plánování
rozpočtu nijak měnit. Celkové mandatorní výdaje za rok 2012 byly přibližně 890 mld. Kč
(23%HDP).
/Mandatorní výdaje nejsou jednotlivými státy světa sledovány v porovnatelné
podobě,což je například způsobenou rozdílnou legislativou v jednotlivých státech,
neexistuje tedy žádná společná definice těchto výdajů./
Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele
6
Prameny: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ
Zapsat
Ukazatel
2007
mld. Kč, b. c.
Kč/obyv., b. c.
HDP
HDP na 1 obyvatele
HDP na 1 obyvatele v PPS
HDP
2008
%, r/r, reálně
Ukazatel
mld. Kč, b. c.
Kč/obyv., b. c.
PPS/obyv., b. c.
%, r/r, reálně
Ukazate
l
HDP
HDP na 1 obyvatele
HDP na 1 obyvatele v
PPS
HDP
1998
1999
mld. Kč, b.
c.
Kč/obyv., b.
c.
2 061,6 2 149,0
208
200 252
992
PPS/obyv., b.
c.
12 339 12 783
%, r/r, reálně
2010
2011
2012
3 662,6 3 848,4 3 759,0 3 790,9 3 823,4
354 808 368 986 358 288 360 444 364 249
20 662 20 227 19 405 19 491 20 144
5,7
3,1
-4,5
2,5
1,8
PPS/obyv., b. c.
HDP
HDP na 1 obyvatele
HDP na 1 obyvatele v PPS
HDP
2009
-0,2
1,7
1993
1994
.
.
.
.
.
.
.
.
1995
1996
3 830,5
364 484
20 215
-1,2
1997
1 533,7 1 761,6 1 884,9
148 457 170 772 182 938
11 232 12 097 12 296
.
4,5
-0,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006
2
2
2
2
2
3
269,7 448,6 567,5 688,1 929,2 3 116,1 352,6
220 239 251 263 286
304
326
949 487 700 497 979
478
553
13
14
15
15
16
514 453 015 860 914 17 805 18 942
4,2
3,1
2,1
3,8
4,7
6,8
7,0
Vyhledej 4 kraje,které v roce 2011 tvořily nejvyšší HDP/osob.,zapiš hodnoty HDP.
7
I.Zapiš zaokrouhleně a zapamatuj si červeně zvýrazněné hodnoty státního rozpočtu.
II.V kterém roce,z let uvedených v tabulce,vznikl největší schodek státního rozpočtu?
Státní rozpočet České republiky od roku 2008 (miliardy Kč)
Rok
2009
2010
2011
2012
Plánované
1114
1022
1044
1084,7
příjmy
Plánované
1152,1
1185
1179
1189,7
výdaje
Plánovaná
−38,1
−163
−135
−105
bilance
Rok
2009
2010
2011
2012
Skutečné
974,8
1000,38
1012,76
1051,39
příjmy
Skutečné
1167
1156,79
1155,53
1152,39
výdaje
Skutečná
−192,2
−156,42
−142,77
−101
bilance
2013
1080,76
1180,76
−100
2013
8
MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ ZEMÍ EU V ROCE 2011*)
Čes
Luc Ma
Bul ká Dá Est
Fra
Lot
Ně
EU Bel
Fin
Irsk Itáli Kyp Litv
em- ďar Mal
har- rep nsk ons
nci
yšs
me
27 gie
sko
o e r a
bur - ta
sko ubli o ko
e
ko
cko
sko sko
ka
HDP na 1
obyvatele ve
standardech
kupní síly
(PPS), EU 27 =
100
Míra růstu
reálného HDP
Produktivita
práce
na 1
zaměstnanou
osobu1), EU 27 =
100
(HDP v PPS na
1 zaměstnanou
osobu)
Hrubý vládní
dluh (v % HDP)
9
Spo
Niz
Por
Ru
jen
oRak
Slo Slo
Špa Švé
Pol tumu Řec
é
ze
ous
ven vins
něl- dsk
sko gal
nsk ko
král
ms
ko
sko ko
sko o
sko
o
ovs
ko
tví
1)
100 118 45 80 125 67 116 107 127 101 92 62 58 274 66 83 120 131 65 77 129 49 82 73 84 108 99 126
1)
1,5 1,9 1,7 1,7 0,8 7,6 2,7 1,7 0,7 0,4 0,5 5,9 5,5 1,6 1,6 2,1 3,0 1,2 4,3 -1,6 2,7 2,5 -6,9 3,3 -0,2 0,8 0,7 3,9
100 126 43, 73, 110 67, 109 115
109 89, 64, 62, 171 72, 91, 105 111, 68, 75, 116 51, 93, 80, 80, 103 110 114
,0 ,4 5 4 ,1 6 ,4 ,4 .
,6 0 6 1 ,1 0 0 ,5 4 8 2 ,1 0 3 2 9 ,8 ,3 ,9
82, 98, 16, 41, 46,
48, 85, 108 120 71, 38, 42, 18, 80, 72, 81, 65, 56, 107 72, 33, 165 43, 47, 85, 68, 38,
5 0 3 2 5 6,0 6 8 ,2 ,1 6 5 6 2 6 0 2 2 3 ,8 2 3 ,3 3 6 7 5 4
1.Které státy EU měly v r.2011 vyšší HDP na 1 obyvatele (ve standardech kupní
síly) než ČR?
2. Které státy EU měly v r.2011 nižší HDP na 1 obyvatele (ve standardech kupní síly)
než ČR?
Struktura českého hospodářství
10
Současné hospodářství se dělí (nejen v ČR) do 4 hlavních skupin - sektorů.
Primární (prvovýroba) - zemědělství, lesnictví, rybolov, těžba nerostných surovin a
dřeva.
Sekundární (druhovýroba) - zpracovatelský průmysl, stavebnictví, nákladní doprava.
Terciární (terciér) - osobní doprava, obchod a služby, školství, zdravotnictví, cestovní
ruch.
Kvartérní (kvartér) - věda a výzkum, IT technologie.
Pojmenuj znázorněná povolání a zařaď je do hospodářského sektoru.
1
2
3
11
I.Zapiš z následujícího přehledu „TOP 100“ jména 10 nejvýkonnějších průmyslových firem
a zjisti,jaké produkty tyto firmy vytváří,nebo obchodují.
II.Jaké je rozpětí finančních výkonů mezi 1. a 10. firmou?
Nápověda:
AGROFERT HOLDING, a.s. je český zemědělský,potravinářský a chemický holding.
Holdingová společnost ovládá více než 230 společností zejména v České republice a
na Slovensku, jejich tržby dosáhly v roce 2012 téměř 132,5 miliard Kč. Společnost
patří mezi největší firmy v České republice, zde vlastní nebo má v nájmu 57 tisíc
hektarů zemědělské půdy (0,7 procenta území České republiky nebo 1,6 procenta
veškeré zemědělské půdy). Společnost vlastní a řídí Andrej Babiš.(současný
místopředseda vlády a ministr financí)
Společnost FOXCONN CZ s.r.o. byla založena 18. května 2000 jako regionální
výrobní centrála skupiny Foxconn v Evropě. Výrobní prostory se nachází v
Pardubicích a v Kutné Hoře, regionální prodejní kancelář v Praze. Finální montáž PC
různých značek, vyrábí zařízení pro budování počítačových sítí a další elektronické a
strojírenské výrobky.
Společnost Alpiq Energy SE byla vytvořena z firem a dceřiných společností firmy
Atel Energy AG v členských státech EU ve střední a východní Evropě. Alpiq Energy
SE je jednou z největších mezinárodních společností obchodujících s energií ve
střední a východní Evropě.
psa czech republic -Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech
12
13
Zaměstnanost v českém hospodářství
Ke konci roku 2009 pracovalo v českém hospodářství skoro 5 miliónů osob. Nejvíce
osob pracovalo ve službách a to 59% všech zaměstnaných osob. V průmyslu pracovalo
29% osob, ve stavebnictví 9% a v zemědělství jen 3%.
Zapiš
údaje!
Zaměstnanost ve službách v 2009. (zdroj: ČSÚ)
14
Zaměstnanost v průmyslu v 2007. (zdroj: ČSÚ)
Zapiš 4 průmyslová odvětví,která zaměstnávala v r.2007 nejvíce lidí ( včetné % podílu).
Použité zdroje:
Wikimedia Commons
Wikipedie
15
Česká republika
sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia – Kartografie Praha, a.s.
Zeměpis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia ,
autoři : M.Jeřábek,J.Anděl, J.Peštová,J.Kastner
Citace obrázků:
Obr.1- NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW: http://www.zlatemince.cz/cm/2005_5Dukat_1B.jpg
Obr.2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.plzen.eu/Files/MestoPlzen/web2013/Obcan/aktuality/z_mesta/130513_nalet_
skodovka.jpg
Obr.3 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://g.denik.cz/13/90/b2krajina_lom_stredohori_denik-1024.jpg
Obr.4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://img.mf.cz/220/677/2-Skoda.JPG
16
Citace obrázků z tabule 10 :
1
NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.proudy.estranky.cz/img/picture/16/facteurs-(7).gif
2 NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://files.monikaruzova.webnode.cz/system_preview_detail_200000608-9019791310public/p.Horn%C3%ADk%20(1).jpg
3 NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.zahradnictvi-morava.cz/wp-content/uploads/2011/03/zahradnik.jpg

similar documents