Plan managerial 2014-15 si calendar activitati

Report
Planul managerial
an şcolar 2014-2015
CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE
440010 Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Tel: 0361801065, Fax: 0361801064
E-mail: [email protected], Web: http://ccd.satmar.ro
CCD Satu Mare a efectuat un studiu explorator privind identificarea
nevoii de formare profesională a personalului din învăţământul
sătmărean. Eşantionul a fost constituit din: profesori, cadre didactice
din învăţământul primar şi preşcolar, personal didactic auxiliar, personal
nedidactic, personal de îndrumare şi control. S-a realizat pornind de la:
Analiza fişei postului educabilului;
Identificarea obiectivelor de dezvoltare personală ale educabilului
corelate cu scopurile unităţii de învăţământ;
Identificarea „nevoilor de pregătire profesională” în vederea atingerii
obiectivelor personale şi a celor de sistem.;
Ancheta pe bază de chestionar;
Discuţii individuale;
Focus grupul.
Identificarea problemelor cu care se confruntă cadrele didactice debutante, din
perspectiva diferiţilor factori implicaţi în procesul de integrare profesională a
tinerilor.
Stabilirea direcţiilor prioritare de acţiune în vederea realizării eficiente a
formării continue.
Adoptarea celor mai potrivite decizii privind designul activităţilor propuse.
Utilizarea informaţiilor cât mai complete în definirea backgroundului
problemelor.
Generarea de soluţii alternative pentru problemele identificate.
Monitorizarea a cât mai mulţi factori: timpul, resursele materiale, abilităţile
persoanelor.
Pentru realizarea unei analize cât mai cuprinzătoare şi reale a situatiei iniţiale s-a
aplicat analiza SWOT. Pornind de la obiectivele specifice, s-au conturat şi
anumite obiective cu caracter practic-aplicativ.
Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării unor practici didactice moderne şi a asumării
responsabilităţii faţă de ameliorarea calităţii predării/învăţării/evaluării.
Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman
existent.
Menţinerea unei colaborări permanente şi eficiente între CCD şi ISJ, cât şi întărirea rolului său ca
partener al ISJ în vederea sprijinirii şi realizării acţiunilor de formare continuă la nivel local sau
judeţean, prin cursuri de formare/ perfecţionare care să răspundă nevoilor de dezvoltare personală
ale cadrelor didactice din judeţ.
Focalizarea pe desfăşurarea activităţilor de formare continuă în spaţiile CDI din unităţile şcolare
sau în spaţiile şcolii.
Creşterea accesului la informaţie, documentare şi formare continuă al cadrelor didactice.
Acreditarea unor programe de perfecţionare periodică pentru cadrele didactice şi didactice
auxiliare.
Diversificarea ofertelor de formare în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor.
Realizarea parteneriatului cu comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG, universităţi etc.
Orientarea programelor de formare pe dezvoltarea de competenţe şi nu pe acumularea de
informaţii şi cunoştinţe academice.
Organizarea sesiunilor de comunicări metodico-ştiinţifice şi activităţilor culturale, pentru
asigurarea calităţii schimbului de experienţă.
Promovarea şi stimularea parteneriatelor ştiinţifice cu parteneri locali, naţionali sau
internaţionali, cu asociaţiile profesionale.
În realizarea diagnozei privind nevoile de dezvoltare profesională a personalului din
învăţământul preuniversitar al județului Satu Mare au fost prelucrate date furnizate din mai
multe surse de documentare.
S-au avut în vedere atât nevoile de formare identificate în „mediul intern” al şcolii de către
responsabilii de formare împreună cu directorii instituţiilor de învăţământ, cât şi nevoile
identificate de către persoane din „mediul extern” al şcolii, de către inspectorii de
specialitate în timpul inspecţiilor şcolare, precum şi de către profesorii metodişti ai Casei
Corpului Didactic Satu Mare în cadrul vizitelor de monitorizare.
Stabilirea nevoilor de formare pe discipline a fost realizată de către inspectorii şcolari de
specialitate în urma inspecţiilor la care au participat și profesorii metodiști ai Casei Corpului
Didactic, ori în urma discuţiilor individuale sau cu responsabilii de formare din şcoli şi a
analizei chestionarelor aplicate.
Un alt instrument utilizat a fost „Tematica de îndrumare şi control” completată de către
profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Satu Mare în cadrul vizitelor de monitorizare
şi îndrumare realizate în perioada decembrie 2013 – februarie 2014 în unităţile de
învăţământ preuniversitar.
Au fost propuse pentru ancheta cu chestionare 3837 cadre didactice, provenind din 134 de
unităţi de învăţământ din judeţ şi au răspuns solicitărilor un număr de 2782 respondenţi,
proveniţi din 96 de unităţi şcolare.
Metoda cantitativă de cercetare utilizată a fost ancheta pe bază de chestionar.
Chestionarul a conţinut 5 întrebări care au sondat gradul de satisfacţie al
subiecţilor cu privire la programele derulate în anul şcolar 2013-2014, precizarea
domeniilor/ subdomeniilor în care ar fi utilă formarea în anul şcolar 2014-2015,
precizarea competenţele care trebuie formate, formele de organizare preferate.
Subiecţii au dispus de libertatea unei exprimări personale a răspunsurilor.
Chestionarele au fost aplicate unui număr de 2782 c.d., pentru:
Identificarea metodelor şi procedeelor adecvate activităților ce antrenează
cadrele didactice;
Identificarea perioadelor optime de organizare a cursurilor de formare;
Identificarea de noi domenii şi teme de cursuri de formare, care să vină în
întâmpinarea activităţii cadrelor didactice;
Evidenţierea unei eventuale diferenţe între tipurile de formare agreate (între
nevoile de formare pe specialitate, dezvoltare personală şi celelalte tipuri de
formare);
Identificarea percepţiei cadrelor didactice debutante asupra procesului lor de
integrare profesională.
Chestionarul a fost administrat unui număr de
2782 cadre didactice, a căror funcţii didactice
sunt următoarele:
Directori, directori adjuncţi: 134 - 4 %
Educatori : 327 - 11 %
Învăţători, institutori: 461 - 17,6 %
Profesori: 1784 - 64 %
Maiştri instructori: 52 - 1,86 %
Bibliotecari/ resp. CDI şi bibl.: 24 - 0,09 %
Al doilea item al
chestionarului le-a solicitat
subiecţilor să identifice
domeniile în care s-ar
putea dezvolta din punct
de vedere profesional. Din
analiza răspunsurilor
privind nevoia de formare a
cadrelor didactice, în
funcţie de frecvenţa cu
care au fost menţionate, se
desprind ca fiind prioritare
cursuri din următoarele
domenii/subdomenii:
Nr. răspunsuri
Procentaj
Managementul proiectelor
1336
48 %
Didactica specialităţii
1323
47,55 %
Comunicare şi relaţionare
1271
45,68 %
Interculturalitate şi incluziune
1239
44,53 %
Tehnologia informaţiei
702
25,23 %
Management
686
24,65 %
Alternative educaţionale
381
13,70 %
Educație pentru egalitatea de șanse
249
9%
Consiliere și orientare
217
8%
Educație pentru protecția mediului
207
7%
Tehnici de documentare în CDI/
educație pentru informație
186
6,6 %
Educație pentru sănătate
176
6,3 %
Educație antreprenorială
126
4,5 %
Domeniul
În domeniul Managementul
proiectelor este de evidenţiată
preferinţa cursanţilor pentru
cursuri ce vizează Programe
internaţionale – 41,16% şi
pentru Proiecte pe fonduri
structurale – 33,90%
În domeniul Didacticii
specialităţii este de
evidenţiat preferinţa
cursanţilor pentru
cursurile Strategii
didactice – 41,57 % şi
pentru cursul
Evaluarea didactică –
22,97 %
În domeniul Tehnologiei
informaţiei, se constată
un interes crescut
pentru programe de
Inițiere IT 36,19 și
Utilizarea mijloacelor
multimedia 36,04.
ASPECTE CE NECESITĂ AMELIORARE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
debutanţii şi suplinitorii îşi întocmesc cu dificultate planificările anuale, proiectele pe
unităţi de învăţare şi cele pentru fiecare activitate (posedă informaţii ştiinţifice din
diverse surse, dar nu ştiu să aleagă varianta potrivită)
unele cadre didactice deţin puţine materiale auxiliare confecţionate de ele însele ori
prelucrate după diverse studii de specialitate;
utilizarea limitată (mai ales în şcolile rurale) a metodelor alternative de evaluare
(referate, portofolii, proiecte, lecţii-spectacol, excursii, editarea de reviste şcolare
etc.);
competenţele de autoevaluare ale unor cadre didactice nu se sprijină pe fundamente
ştiinţifice, sunt aleatorii.
în timpul activităţii se preferă abordarea frontală a colectivului, fiind implicaţi
îndeosebi elevii mai buni;
există reţinere pentru activităţile pe grupe şi pentru exploatarea modalităţilor de
cooperare între elevi, acestea fiind considerate cronofage;
interacţiunea elev-profesor este insuficient încurajată.
îndeosebi în mediul rural, dar şi în unele şcoli urbane, majoritatea planificărilor, a
proiectelor pe unitate de învăţare, a fişelor, testelor etc. sunt redactate manual (deşi
există calculatoare în fiecare unitate şcolară, puţini profesori le folosesc);
cadrele didactice din învăţământul primar manifestă reticenţă faţă de utilizarea
echipamentelor informatice, deşi posedă competenţe dobândite la cursurile în
domeniu (AEL, ECDL, Utilizarea mijloacelor multimedia);
utilizarea limitată a mijloacelor moderne de comunicaţie şi de procesare a informaţiei.
competenţe reduse în ceea ce priveşte realizarea proiectelor de parteneriat;
necesitatea elaborării unor proiecte educaţionale la nivel de catedră sau
interdisciplinare.
întocmirea necorespunzătoare a proiectelor de dezvoltare instituţională, implicarea
unui număr redus de cadre didactice în elaborarea şi derularea lor.
competenţe reduse în tehnici de documentare şi în cultura informaţiei;
necesitatea derulării de proiecte educaţionale inter/ transdisciplinare;
PROPUNERE CURS
Didactica disciplinei (Proiectare curriculară/
Metode activ-participative/ Evaluare)
Managementul clasei
Didactica disciplinei ( metode activparticipative)
Utilizarea mijloacelor multimedia în
activitatea didactică;
Instruire în societatea cunoaşterii
Utilizarea TIC şi a mijloacelor multimedia în
optimizarea documentării
Elaborarea proiectelor educaţionale
Management educaţional
Structurile infodocumentare – spaţii de acces
la informaţie şi de inovaţie didactică
Responsabilii cu formarea continuă din unităţile şcolare vor avea în vedere următoarele
coordonate: informare, organizare/coordonare, consiliere/ consultanţă, formare, monitorizare,
evaluare în ceea ce priveşte domeniul formării continue a personalului din unităţile şcolare din
învăţământul preuniversitar. În acest sens:
contactează periodic instituţiile care oferă programe/activităţi de formare continuă la nivel de
judeţ (CCD, ISJ, alţi ofertanţi acreditaţi);
gestionează informaţiile din domeniul formării continue;
propune direcţii de acţiune în domeniul dezvoltării profesionale a personalului din unitatea
şcolară;
participă la identificarea nevoii de formare a personalului didactic din instituţie;
propune modalităţi de organizare a activităţilor de formare continuă la nivelul şcolii;
stimulează şi monitorizează activităţile planificate la nivelul ariilor curriculare/ catedrelor/
comisiilor;
gestionează informaţia referitoare la traiectoria formării continue a personalului din unitatea
şcolară;
sprijină partenerii implicaţi în activitatea mentorială pentru asigurarea unei inserţii
profesionale rapide şi eficiente;
consiliază colegii în formularea opţiunilor de formare şi în demersurile ce trebuie urmate.
Premise:
la solicitarea unităţilor şcolare pentru programele care sunt incluse în
Oferta de formare pe anul şcolar în curs;
la solicitarea argumentată a unităţilor şcolare pentru alte programe
care vizează nevoia de formare din unitatea şcolară;
la solicitarea persoanelor interesate pentru programele care sunt
incluse în Oferta de formare pe anul şcolar în curs;
Modalităţi de înscriere:
Prin depunerea fişei de înscriere disponibilă pe site-ul CCD
http://ccd.satmar.ro/index.php/oferta/inscriere.html;
online pe forumul ISJ, secţiunea CCD Satu Mare;
prin poşta electronică: [email protected];
individual, prin completarea fişei de înscriere şi depunerea acesteia la
Biblioteca CCD sau la responsabilul de program – precizat în ofertă
(profesorii metodişti ai CCD);
ACTIVITĂŢI PLANIFICATE
Ziua Mondială a Educaţiei. Expoziţie documentară
ORIZONT DE TIMP
3 Octombrie 2014 CCD SM
Prezentarea şi diseminarea ofertei de formare continuă a CCD pe anul
6 Octombrie 2014
şcolar 2014-2015
Sărbătorirea Lunii Internaţionale a bibliotecilor şcolare.
Întrunirea metodică anuală reunită personalului din CDI şi biblioteci
17 – 22
şcolare. Comunicări ştiinţifice de specialitate.
Octombrie 2014
Diseminarea lucrărilor Conferinţei Naţionale anuale a ABR, 2014.
Gala de premiere în cadrul parteneriatului-concurs “Biblioteca:
fereastra deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta poveştilor”.
PARTENERI
Octombrie 2014
FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE
- Expoziţie de manuale, auxiliare didactice, softuri educaţionale,
produse culturale în cadrul “Festivalului Naţional al Şanselor Tale”.
- Editarea şi lansarea volumului cuprinzând lucrările premiate în cadrul
concursului “Ştafeta poveştilor” şi exemple de bună practică.
Noiembrie 2014
- Concurs de reviste şcolare.
- Marcarea Zilei Internaţionale pentru Toleranţă: sesiune de referate.
- Ateliere de lucru, dezbateri, mese rotunde privind activităţile derulate
în cadrul parteneriatelor internaţionale, Săptămâna „Şcoala altfel” etc.
Ziua Naţională a României:
- Expoziţie documentară
Decembrie 2014
- Sesiune de referate
- Participarea la festivitatea oficială de aniversare a Zilei Naţionale
ISJ
ISJ, Biblioteca Judeţeană SM
Biblioteca CCD
Bibliotecari din unităţile
şcolare
Partenerii din proiect: ISJ,
Biblioteca Judeţeană SM,
alte biblioteci judeţene,
comunitatea locală, şcoli din
judeţ
LOCUL DE
DESFĂŞURARE
A ACTIVITĂŢI
Biblioteca CCD
CCD SM
CCD Satu Mare
Biblioteci
din
unităţile şcolare
Filarmonica SM
ISJ
Unităţi şcolare
CDI din judeţ
Biblioteci şcolare
Instituţii de cultură din judeţ
CCD SM
Filiale CCD
CDI
Biblioteci şcolare
Unităţi şcolare, CDI,
Biblioteca CCD
Unităţi
şcolare,
CDI,
Biblioteca
CCD
ACTIVITĂŢI PLANIFICATE
Concurs de afişe realizate de elevi pentru a marca Ziua Naţională a
Constituţiei (8 decembrie) şi Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
(10 decembrie)
ORIZONT DE TIMP
8 – 13 decembrie
2014
PARTENERI
ISJ, unităţi şcolare
Autorităţi publice
LOCUL DE
DESFĂŞURARE A
ACTIVITĂŢI
CCD Satu Mare
Unităţi şcolare, personal
Filiale CCD
din CDI şi biblioteci,
Biblioteca CCD
Universităţi
Ziua Libertăţii României – 25 de ani de la revoluţia din Decembrie’89
22 Decembrie 2015 Autori sătmătreni, unităţi CCD SM
Prezentări şi lansări de carte. Dezbateri
şcolare
Ziua Culturii Naţionale
Unităţi şcolare, Biblioteca Unităţi
şcolare,
15 Ianuarie 2015
Aniversarea poetului naţional “Mihai Eminescu”
Biblioteca CCD
CCD
Activitate metodică/ cerc pedagogic: Funcţiile pedagogice ale structurilor
ISJ, CDI, biblioteci
Februarie 2015
CDI Vama
documentare. Exemple de activităţi
şcolare, Biblioteca CCD
CCD Sibiu
Schimb de experienţă, simpozion interjudeţean “Educaţia pentru
Biblioteca Judeţeană
CCD Sibiu/ Biblioteca
informaţie – necesitate şi oportunitate.”
Judeţeană
Martie 2015
“Astra” Sibiu
Unităţi şcolare
Sesiune ştiinţifică pentru cadrele didactice din învăţământul primar şi
Universitatea “Alma
Universitatea “Alma
Martie 2015
preşcolar
Mater” Sibiu
Mater” Sibiu
Sărbătorirea Zilei Naţionale a Bibliotecarului din România. Activitate
Unităţi şcolare, Biblioteca
metodică/ cerc pedagogic: Motivarea lecturii – condiţie a dezvoltării
CCD SM
Aprilie 2015
CCD
competenţelor utilizatorilor în domeniul infodocumentar. Premierea
Biblioteca Judeţeană
bibliotecarilor din judeţ.
Activitate metodică/ cerc pedagogic: Diseminarea lucrărilor Conferinţei
Decembrie 2014
CDI, 2014. Planificare/ colaborare/ comunicare în CDI.
Schimb de experienţă regională/ excursie documentară în cadrul
parteneriatului “Biblioteca – fereastra deschisă spre nenumărate vieţi. Aprilie 2015
Ştafeta poveştilor”
Activitate metodică/ cerc pedagogic: Evaluarea activităţii din structurile
Iunie 2015
documentare.
Unităţi şcolare,
Biblioteci judeţene din
Transilvania
ISJ
Biblioteca CCD
Biblioteci judeţene din
Transilvania
CCD SM
Filiale CCD
ACTIVITĂŢI PLANIFICATE
ORIZONT DE
TIMP
PARTENERI
LOCUL DE
DESFĂŞURARE A
ACTIVITĂŢI/
RESPONSABILI
Derularea programelor de formare continuă conform
planificărilor prezentate şi actualizate permanent pe site-ul
CCD şi pe forum.
Permanent
ISJ – inspectori de
specialitate
CCD – metodişti
Unităţi şcolare – formatori
şi formabili; alţi furnizori
CCD SM
Locaţii precizate
Coordonatorii
programelor
Expoziţii documentare aniversare şi comemorative de
publicaţii şi documente, de artă plastică şi de produse
educaţionale.
Permanent
Unităţi şcolare
Asociaţii
Autori, edituri
CCD SM
Bibliotecar
dcomuentarist
Editarea revistei “Şcoala sătmăreană”
Permanent
Unităţi şcolare
CCD SM
Colectivul de redacţie
Selecţii tematice de publicaţii/ documente
La cerere
Structuri documentare
CCD SM/ unităţi şcolare
Bibliotecar docum.
Elaborarea buletinului-informativ al activităţilor CCD SM
Semestrial
Conform
graficului
Derularea proiectelor şi parteneriatelor încheiate – termen de Permanent
înaintare 31 oct. 2014 (ex. “Ştafeta poveştilor” – s-a obţinut un
grant de 1000 carţi pentru premii de la Fundaţia Mereu
Aproape)
Publicitatea în jurul activităţilor CCD SM
Realizarea de pliante informative
Permanent
Valorificarea valenţelor paginii web şi îmbunătăţirea acesteia
Permanent
Apariţii în mass-media locală, publicare articole;
Apariţii în emisiuni TV
Permanent
ISJ Satu Mare
CCD SM
Infromatician
Director,
bibliotecar
documentarist
Biblioteci publice, unităţi de Biblioteci publice, unităţi
învăţământ
de învăţământ
Bibliotecar
documentarist
CCD SM
ISJ
Informatician; bibliotecar;
profesori metodişti
CCD SM
Beneficiarii serviciilor CCD Informatician; bibliotecar;
profesori metodişti
Mass-media
Mass-media
Personalul CCD
Calendarul activităţilor pe anul şcolar
2014 - 2015
poate fi completat pe parcursul anului şcolar 2014-2015, în funcţie de
evenimente, propunerile cadrelor didactice din unităţile de învăţământ,
de solicitările partenerilor/ beneficiarilor serviciilor noastre; după
alocarea bugetară pentru anul 2015; în funcţie de analiza chestionarelor
de impact; în corelare cu raportul de activitate pe semestrul I, studiul
analizei diagnostice a ISJ privind activitatea didactică din unităţile de
învăţământ în semestrul I, studiul rapoartelor formatorilor, ale
profesorilor metodişti, analiza chestionarelor personalului format şi se
va concretiza printr-un plan ameliorativ, care va avea: obiective, acţiuni
de sprijin, activităţi, responsabili şi termene.
Planul managerial este orientativ, el putând fi adaptat permanent la
noile situaţii apărute pe parcursul aplicării lui şi în funcţie de
elementele de noutate generate de reforma sistemului educaţional şi de
evenimentele culturale locale, naţionale şi internaţionale. Toate
modificările vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarilor.

similar documents