Nové trendy v získavaní zemských zdrojov

Report
Ing. Ján Koščo, TU v Košiciach,
fakulta BERG, ÚPaM
• Slovo „geotermálna“ pochádza z gréčtiny. „Geos“ znamená „zem“ a „thermal“
znamená „teplo“. Pod „geotermálnou energiou“ teda rozumieme teplo (termálnu
energiu), ktorá sa nachádza vo vnútri našej planéty a pomaly preniká na povrch.
Navonok sa prejavuje:
a) mechanicky (zemetrasenia, vrásnenia horských masívov),
b) alebo tepelne (sopky, gejzíry a horúce pramene).
Bolo overené, že tepelný tok z vnútra Zeme na jej povrch dosahuje 26 TJ.s-1.
Ak porovnáme tepelný tok Zeme (množstvo tepla vyžiareného Zemou na
1m2 za 1s) 0,063 W.m2 so slnečným tepelným tokom zistíme, že je cca 10
000-krát menší. Výsledný výkon je veľmi vysoký, ale je rozložený na
takom veľkom území, že jeho hustota (sila na jednotku zemského povrchu)
je veľmi nízka.
Je to zatiaľ najmocnejší, prakticky nevyčerpateľný zdroj energie. Je pritom
vzdialený z ľubovoľného miesta na Zemi iba 10 až 12 km smerom do
stredu Zeme. I keby sme pokryli všetku minulú i budúcu spotrebu ľudstva,
poklesla by teplota zeme o 1°C za 40 mil. rokov. Jediným problémom je,
ako tento zdroj výhodne ekonomicky využiť.
Geotermický gradient - s hĺbkou stúpa teplota približne na každých 30m
o 1°C. V hĺbke 3 km je to teda asi 100°C, v hĺbke 10 km už 300°C. Za jeden
rok vyžiari Zem do okolitého prostredia teplo, k výrobe ktorého by bolo
treba asi 30 mld. ton najkvalitnejšieho uhlia.
Geotermické ložiská, čiže miesta s vysokou úrovňou geotermálnej energie
delíme na:
1. Polia s vysokou hladinou termálnej vody. Tieto polia charakterizuje
normálny geotermický gradient, pričom zdroj tepla neexistuje. Sú to miesta
s vhodným geologickým podložím s jedným alebo viacerými zlomami.
Najčastejšou formou geotermických polí sú:
 horúce pramene s teplotou vody nad 200°C, kde horúca voda s prímesou
Na, K, Ca, Au vystupuje z hĺbky na zemský povrch,
 fumaroly t.j. plynné pramene s teplotou vystupujúcich plynov aj nad
1000°C, ktoré vznikajú odplyňovaním horúcej magmy alebo vyparovaním
povrchovej vody,
 bahenné sopky t.j. horúce pramene so značným podielom pevných častíc,
 gejzíry t.j. pramene s teplotou vody do 140 ° C pravidelne zásobované
horúcou vodou. Otvor zlomu umožňuje únik zmesi vody a pary, pretože
voda vo forme pary zaberá 15000-krát väčší objem ako kvapalná voda.
2. Hypertermické polia teda geotermické miesta saturované
vodou (asi 95 % ) alebo parou. Tieto polia môžeme rozdeliť
na:
 hypertermické polia suché ,tzv. " Hot dry rock ", kde sa voda
prehrieva v horúcich skalných horninách vo forme pary.
Ohriata para sa potom sústreďuje v rezervoári.
 hypertermické polia mokré, kedy v podzemí neexistuje
forma pary. Voda sa ako kvapalina dostáva na povrch a
následkom poklesu tlaku sa na povrchu časť vody premení na
paru.
Všeobecne je vznik hypertermických polí podmienený vhodným
geologickým zložením hornín, silným termickým zdrojom a
stále sa obnovujúcim množstvom vody.
VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Para využívajúca sa na výrobu elektrickej energie obsahuje
množstvo prímesí, kyslých plynov a piesku, ktoré koróziou
ohrozujú funkčnosť turbíny. Preto je nutné paru pred
akýmkoľvek využitím odfiltrovať.
Z hypertermických polí sa získava prehriata para, pričom teplota
horúcej vody pod tlakom je väčšia ako teplota pary pri
atmosférickom tlaku. Aby bolo využitie tejto formy energie
efektívnejšie, mokrá para sa v zásobníku niekoľkokrát
separuje z tekutej vody. Takto upravená para sa už môže
bezprostredne využívať na pohon turbíny,
pričom v parovode
-1
dosahuje rýchlosť okolo 200 km.hod . Voda vychádzajúca zo
separátora /oddeľovača/ je odvádzaná do riek, alebo (oveľa
častejšie a účinnejšie) vrátená do rezervoára. Recykláciou
vody do rezervoára sa súčasne vyvarujeme znečisteniu a
zmenší sa pokles tlaku vo vnútri rezervoára a zároveň sa zníži
jeho vyprázdňovanie. Vzhľadom na vhodnú geografickú
stavbu podložia je geotermálna energia využívaná na výrobu
elektrickej energie iba na niekoľkých miestach sveta.

Prvé pokusy s výrobou
elektriny začali v Taliansku
už v roku 1904 a prvá 250
kW-ová elektráreň bola
daná do prevádzky v roku
1913 v Larderello. Po nej
nasledovali ďalšie na
Novom Zélande (1958), v
Mexiku (1959) a v
USA (1960). Od roku 1980
výrazne narastá inštalovaný
elektrický výkon v
geotermálnych elektrárňach
a v roku 2000 dosiahol 7974
MW z toho v USA je
inštalovaných 2228 MW.
Perspektívne oblasti:

similar documents