Presentasjon: Knut Breder

Report
TALENTUTVIKLING I BARNEIDRETT
OG BARNEKULTUR
Ballettskolen ved Den Norske Opera
& Ballett
Presentasjon av Ballettskolens
virksomhet
Formål:
• Gi grunnutdanning i ballett på høyt nivå.
• Ha dyktige barn som kan medvirke i
Nasjonalballettens oppsetninger
Filosofi:
Gi god og utfordrende opplæring i et positivt
miljø.
Struktur og omfang
• Nasjonalballettens egen skole
• 120 elever fra 6-16 år. Ca. 20 % gutter.
• Frem til og med 7. klasse som
ettermiddagstrening.
• 8.-10. klasse i integrert opplegg i samarbeid
med Ruseløkka skole/Utdanningsetaten i Oslo.
• Gradvis økende treningsmengde fra 1- 6 dager
i uken. Fra 1 til 15 timer i uken ++
• Obligatorisk fremmøte.
• Opptaksprøve for alle.
• Vurdering to ganger i året.
• Medvirkning i forestillinger for alle, men ulike
oppgaver.
• Tett samarbeid med skolens foreldreforening
Hvordan arbeider Ballettskolen ved DNO&B
med talentutvikling ?
Utgangspunkt:
Som ballettskole ved DNO&B har vi et særskilt
ansvar for å utvikle talentene innen ballett.
Første premiss for vellykket talentutvikling er å
få tatt livet av den tilsynelatende aksepterte
tesen om at talenter vokser frem av seg selv
bare bredden eller underskogen er stor nok.
• Talent- medfødt begavelse. Intellektuell eller
kunstnerisk, etter hvert også fysisk (primært i
forhold til idrett).
• Talent vurderes i forhold til en aktivitet => en
må vite hva aktiviteten krever.
• Jo mindre klare premisser, jo vanskeligere blir
det å legge en strategi for talentutvikling.
For oss er et talent innen ballett en person
som har de fysiske og mentale forutsetninger
som skal til for å kunne oppnå et høyt nivå i
klassisk ballett.
Talentutvikling, en prosess i to faser:
1) Gjøre utvalget
2) Gjennomføre treningsarbeidet, - i utvidet
forstand
Utvalgsprosessen:
• Opptaksprøve ved 6-7 år. Ved 8-9 år. Ved 13 år (
til ungdomsskoletilbudet). Enkelte individuelle
opptaksprøver imellom.
• Tester : ballettspesifikke anatomiske
forutsetninger, øvrige fysiske forutsetninger,
motorikk/koordinasjon, musikalitet,
energi/våkenhet, konsentrasjonsevne.
• Evt. sjekk hos fysioterapeut med
ballettkompetanse.
• 1. semester er prøvetid.
Hva forsvarer at Ballettskolen har
opptaksprøver for alle, helt ned til 6-åringer ?
• Ballettskolen ved DNO&B er Norges primære
grunnutdanning for fremtidige dansere
• Det investeres så mye fra alle parter at sjansen
for å lykkes bør være reelt tilstede.
• Ballett på høyt nivå stiller veldig spesifikke krav til
danserens fysikk.
• Ansvar overfor de som har et klart talent .
• En elev med lite talent for ballett vil i svært liten
grad oppleve mestring på dette nivået.
Treningsarbeidet:
• Internasjonalt lærerteam med topp
kompetanse, - også for de yngre !
• Gradvis, men relativt rask overgang fra trening
med elementer av lek (6-9 år) til mer
teknikktrening og innlæring av bevegelses- og
trinnrepertoar.
• Mye repetisjon av basisøvelser
• Bygger sten på sten i teknikkutviklingen
• Forventningen om fokusert og målbevisst innsats
er klart uttalt allerede ved 8-10 år alder.
• Obligatorisk fremmøte.
• En treningsøkt inneholder et variert spekter av
bevegelser og bevegelsessekvenser, koordinative
ferdigheter og stor dynamisk variasjon både i
forhold til hastighet og kraftbruk.
• Nøyaktighet i detaljer og funksjonell utførelse
er avgjørende.
• Tett oppfølging, hyppige gruppevise og
individuelle tilbakemeldinger i treningen.
• Skriftlig tilbakemelding til foreldrene to ganger
i året.
• Faste lærere for hver gruppe, - minst 1
normalt 2-3 år med samme gruppe =>
kontinuitet – planmessighet – eierskap og
ansvarsfølelse
• Individuell læreroppfølging og seminarer.
• Like muligheter, men tilpassede utfordringer
Vår utvikling av treningen de siste 10-15 år
• Økende vektlegging av arbeidet de første
årene. Riktig og nok trening fra tidlig alder
• Betydelig økning av mengden .
• Suksessen ligger i detaljene.
• Gjort noen vanskelige, men viktige valg mht
innhold.
• Bedre tilrettelegging, bla. integrert tilbud på
ungdomstrinnet.
• Mer selektiv i utvelgelsesprosessen.
• Mer bruk av supplerende trening (styrke,
bevegelighet, individuelle behov)
• Forventer mer egeninnsats fra elevene.
• Flere grupper = mer differensiering.
• Bedre fasiliteter .
• Mer konkurranser ( fra 13 år) , internasjonal
kontakt og samarbeid.
Resultater:
• Et klart høyere og jevnere nivå enn for 5 – 10 år
siden. Fortsatt stigende.
• De beste får studieplass ved ledende utenlandske
skoler og Kunsthøgskolen i Oslo
• Finalister og prisvinnere i internasjonale
konkurranser.
• Får jobb i Nasjonalballetten.
Hvilke synspunkter har Ballettskolen på
bestemmelsene om barneidrett ?
• Enig i det meste av de prinsipper og verdier som ligger til
grunn, men..
• Pkt 4 Påvirkning . Barn har rett til å si sin mening og bli hørt,
men på dette nivå er det mindre tjenlig med aktiv
deltagelse i planlegging og gjennomføring.
• Pkt 5 Frihet til å velge hvor mange aktiviteter og hvor mye
de vil trene. Ja, men ikke hos oss.
• Pkt 6 Konkurranser for alle. Konkurranser først fra 13 års
alder.
• Utviklingsplan. Ja, absolutt. Ballettskolen har
spesialisering noe tidligere, men god
variasjonen innenfor én aktivitet.
• Bredde i treningen er bra, men obs så ikke
ideologi blender for analysen.
• Alle bør ha rettigheter og muligheter til idrett
/ dans, men ikke alle har rett til et
topputøvertilbud.
Hva kan norsk barneidrett lære av Ballettskolen
?
Det som har vært spesielt viktig for oss:
• Vektlegge tidlig innlæring av de grenspesifikke
basisferdighetene.
• Metodisk oppbygging av treningen og
innlæringen av teknikk. Korrigering er viktig.
• Suksessen ligger i detaljene, - også for de yngre.
• Repetisjon /terping er ikke et onde, men en
nødvendighet.
• Ha trenere med meget høy kompetanse og
engasjement, - gjelder også de som trener de
yngre.
• Det er ikke godt nok å overlate til neste
utdanningsnivå å ta seg av talentutvikling.
Fotos: Jörg Wiesner
Og vi vil fortsette å lære av idretten !

similar documents