14:00

Report
Föräldramöte
Ht- 2014
*En dag på förskolan:
•
Förskolan öppnar 6:30 inne på Planeten.
•
7:30 serveras frukost.
•
Ca. 8:30 Sångsamling/miniröris
•
9:00 Projekt
•
11:00 samling
•
11:15 Lunch
•
12:15 Vilor
•
14:00 mellanmål
•
14:30-17:30 Fri lek
•
17:30 Förskolan stänger!
*En pedagogisk
vecka på förskolan:
*Exempel på
Projektgrupper
*Hur fångar vi upp
barnets intressen:
Pedagogisk
observation
Reflektion med
barnet
Pedagogisk
dokumentation
Barnet
Reflektion
Dokumentera
*Vi startar upp
projektgrupperna
med skördeveckor:
uppleva
smaka
lukta
känna
leka
utforska
Pröva på olika
aktiviter
gruppkänsla
*Andra traditioner:
•
Maskerad
•
Kulturvecka
•
Julpysselfika (drop-in)
•
Lucia
•
Dalstugeloppet
•
Höna Pöna och påsklunch
•
Gårdsfest (vernissage)
•
Ängsutflykt
•
Midsommarlunch
•
Glad sommar!
*Projekt/Tema:
Tyresö kryper och krälar- Lärande i leken
*Läroplanen är som
vår bibel ;)
=
http://www.skolverket.se/
*Hur kopplar vi samman
den med verksamheten?
• Vi har ett underlag som heter LOTUS –
ett material vi använder vid planering och
utvärdering som grundar sig i läroplanens
mål.
* Läroplanen=värdegrund
likabehandlingsplan
I vår verksamhet ska alla barn kunna känna sig trygga och bemötas med
respekt, Utifrån den de är. Inget barn ska behöva känna sig rädd eller
osäker när de går till förskolan. Alla former av diskriminering, trakasserier
eller annan kränkande behandling ska förhindras.
I Läroplan för Förskolan (Lpfö 98) står det att förskolan ska sträva efter att
varje barn utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde
oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.
Den nya lagen skärper arbetet med detta och förtydligar ansvaret hos alla
som arbetar i förskolan. Enligt läroplanen och skollagen ska alla som
arbetar i förskolan
•
•
•
•
medverka till att utveckla barns känsla för samhörighet, solidaritet och
ansvar för människor även utanför den
närmaste gruppen,
verka i demokratiska arbetsformer där barn, personal och
vårdnadshavare har
Inflytande och är delaktiga,
aktivt ska motverka alla former av trakasserier och annan kränkande
behandling av individer eller grupper,
visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet
utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
*Om något händer:
Det är viktigt att reagera och agera
när något inträffar.
Vi har därför handlingsplaner:
Vi
•
•
•
arbetar med inriktningen:
Utreda och vidta åtgärder
Åtgärder som skall genomföras nu
Åtgärder för framtiden
• Vi arbetar förebyggande
• Vi använder oss utav begreppen
empatiträning och konflikthantering
istället för ordet mobbing.
• Vi är närvarande pedagoger i leken
och verksamheten.
*Föräldraenkät:
Vi är nöjda med resultatet, vi tackar för
att så många svarade hela 89%
Barns delaktighet:
Mål
Att barnen deltar aktivt i verksamhetens innehåll och utformningen av
miljön.
Vi vill ge alla barn möjlighet till inflytande över sin vardag på förskolan.
Syfte
Barnen på förskolan ska få känna att deras tankar och åsikter är viktiga
och att alla barn får komma till tals och bli lyssnade på.
Metod
Vi vill försöka ta tillvara barns tankar, åsikter och bemöta dem med respekt
samt vara en lyhörd pedagog.
Vi vill uppmuntra barnen till att ta ansvar för vår gemensamma miljö samt
få vara delaktiga i utformningen av inne och utemiljö.
Vi vill utgå från det kompetenta barnet och ta till vara på deras intressen
och förutsättningar.
Ger barnen möjlighet att delta i barnråd, matråd och inköpsråd.
Tillsammans med barnen utformar vi regler för hur man är en bra kompis.
Föräldrars delaktighet:
Vi ger föräldrar på förskolan möjlighet till inflytande vid inskolningen,
utvecklingssamtal, föräldraråd, föräldramöten men framför allt i den
dagliga kontakten. Det är ligger i föräldrarnas egna ansvar att ta dela av
vår dokumentation samt att läsa våra informationsbrev. Vi ska vara
lyhörda pedagoger gentemot föräldrarna.
Forts.
Arbetsro i verksamheten:
•
Vi arbetar med att dela in den stora gruppen i
tvärgrupper.
•
Vi har uppdelat gruppen vid samling och vi maten.
•
Miljön inbjuder till lek i olika rum. Vi har lekvråer med
olika material.
•
Våra vardagliga rutiner på förskolan är viktiga för att
skapa arbetsro i gruppen. Därför är det viktigt att ni
föräldrar respekterar ”förskolans tider” ex. Frukost 7:30,
sångsamling 8:30, projektstart 9:15…
•
Jobbar med värdegrundsfrågor för att skapa en trygg
och harmonisk vistelse för barnen på förskolan
*Diskussion:
Lärande i leken
Diskutera tillsammans i grupp vad ni ser för lärande i bilden?
Jämför med ”Har du bara lekt idag?”
Skriv ner era synpunkter
Tack för idag!

similar documents