Teko - IF Metall

Report
Avtalsrörelsen 2013
Teknikavtalet, Teko, Allokemisk industri,
Gemensamma metallavtalet, Gruv, Ståloch metallavtalet röda avtalet, kemiska
fabriker
2
Våra krav för alla avtalsområden
• Arbetsplatserna får en lönepott som varje medlem bidrar med 2,8 procent till,
lägst 700 kronor per månad om avtalet i snitt ligger under 25 000 kronor.
• Fasta ersättningar ska höjas med minst 2,8 procent.
• Möjligheten att göra avsättning till pension ska medföra rätt till delpension.
Gäller Teknikavtalet, Allokemiska, Kemiska, Gemensamma metall och Teko.
• Föräldralön/Föräldrapenningstillägg ska utgå i sex månader och ge
inkomstutfyllnad upp till 90 procent av lönen.
3
Arbetsgivarnas krav
• Långa avtalsperioder.
• Lokal dispositivitet i löneavtalen.
• Ökad mängd övertid som får arbetas per år.
• Låga lönenivåer.
• Mer flexibla arbetstider.
4
Arbetsgivarnas krav avtalsspecifika
• Teknikavtalet: Möjlighet att förskjuta arbetstiden med 5 timmar mån-lör.
• Stål- och metall: Krav på möjlighet att gå ner i tid och därmed lön.
• Teko: Ytterligare 100 timmars övertid per kalenderår.
• Kemiska fabriker: All övertid under 30 minuter ska vara obetald.
• Innovation- och kemiarbetsgivarna sa dessutom upp uppbördsavtalet.
5
Resultatet avtal13
• 3-årigt avtal som gäller från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016.
Sista året är uppsägningsbart.
• Avtalsvärde på 6,8 procent. 6,2 procent är en så kallad pott som sedan
fördelas på de anställda och 0,6 procent går till delpensionen.
• En extra föräldrapenningsmånad från fem månader till sex månader.
• Fyra avtal får en deltidspensionslösning. Detta innebär en möjlighet att
från 60 års ålder pensionera sig på deltid. En räknesnurra för att räkna
ut deltidspensionen finns på www.ifmetall.se.
6
Teknikavtalet, Allokemisk industri, Kemiska fabriker, Gemensamma
metallavtalet, Teko
• En möjlighet till delpension från 60 år införs.
Under avtalsperioden avsätts en viss procent
för att bygga upp kapital till en kommande
delpension.
• Årets avtal är en början, flera avsättningar
behövs i kommande avtalsrörelser för att nå
full effekt.
• De som inte vill gå i delpension eller de som
har få år kvar till pension kan använda
avsättningen till att öka och förbättra sin
avtalspension.
7
Teknikavtalet
• Bättre kommentarsskrivningar angående anställdas behov av rekreation och
familjeliv vid övertidsarbete.
• Löneökning på 6,2 procent över tre år och fördelat med 1,7 procent för 2013
respektive 2014 och 1,9 procent för 2015 samt en löneöversyn varje år där
första året är öppet därefter 0,4 procent 2014 och 0,5 procent 2015.
Resterande avtalsvärde på 0,6 procent används för delpension.
• Uppbördsavtalet förlängs med 1 år.
• Deltidspension.
8
Stål- och metallavtalet – en arbetstidsbank
Varierad arbetstid med personliga arbetstidskonton
• Varje år den 1 januari avsätter anställd och arbetsgivare vardera 34 timmar i
avsättningskontot, dvs. totalt 68 timmar.
• År 2013 sätts 68 timmar in den 1 april när avtalet börjar gälla.
• Vid lågkonjunktur får den anställde betalt enligt ordinarie arbetstid och ledighet
dras från avsättningskontot.
• Vid högkonjunktur får den anställde betald lön enligt ordinarie arbetstid men
dubbelt betalt i timmar, utöver den ordinarie arbetstiden.
• Vid behov av flexibel arbetstid ska detta förhandlas och varslas om senast 14
dagar före.
9
Stål- och metallavtalet, forts.
• Den anställde får en tryggare anställning, får behålla sin lön och vinner
dessutom tid.
• Arbetsgivaren vinner flexibel arbetskraft och får behålla kompetensen i
företaget.
• Löneökning på 5,3 procent över tre år och fördelat med 1,7 procent för 2013
respektive 2014 och 1,9 procent för 2015. Resterande 1,5 procent är värdet för
arbetstidsbanken Trygghet och flexibilitet.
10
Teko
• Tekos avtalsområde har en snittlön under 25 000 kronor och kommer ta del av
krontalspåslaget.
• År ett ger 483 kronor, år två ger 516 kronor och år tre ger 588 kronor.
• En lönekloss för nyanställda från år två har tillkommit för att främja
löneutvecklingen inom branschen.
• Deltidspension.
11
Gruv
• En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts som ska se över reglerna i
Gruvavtalet, så dessa blir bättre anpassade till mindre företag och
entreprenörer. På så sätt kan lönedumpning undvikas.
• Gruvs livsarbetstidspremie, GLP, som berör Zinkgruvan, Boliden och LKAB, ska
intjänas från första anställningsdagen i stället för vid 25 år.
• I arbetstidsavtalet har det gjorts förändringar som gör det enklare att räkna ut
årsarbetstid och semester.
• Löneökning på 2,1 %, 2,2 % och 2,5 % 1 april 2013, 2014 samt 2015
12
Allokemisk industri
• Tydliga skrivningar angående truckutbildning, så kallad TLP10.
• Skrivningar i kollektivavtalet angående Hållbart arbete.
• Bibehållet uppbördsavtal.
• Deltidspension.
• Löneökning utgår från krontal och beräknas på 25 000 kronor. Första året 475
kronor, andra året 510 kronor och tredje året 598 kronor. Resterande
avtalsvärde på 0,6 procent används för delpension.
13
Kemiska fabriker
• Kompletterande föräldrapenning gäller från den1 april 2013 i stället för den 1
januari 2014.
• Bibehållet uppbördsavtal.
• Deltidspension.
• Löneökning på 6,2 procent över tre år och fördelat med 1,9 procent för 2013
och 2,0 procent för 2014 samt 2,3 procent för 2015. Resterande avtalsvärde på
0,6 procent används för delpension.
14
Gemensamma metallavtalet
• Ändrade skrivningar som gör att det blir lättare att räkna ut semester.
• 1 procents avsättning till deltidspensionslösningen.
• Bibehållet uppbördsavtal.
• Deltidspension.
• Löneökning på 6,2 procent över tre år och fördelat med 1,9 procent för 2013
och 2,0 procent för 2014 samt 2,3 procent för 2015. Resterande avtalsvärde på
0,6 procent används för delpension.

similar documents