Fylkeskommunen som strategisk samarbeidspartner, Bård Sandal

Report
Fylkeskommunen – strategisk
samarbeidspartner for
kommunal næringsutvikling
Bård Sandal, Hordaland fylkeskommune
INNOVASJONSMILJØER
Fylkeskommunen - strategisk
samarbeidspartner for kommunal
næringsutvikling
Fylkesdirektør
Regional utvikling
Bård Sandal
Folketal
Voss
 Vel 500 000
innbyggjarar (9,9 % av
folketalet i landet)
 268 926 bur i Bergen
Knarvik
Frekhaug
Kleppestø
Straume
Øystese
Bergen
 Folketalet aukar i
kystområda
Norheimsund
Osøyro
Største kommunar etter
folketalet 1.4.2013
Bergen
Askøy
Fjell
Os
268 926
26 927
23 440
18 294
Odda
Husnes
Svortland
Leirvik
Etne
Minste kommune:
Modalen
383
Sveio
www.hordaland.no
3
Hordaland – Export County no. 1
Finnmark
4562
Troms
4884
Mill. kr 2011
Mill. kr 2010
17595
Nordland
3609
Nord-Trøndelag
10576
Sør-Trøndelag
32704
Møre og Romsdal
15025
Sogn og Fjordane
58938
Hordaland
38232
Rogaland
29564
Vest-Agder
2951
Aust-Agder
Hordaland 2011:
21493
Telemark
23754
Vestfold
12634
Buskerud
5491
Oppland
4789
Hedmark
10113
8060
Oslo
Akershus
•
•
•
•
16 % of all Norwegian export
47 % of oil- and gas export
12 % of export of fish
7 % of export of manufactured
goods
15174
Østfold
0
Mill. kr 10000
20000
30000
40000
50000
www.hordaland.no
60000
70000
4
5
Utfordring i Hordaland
Vekst langs kysten –
Nedgang i indre strøk
6
Fylkeskommunen si rolle i
omstillingsarbeidet
Alle fylkeskommunar har i dag ansvaret for
omstillingsarbeidet i eige fylke. Fylkeskommunen
si oppgåve i denne samanhengen er både å
prioritere kva områder som skal få bistand og
avgjere kor mykje midlar desse eventuelt skal få.
Midlane vert prioritert innan fylkeskommunen si
ramme, slik den er gjeven frå Kommunal- og
regionaldepartementet.
7
Grunnlag for vellykka omstilling
Vellykka omstilling, både av bedrifter og stadar,
krev ein kombinasjon av kunnskap om lokale
forhold, og kompetanse på bedriftsutvikling og
marknadsmoglegheiter. Difor ser vi det som
viktig at fleire offentlege aktørar spelar på lag for
å få til dei gode omstillingane. Dette krev ein
koordinert innsats på tvers av departement,
forvaltningsnivå og verkemiddel-apparatet med
fokus på regionale omstillingar.
8
Omstillingsprogrammet i Hordaland
Næringsutvikling, sårbarheit, omstilling
• Formål å skape eit breiare næringsgrunnlag
med eit meir robust næringsliv. Gjere
lokalsamfunn mindre avhengig av ein/få
verksemd(er). Omstillingstiltaka skal vere
langsiktige og vere ekstraordinære.
• Eit omstillingsprogram er normalt på 2-4 år. Vi
har og døme på innsats over 6 år. Kommunalog regionaldepartementet tilrår kortare
programperiode.
9
Kva kan støttast?
• Kartlegging av situasjonen. Mål- og
strategiarbeid. Tiltak: bedriftsretta prosjekt,
kompetanseheving, lokal mobilisering,
informasjonsarbeid, fysiske investeringar,
produktutvikling med meir.
• Kartlegging- og strategiarbeid: Inntil 75% frå
fylkeskommunen. For tiltak innafor
omstillingsprogrammet vil støttenivået varierer
10
Lokalt program for omstilling
• Programarbeidet startar med initiativ frå kommunen
eller fylkeskommunen. Det vert utarbeidd ein analyse
av ståa og utfordringar som kommunen/
lokalsamfunnet/næringslivet er i.
• Viss ein ønskjer å gå vidare, vert det utarbeidd ein
programsøknad som skal godkjennast av
fylkeskommunen. Vanlegvis vert det oppretta eit
programstyre med lokal forankring i næringsliv og
kommune.
• Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg er gjerne
observatørar i programstyret.
11
Rammer omstillingsprogram
Programmet inneber tre ulike tiltakspakkar tilpassa omfang og det
aktuelle problemområdet :
• A. Full omstillingsstatus, med omstillingsprogram inntil 6 år, For å
oppnå full omstillingsstatus, med omstillingsprogram inntil 6 år, skal
reduksjon i talet på sysselsette vere minimum 10% over ein periode
på 1 – 2 år med tidlegare vedvarande nedbygging av arbeidsplassar i
området.
• B. Omstillingsprogram 2 – 4 år, Områder som har hatt nedbygging av
arbeidsplassar, samt ser ein reduksjon i sysselsettinga på mindre enn
10% dei komande 1 – 2 år, kan få støtte til omstillingsprogram over ein
kortare periode.
• C. Konkrete omstillingsprosjekt, Kommunar/regionar med særlege
problem, men i mindre omfang og kompleksitet, kan få støtte til
gjennomføring av konkrete tiltak eller analysar/utgreiingar. Innovasjon
Norge sine tenesteprodukt frå regional omstilling vil også her vere
aktuelle.
12
Fasar for prgram a) og b)
Omstillingsprosessen blir delt i fasar med rapporteringsog avgjerdspunkt for kvar fase.
1. Avklåringsfase
2. strategi- og forankringsfase
3. gjennomføringsfase
For alle 3 fasane kan fylkeskommunen dekke inntil 75%
av kostnadane. For fase 1 og 2 skal midlane gå til
dekking av dei eksterne kostnadane knytt til
konsekvensanalyse og strategi- og handlingsplan.
13
Case «Flytt til
Hardanger»
14
Bakgrunn
• I 2008 fekk fylkeskommunen gjennomslag i KRD for
omstillingstiltak for å motverke den varige tendensen
med fall i folketal og sysselsetjing i indre Hardanger.
15
Mål og eigarskap
• Flytt til Hardanger fase 1 var eit 3-årig
omstillingsprogram: 2007 – 2010. Fase 2: 2011 til 2015.
• Prosjektansvar; Hardangerrådet og alle dei sju
Hardangerkommunane. Mål for fase 1: ”På ein offensiv
måte marknadsføre regionen sine tilbod og kvalitetar og
snu flyttestraumen innan utgangen av 2009”.
• Finansiering: Hordaland fylkeskommune; 80 % av et
prosjektbudsjett på 10,5 millioner kroner. Kommunene
finansierte resten. I fase to er budsjettet redusert til 9
millioner, og fylkeskommunens andel er 33 %.
Kommunenes andel står for en stor grad av
egeninnsats.
16
2007 - 2012
17
Evaluering
• I fase 1 er det gjennomført over 100 aktivitetar.
• I følge ei evaluering utført av Hordaland fylkeskommune
(AUD 2011a) har «Flytt til Hardanger» vore vellykka.
målsettingen om å snu flyttestrømmen innen 2009 blei
nådd.
• Er å merke seg at prosjektleiinga er meir oppteken av å
snakke om regional identitet. «Det er det å styrka den
regionale kjensla eg meiner me har lukkast best med.
Truleg er det og det viktigaste me har oppnådd».
Prosjektleiar presiserer at dette handler om at ein har eit
betre utgangspunkt for god utvikling når ein kan spele på
en heil region når det gjelder bustad, arbeid og kultur.
18
Sett på kva spesielle forhold ved
prosjektet som kan ha bidratt
positivt til å snu flyttestrømmen
19
Prognose – folketalsvekst til 2030,
Hardangerkommunane
25
Prosent fleire innbyggjarar i høve til 2012
20
15
Eidfjord
Kvam
Ullensvang
10
Jondal
Odda
Ulvik
Granvin
5
0
-5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kjelde: SSB MMMM (2012)
21
«Flytt til Hardanger» Del 2
• Prosjektperiode: Jan 2011 – Jan 2015
• Prosjektet er eit samarbeid mellom Hardangerrådet,
fylkeskommunen og dei 7 kommunane i Hardanger
Visjonen:
• Hardanger skal vera ein utviklande region med fokus på tilflytting,
trivnad og regionalt samarbeid. Hardanger skal ha attraktive
bukommunar.
Hovudmål:
• Hovudmålet er å gjera Hardangerkommunane til attraktive
bukommunar. Godt og varierte bustadtilbod, møtestadar og eit
inkluderande lokalsamfunn skal vera kjenneteikn ved
Hardangerkommunane. FTH skal ilag med kommunane rekruttera
tilflyttarar med et føremål å auka folketalet.
22
23
24
25
26
HiB - Senter for Nyskaping
Senter for nyskaping driv forsking
og utgreiing på næringsutvikling,
regional utvikling, innovasjon og
innovasjonsprosessar. Fokus ligg på
å forstå dynamikken i slike
prosessar, og korleis systemnivået
best kan innrettast for å bidra til
innovasjon og nyskaping. Det unike
med Senteret er at dei har ei
tilretteleggarrolle for innovasjon
gjennom å fremme nyskapande
samhandlingsprosjekt mellom FoUmiljø, næringsliv og offentlig sektor.
27
Fremtidige omstillingsutfordringer i Hordaland
28
29
Sør Norge Aluminium,
Husnes i Kvinnherad
30
31
Mongstad
32
33
Stord, Sunnhordaland
34
Takk for meg!
[email protected]
tlf: +47 97051716

similar documents