Eksempel på fagvalg: - Persbråten videregående skole

Report
Persbråten videregående skole
Fagvalg for skoleåret 2014-2015
Utdanningsprogram for studiespesialisering
• Fellesfag – obligatoriske fag for alle elever
• Programfag: fag du velger selv
– Velger ut fra videre studieønsker
– Velger ut fra interesser
Persbråten videregående skole
Fellesfag og Programfag
FAG
Vg1
Vg2
Norsk
113 (4)
112 (4)
Matematikk
140 (5)
84* (3)
Naturfag
140 (5)
Engelsk
140 (5)
Fremmedspråk
113 (4)
Samfunnsfag
84 (3)
Geografi
56 (2)
Historie
Vg3
168 (6)
112 (4)
140* (5)
56 (2)
113 (4)
Religion
84 (3)
Kroppsøving
56 (2)
56 (2)
56 (2)
Sum fellesfag
842 (30)
420
421
Programfag
0
420 (15)
420 (15)
Sum
842 (30)
840 timer (30) 841(30)
(Tall i parentes er ¾ timer pr uke,Persbråten
tallet foran
er antall
klokketimer pr år i hvert fag.)
videregående
skole
Persbråten videregående skole
• Tall med stjerne i tabellen (fellesfagene):
– Matematikk Vg2, 84 timer (3 timer pr uke)
• Hvis du velger matematikk programfag, skal du ikke ha 3-timers matematikk
fellesfag.
• Du må da velge 4 programfag (20 timer programfag) der matematikk er ett av
dem.
– Fremmedspråk Vg3, 140 timer (5 timer pr uke)
• Hvis du ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, skal du ha fremmedspråket
ditt i Vg3 også.
• Du skal velge 2 programfag i Vg3 hvis du skal ha fremmedspråk over 3 år.
– Morsmålseksamen
• Har du et annet morsmål enn norsk, kan du ta eksamen i det som privatist på
Nivå II, og dermed dekke kravet om fremmedspråk under fellesfag.
Persbråten videregående skole
Persbråten videregående skole
Programområder – du må velge 2 fag fra ett programområde
Programområder
Realfag
Språk, samfunnsfag og økonomi
Matematikk (R)
Sosiologi
Matematikk (S)
Politikk og menneskerettigheter
Biologi
Historie og filosofi
Kjemi
Rettslære
Fysikk
Engelsk
Informasjonsteknologi
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Entreprenørskap
I tillegg kan toppidrett velges også på studiespesialiering. NB! Du må da
passe på å få nok fordypning i de andre fagene.
Persbråten videregående skole
Regler ved valg av programfag
• Velge minst 30 timer programfag over 2 år
– Velger 15 timer i Vg2 (Hvis du velger R1/S1, skal du velge 20
timer programfag.)
– Velger 15 timer i Vg3 (Hvis du har fremmedspråk over 3 år, skal
du velge 10 timer programfag.)
• Må velge 20 timer innenfor ett programområde
• To fag innenfor programområdet ditt fra Vg2, må føres
videre i Vg3
• De siste 10 timene er frie programfag
• Språk på nivå III (for eksempel spansk i Vg3 som
programfag, innfrir krav til fordypning i ett fag)
Persbråten videregående skole
Persbråten videregående skole
Ekstrapoeng ved søkning til videre studier.
Innenfor førstegangsvitnemål maksimalt 4 poeng etter
følgende regler:
.
Fag
poeng
R1, S1, Kjemi 1, Biologi 1, Fysikk 1,
Informasjonsteknologi 1, Vg2
0,5 poeng pr fag
S2, Kjemi 2, Biologi 2, Informasjonsteknologi 2,
Vg3
0,5 poeng pr fag
R2, Fysikk 2, Vg3
1 poeng pr fag
140 timer med fremmedspråk som programfag
0,5 poeng pr fag
Fremmedspråk nivå III
1 poeng
NB! Maksimum poeng totalt 4 poeng.
Persbråten videregående skole
Tilleggspoeng
• Alderspoeng Det gis 2 poeng pr år, max 8 poeng til og
med fylte 23 år.
• Kjønnspoeng Til enkelte studier gis det kjønnspoeng.
• Opptaksprøver Til enkelte studier gis det poeng for
opptaksprøver.
• Praksispoeng Det kan gis poeng for praksis til
journalistutdanningene.
• Utdannings-, militær- og folkehøgskolepoeng Det gis
tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole
eller militær-/siviltjeneste.
Persbråten videregående skole
Godkjent vitnemål
•
•
•
•
Nok årstimer over 3 år: minimum 2523 timer
Fullført og bestått i alle fag (karakteren 2 eller bedre)
Har alle de obligatoriske fellesfagene
Har 5 eksamener
– 1 eksamen i Vg2 (muntlig eller skriftlig)
– 4 eksamener i Vg3 (minimum én muntlig)
•
•
•
•
•
Har nok programfag
Har fordypning i 2 programfag
Har minimum 224 timer matematikk
Har innfridd kravet om antall timer i fremmedspråk
Har samme programområde i Vg2 og Vg3
Persbråten videregående skole
Førstegangsvitnemål (§3-43 i forskrift til
Opplæringsloven)
• Har fullført og bestått innenfor normert løp – 3 år
– (kan utvides til maks 5 år etter regler du finner i Forskriften)
• Har oppfylt kravene til generell studiekompetanse
• Førstegangansvitnemålet gjelder til og med det året du fyller 21 år
• Hva betyr det å få et førstegangsvitnemål?
Kvoten er på 50 % av de tildelte studieplassene. Det er lavere snitt i kvoten for førstegangsvitnemål!
Søkere i kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer samtidig i ordinær kvote, der de kan få
medregnet forbedringer og evt. tilleggspoeng for høyere utdanning eller folkehøgskole eller
militær/sivil førstegangstjeneste.
• Du kan lese mer om kvoter på følgende link:
– http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/kvotar/forstego
ngsvitnemal-kvote/
Persbråten videregående skole
Beregning av poeng
• Poengberegning kvoten førstegangsvitnemål:
Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10)
+ Realfags-/språkpoeng
+ Kjønnspoeng (noen studier)
+ Poeng for opptaksprøver (noen studier)
= Skolepoeng
(Forbedringer av fag tatt innenfor de 3 årene, blir regnet med i
førstegangsvitnemålskvoten)
• Poengberegning ordinærkvoten:
Skolepoeng (inkl. eventuelle nye fag og forbedringer tatt etter ferdig, treårig løp)
+ Alderspoeng
+ Tilleggspoeng
= Konkurransepoeng
Persbråten videregående skole
Eksempel på fagvalg
Programområde Realfag:
VG2
VG3
ANTALL TIMER TIL POENG
VALG
Biologi 1
(2BIOA)
Biologi 2
(3BIO5)
5+5
1
Kjemi 1
(2KJEA)
Kjemi 2
(3KJEB)
5+5
1
Fritt valg fra
eget/andre
programområder:
Internasjonal
engelsk
(2IENS)
Tysk nivå 2
5+5
(Eleven har P-matematikk i Vg2 (3-timers matte))
0,5
Persbråten videregående skole
Eksempel på fagvalg
Programområde Realfag:
VG2
VG3
ANTALL TIMER TIL POENG
VALG
Informasjonsteknol
ogi 1
(2INFA)
Informasjonsteknol
ogi 2
(2INFB)
5+5
1
Matematikk S1
(2MAS1)
Matematikk S2
(3MS2)
5+5
1
Fritt valg fra
eget/andre
programområder:
Økonomistyring
(3ØKOS)
Økonomi og ledelse
(3ØKOL)
5+5
Rettslære 1
5
Persbråten videregående skole
Eksempel på fagvalg
Programområde Realfag:
VG2
VG3
ANTALL TIMER TIL POENG
VALG
Informasjonsteknol
ogi 1
(2INFA)
Informasjonsteknol
ogi 2
(2INFB)
5+5
1
Matematikk S1
(2MAS1)
Matematikk S2
(3MS2)
5+5
1
Fritt valg fra
eget/andre
programområder:
Toppidrett 2
Toppidrett 3
5+5
Toppidrett 1 (Vg1)
5
Persbråten videregående skole
Eksempel på fagvalg
Programområde Realfag:
VG2
VG3
ANTALL TIMER TIL POENG
VALG
Informasjonsteknol
ogi 1
(2INFA)
Informasjonsteknol
ogi 2
(2INFB)
5+5
1
Matematikk R1
(2MAR1)
Matematikk R2
(2MR2)
5+5
1,5
Fysikk 1
(2FYSA)
Fysikk 2
(2FYSB)
5+5
1,5
Fritt valg fra
eget/andre
programområder:
Internasjonal
engelsk
5
Persbråten videregående skole
Eksempel på fagvalg
Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi:
VG2
VG3
ANTALL TIMER TIL POENG
VALG
Sosiologi og
sosialantropologi
(2SOSA)
Politikk og
5+5
menneskerettighete
r (2POM)
Rettslære 1
(2RETA)
Rettslære 2
(3RETB)
5+5
Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 5 + 5
(2HISA)
(3HIFI)
Fritt valg fra
eget/andre
programområder
Persbråten videregående skole
Eksempel på fagvalg
Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi:
VG2
VG3
ANTALL TIMER TIL POENG
VALG
Internasjonal
engelsk (2IENS)
Samfunnsfaglig
engelsk (3SES)
5+5
Rettslære 1
(2RETA)
Rettslære 2
(3RETB)
5+5
Økonomistyring
(3ØKOS)
Sosiologi
(2SOSA)
5+5
Fritt valg fra
eget/andre
programområder:
Matematikk S1
5
0,5
Persbråten videregående skole
Eksempel på fagvalg
Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi:
VG2
VG3
ANTALL TIMER TIL POENG
VALG
Internasjonal
engelsk (2IENS)
Samfunnsfaglig
engelsk (3SES)
5+5
Rettslære 1
(2RETA)
Rettslære 2
(3RETB)
5+5
Økonomistyring
(3ØKOS)
Fritt valg fra
5
eget/andre
programområder:
Elever som har fellesspråk nivå I + II, må ha språket i 3 år.
Persbråten videregående skole
Eksempel på fagvalg
Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi:
VG2
VG3
ANTALL TIMER TIL POENG
VALG
Internasjonal
engelsk (2IENS)
Engelskspråklig
litteratur og kultur
(3ELKM)
5+5
Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 5 + 5
(2HISA)
(3HIFI)
Spansk nivå III
(2SPB4)
5
Fritt valg fra
eget/andre
programområder:
Matematikk S1
Matematikk S2
5+5
1,0
1
Persbråten videregående skole
Praktisk info om fagvalget:
•
•
•
•
Skjemaer leveres kontaktlærer innen 7. februar
Presentasjon Vg1 og Vg2 av fagvalget i uke 49-50
Rådgivere og trinnledere kan hjelpe deg med valget
5.februar i midttimen er det fagtorg i Orionbasen –
faglærerne informerer om de ulike programfagene
• 29. januar er det foreldremøte Vg1 med
gjennomgang av fagvalg og mulighet for å snakke
med de enkelte faglærere

similar documents