som ikke er fyldt 15 år

Report
8. MARTS 2014
MINDREÅRIGES
PATIENTRETTIGHEDER
HELLE BØDKER MADSEN
PROFESSOR, DR. JUR.
VERSITET
UNI
AARHUS
UNIVERSITET
HVAD SIGER DE ALMINDELIGE
REGLER?
› Børn og unge under 18 år er under
forældremyndighed, medmindre de har indgået
ægteskab.
› Forældremyndighedens indehaver skal drage
omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets
personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.
› Barnet skal behandles med respekt og må ikke
udsættes for krænkende behandling.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
HVAD SIGER SUNDHEDSLOVEN?
› En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give
samtykke til behandling. Forældremyndighedens
indehaver skal også have information og inddrages i
den mindreåriges stillingtagen.
› Gælder ikke, hvis sundhedspersonen vurderer, at
den unge ikke er i stand til at forstå konsekvenserne
af sin stillingtagen. I sådanne tilfælde meddeler
forældremyndighedens indehaver samtykke.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
HVAD SIGER SUNDHEDSLOVEN ?
› For børn og unge, som ikke er fyldt 15 år, meddeler
forældremyndighedens indehaver samtykke til behandling på
barnets/den unges vegne.
› (Fælles forældremyndighed: ”væsentlige beslutninger” kræver
enighed.)
› Barnet/den unge skal informeres og inddrages i drøftelserne
af behandlingen, hvis den pågældende forstår
behandlingssituationen, medmindre det kan skade. Barnets
aktuelle og relevante tilkendegivelser skal tillægges
betydning.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
UENIGHED OM
BEHANDLINGSTILBUD
› 15-17 årige:
› Den unge har den endelige beslutningskompetence.
› Børn og unge, der ikke er fyldt 15 år:
› Forældremyndighedsindehaveren har den endelige
beslutningskompetence
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
KRAV OM INFORMERET
SAMTYKKE
› ”Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden
patientens informerede samtykke, medmindre andet
følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til
lov eller af §§ 17-19.”
› § 17: 15-17 årige.
› § 19: Tilfælde, hvor der foreligger et øjeblikkeligt
behandlingsbehov.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
SUNDHEDSRETTENS
TVANGSBEGREB
› Hvis behandling, herunder undersøgelse og diagnosticering,
indledes uden et informeret samtykke fra patienten selv eller
dennes stedfortræder, er der efter sundhedsloven tale om
tvang.
› Tvangsanvendelse som led i behandling kræver særskilt
lovhjemmel (eller hjemmel i nødret). Udtrykkelig hjemmel til at
anvende tvang som led i behandling foreligger i psykiatriloven
og epidemiloven.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
SUNDHEDSRETTENS
TVANGSBEGREB
› Hvis forældremyndighedens indehaver har givet et
stedfortrædende samtykke til behandling af et barn
eller ung under 15 år, foreligger der principielt ikke
tvang, selvom barnet eller den unge verbalt
modsætter sig behandling.
› Hvis en 15-17 årig ikke har givet et informeret
samtykke til behandling, foreligger der tvang, selvom
forældremyndighedens indehaver tilslutter sig
behandlingsforslaget.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
FAKTISK MODSTAND MOD
BEHANDLING
› Barnet eller den unge, der ikke er fyldt 15 år, yder
faktisk modstand.
› Er sundhedspersonen berettiget til at behandle?
› Er sundhedspersonen forpligtet til at behandle?
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
FAKTISK MODSTAND
› Sundhedsloven forholder sig ikke til denne situation,
dvs. der er ikke i sundhedsloven hjemmel til at
anvende magt (fysisk tvang).
› Akut livstruende tilfælde kan legtimeres ved nødret.
Kortvarigt og afpasset efter forholdene.
› Udgør forældremyndighedsbeføjelserne den
fornødne hjemmel til at anvende magt i
behandlingsøjemed?
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
MÅ BEHANDLING GENNEMTVINGES MED MAGT?
› Fysisk magtanvendelse kan være mere eller mindre
vidtgående. Eksempler. Barnets alder.
› I hvert fald videregående magtanvendelse kræver et klart
hjemmelsgrundlag.
› Aflåsning af døre til afdeling, patientstue, fiksering ,
fastspænding, som sker mod barnets eller den unges vilje,
kan kun ske, hvis der foreligger en klar og utvetydig
lovhjemmel.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
MÅ BEHANDLING GENNEMFØRES MED
MAGT?
› Der findes ikke en klar hjemmel til at anvende fysisk magt som led i
behandling af en mindreårig under 15 år, der modsætter sig behandling.
Principielt er en sundhedsperson derfor ikke berettiget og heller ikke
forpligtet til at anvende magt.
› Der er behov for etablering af en klar hjemmel ikke blot af hensyn til
barnets (og forældrenes), men også af hensyn til sundhedspersonalets
retssikkerhed.
› En sådan bør medtage ikke alene livstruende tilfælde, men også tilfælde,
hvor barnet på grund af manglende indsigt risikerer at pådrage sig en
væsentlig helbredsskade.
› - Formelle retssikkerhedsgarantier bør være tilknyttet nødvendig
magtanvendelse
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
USIKKER RETSTILSTAND
› Ledende synspunkter:
› Magtanvendelsens karakter.
› Barnets alder.
› ”Barnets interesse”
› ”Ikke krænkende behandling”
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
AKTINDSIGT I
PATIENTJOURNALEN
› 15-17-årige har efter sundhedsloven på anmodning en
selvstændig ret til aktindsigt.
› Forældremyndighedsindehaveren har principielt tillige adgang
for at varetage den omsorgspligten.
› Kan den unge modsætte sig?
› Klageret til Patientombuddet.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
AKTINDSIGT I
PATIENTJOURNALEN
› Børn og unge, der ikke er fyldt 15 år:
› Forældremyndighedsindehaveren har på anmodning
et selvstændigt krav på aktindsigt i den mindreåriges
patientjournal, hvis det er nødvendigt for at varetage
dennes interesser.
› Har barnet og den unge også adgang til aktindsigt?
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
AKTINDSIGT I
PATIENTJOURNALEN
› Begrænsning af forældremyndighedsindehaverens adgang til
aktindsigt:
› - afgørende hensyn til den mindreårige.
› - forebyggelse, efterforskning og forfølgning af
lovovertrædelser, beskyttelse af vidner eller andre i sager om
strafferetlig forfølgning(vold og misbrug af børn).
› Den mindreåriges klageret.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
FORÆLDRE UDEN DEL I
FORÆLDREMYNDIGHEDEN
› Har på anmodning ret til orientering om den
mindreåriges helbredsforhold .
› Omfang.
› Afslag: hvis orientering må antages at være til skade
for barnet.
› Klageret.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
RÅDIGHED OVER
HELBREDSOPLYSNINGER
› 15-17 årige: Råder selv.
› Ikke fyldt 15 år: Forældremyndighedsindehaveren
råder.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
FRIT SYGEHUSVALG
› 15-17 årige : har principielt en selvstændig ret til at
benytte fritvalgsreglerne.
› - Befordringsudgifter.
› Ikke fyldt 15 år: Forældremyndighedsindehaveren
har beføjelsen til at vælge på barnets vegne.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,
AARHUS
UNIVERSITET
VALG AF SIKRINGSGRUPPE OG
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
› 15-17 årige: Vælger selv.
› - Egenbetaling gruppe 2.
› Ikke fyldt 15 år: Forældremyndighedsindehaveren
vælger på barnets vegne.
BEHANDLING
AF MINDREÅRIGE
HELLE BØDKER
MADSEN,
PROFESSOR,
DR. JUR.,

similar documents