PPT-presentasjon forbundets forsikringspakker

Report
Forsikringspakka 2015
EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2015
Kollektiv hjemforsikring
Kodebokstav H på medlemskortet
• Medlemmenes innbo og løsøreforsikring
• Dekker bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
Brann
Vannskader
Tyveri
Skader ved uhell (ting som faller ned etc.)
Flytteforsikring
Rettshjelp
Rettslig erstatningsansvar
Id tyveri
– Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre grense for
erstatning (forsikringssum), men det er begrensninger i
erstatningsbeløp for enkeltgjenstander og spesielle
skadetyper
– Gjelder for medlemmets faste bosted i Norden
• Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har
en samlet forsikringssum ved skade på innbo/løsøre i Norden
på kr 300 000
LOfavør Topp Reiseforsikring
Kodebokstav R på medlemskortet
• Gjelder både ferie-, fritids- og yrkesreiser inntil 60 dagers
varighet
– Familieforsikring, gjelder i hele verden
– Reisegods, bagasje
– Lege-/sykehusbehandling, ulykkesskader
• 75 års aldersgrense for dødsfalls- og invaliditetserstatning etter ulykke
–
–
–
–
–
Hjemtransport
Reiseansvar
Avbestilling
Gjelder hele døgnet-ingen krav til overnatting
Skadehjelp på stedet gjennom SOS International
• Kåret til verdens beste alarmsentral 6 ganger de siste 11 årene
LOfavør Grunnforsikring
Kodebokstav G på medlemskortet
• Utbetales ved dødsfall uansett årsak, og uansett alder ved
dødsfallet
– Ved medlemmets død
– Ved ektefelle/samboers død
– Ved barns død (barn under 21 år)
– Forsikringssum opp til kr 75 884 , minimum kr 6 000
• Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har doble
erstatningssummer på LOfavør Grunnforsikring
– Obligatorisk.
Uføre- og ektefelleforsikringen
Kodebokstav O på medlemskortet
• Uføreforsikringen:
•
Utbetales hvis medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør eller mottar
arbeidsavklaringspenger
• 1% av forsikringssummen (kr 4 860) utbetales månedlig fra den 13.
sykemeldingsmåneden
• Resten av forsikringssummen utbetales ved minst 50% varig
arbeidsuførhet
• Utbetales tidligst 2 år etter første sykemeldingsdag
– Forsikringssum 5,5xG (kr 486 035) fram til medlemmet fyller 51 år
• Forsikringssummen reduseres med 0,3xG (kr 26 511) for hvert år
medlemmet er eldre enn 50 år når forsikringen forfaller til utbetaling
• Opphører ved fylte 60 år
• Ektefelleforsikringen:
– Utbetales ved ektefelle/samboer/partners død
– Forsikringssum 5xG (kr 441 850) fram til medlemmet fyller 51 år
• Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (22 092) for hvert år
medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer
• Forsikringssummen er fast på 2,5xG (kr220 925) fra 60 – 67 år
5
Uføre- og ektefelleforsikringen
Kodebokstav O på medlemskortet
• Uføre medlemmer, medlemmer som mottar forskuttering, og
medlemmer over 60 år får dødsrisikoforsikring
– Medlemmer som var uføre ved innføring av pakka og medlemmer
som blir uføre (og får utbetalt erstatning varig eller forskudd)går
automatisk over på dødsrisikoforsikringen dersom de fortsetter å
betale
– Yrkesaktive medlemmer får automatisk en dødsrisikoforsikring når
uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år
– Også for medlemmer som har denne dødsrisikoforsikringen er
ektefelle/samboer/partner forsikret på samme måte
– Prisen for dødsrisikoforsikringen er den samme som for
uføreforsikringen
6
Uføre- og ektefelleforsikringen
Kodebokstav O på medlemskortet
• Alle nye medlemmer blir med i forsikringen uten
helsevurdering så sant de ikke reserverer seg
– Medlemmer som innen to år etter innmelding blir uføre av en
sykdom de visste om at de hadde på innmeldingstidspunktet vil
ikke få uføreerstatning
– Ved uførhet som inntrer etter minst to års medlemskap i
forsikringen er det ingen restriksjoner m.h.t. årsak
– Medlemmer som har reservert seg, og som senere vil trekke
reservasjonen tilbake må levere helseerklæring
7
Uføre- og ektefelleforsikringen
• Reservasjonsrett
– Alle nye medlemmer kan reservere seg mot å være med på
Uføre- og ektefelleforsikringen
• Medlemmer som ønsker å reservere seg vil ved innmelding motta
informasjon fra forbundet sammen med en egen reservasjonserklæring
som må returneres innen 3 uker
– De som kun er omfattet av dødsrisikodelen (over 60 år / ufør
under 60 år) kan reservere seg mot å fortsette og være med på
forsikringen.
8
LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Kodebokstav F på medlemskortet
• Forsikring som utbetales hvis medlem under 70 år
• Dør
• Blir medisinsk invalid
• Behandlingsutgifter ved ulykkesskader
– som følge av ulykke i fritiden
– Obligatorisk for medlemmer som omfattes av
Landsoverenskomsten for elektrofag samt Heisoverenskomsten
Premien betales av LO
Forsikringssum
Dødsfall enslig
medlem
Dødsfall medlem
med familie
100% livsvarig
medisinsk invalid
Kr 10 000
Kr 100 000
Kr 200 000
Forsikringspakka 2015
Pakke
Skade
Innbo
Brann og vannskader
Tyveri frabygning
Tyveri frabil og båt
Tilfeldige skader
Transportskader
Flytteforsikring
Person
Reise
Reisegods- også på
dagsreiser i Norden
Sykdom/hjemtransport
Lege/sykehus
Reiseansvar
Reiseulykke
Avbestilling
Skadehjelppå stedet
Død
Uførhet
Invaliditet
Ensligmedlem
Medlem
kr 75884* (+ kr 10 000**)
kr 486035
Medlemm/familie
kr 75884(+ kr 100 000**)
Ektefelle/samboer/reg.partner
kr 517734
Barn u/21 år
Ytelsen
kr 44185
Ved ulykke i fritiden
kr 200 000
er basert på
at G =88 370
• Fra fylte 60 til 67 år økes summen med kr 220 925
• ** Tillegg ved død som følge av ulykke i fritiden
Dekningene som framkommer med rødt gjelder kun for medlemmer
som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag
Forsikringspakka 2015
Erstatningprofil for personforsikringsdelen
inkl. Grunnforsikringen
600000
500000
400000
300000
200000
Ytelsen er basert på
at G = kr 88 370
100000
0
20 år
30 år
40 år
Uførhet medlem
Død medlem
50 år
Død ektefelle
60 år
67 år
Død medlem og ektefelle
Hva koster forsikringspakka i 2015?
• Forsikringspakka koster til sammen kr 492 pr. måned.
– Delt opp pr. forsikring blir det (økning i 2015 i parentes):
•
•
•
•
12
Kollektiv hjem:
Reiseforsikring:
Grunnforsikringen:
Uføre- og ektefelleforsikringen:
kr 70 (1)
kr 78 (0)
kr 36 (1)
kr 308 (11)
Forsikringspakka 2015
• Hvem betaler hva?
•
•
•
•
•
De som har hele forsikringspakka:
De som er reservert mot reiseforsikring
De som er reservert mot uføre- og ektefelleforsikringen:
De som er reservert mot begge disse
Pensjonister mellom 67-75 år:
kr
kr
kr
kr
kr
492
414
184
106
75
• Pensjonistkontingenten dekker kollektiv hjem og grunnforsikring.
I tillegg betaler de reiseforsikringen dersom de ikke er reservert mot denne.
• Pensjonister over 75 år:
kr
0
kr
0
• Betaler kun for reiseforsikring dersom de ikke er reservert mot denne.
• De har kollektiv hjem og grunnforsikring gratis.
• Lærlinger*:
• *Lærlinger har kollektiv hjem, reiseforsikring og grunnforsikring
13
Frivillig Gruppelivsforsikring
• Gruppelivsforsikring for medlemmet:
– Utbetaling 5G (kr 441 850) ved medlemmets død
• Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (22 092) for hvert år
medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer
• Opphører ved fylte 60 år
• Kr 104 pr. måned i 2015
– Trekkes sammen med kontingenten
• Samlet trekk vil da bli kr 596 pr. måned for de som har denne i tillegg
til resten av forsikringspakka
14
Skadebehandling
• Skader skal meldes pr. telefon
Felles telefonnummer 02300
for hele landet
• Skadebehandler sender ut skademeldingsskjema
dersom det er nødvendig for behandling av skaden
– Krav på LOfavør Grunnforsikring kan også meldes på telefon
21 02 50 58, eller man kan benytte skjemaet ”Melding om
dødsfall”
– Krav om erstatning på Uføre- og Ektefelleforsikringen samt på
Frivillig Gruppelivsforsikring meldes til EL & IT Forbundet som
bekrefter medlemskapet for SpareBank 1

similar documents