Powerpoint Baspresentation

Report
Vägledande Samspel
1
Bakgrund till programmet
• Internationellt nätverk för att
öka omsorgskvalitén hos
föräldrar.(caregivning)
• Programmet riktas även mot
biståndsprojekt (startade i
Angola 1994-959 .
• Omsorgskvalitén hos
professionella inom förskola,
skola, socialtjänst och
äldreomsorg
• Grundat av prof. Karsten
Hundeide och prof. Henning
Rye, Norge
• FN:s konvention om barns
rättigheter
Lägg in egen bild
ÖVERBLICK ICDP 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
Afrika
Mozambique – 9 år
Angola -17 år
Tanzania -7 år
Syd-Afrika -8 år
Västbengalen
Zimbabwe
Lesotho -5år
• Norden/Europa
•
•
•
•
•
Norge – 15 år
Sverige- 13 år
Danmark- 12 år
Finland – 4 år
Salazac/Frankrike 4 år
• Öst Europa
• Ukraina – 12 år
• Ryssland – 11 år
• Makedonien – 11 år
• Australien - 5 år
• Sydamerika
•
•
•
•
•
•
Colombia – 17 år
Argentina – 11 år
El Salvador – 7 år
Brasilien – 11 år
Paraguay – 10 år
Guatemala 5 år
Barnkonventionen budskap och barnsyn
• Respekt för barnet fulla
människovärde och
integritet
• Utgår från det enskilda
barnet
• Ser barnet som subjekt
inte objekt
• Barnets identitet
fastställd – egen individ
• Tilltro till barnets
kapacitet och kompetens
Vägledande samspel avser att uppmärksamma och öka vår
lyhördhet och empati mot andra människor
• Att tolka
ansiktsuttryck
• Att tolka kroppsspråk
och gester
• Att se barnets (och
andras) tillstånd och
initiativ
• Svara på ett lyhört sätt
på dessa uttryck –
”intoning”
Paul 2008
Överblick/ Vägledande samspel
•
Hälsofrämjande program
•
Empatibaserat
•
Sensitivisering och närvaro istället för
instruktion
•
Bli medveten om sig själv och sitt eget
samspel
•
Relations- och resursorienterat
•
Enkelt och tydligt
•
Universellt
•
Samhällsorienterat
• Klähgg in egen bild
De viktigaste komponenterna i programmet
Vägledande samspel ICDP
3)
1) Omsorgsgivarens
uppfattning om barnet/
eleven
2) Tre dialoger och åtta
teman för gott
samspel.
Principer för
sensitivisering/lyhördhet.
Omsorgsgivaren
Vägledare
Barnet
4) Principer för implementering
5)
Upplägg för särskilda målgrupper
7
Tre dialoger och åtta teman
Den känslomässiga
dialogen
Den meningsskapande
dialogen
Den reglerande
dialogen
1) Visa intresse och att du
tycker om
2) Följa den andres initiativ
3) En nära dialog
4) Ge erkännande
5) Gemensamt fokus
6) Ge mening genom entusiasm
7) Utvidga och förklara
8 a Planläggning steg för steg
8 b Graderat stöd
8 c Rummet
8 c Positiv gränssättning
Vägledande samspels/ICDP:s tre dialoger och
teoretisk förankring
•
•
•
•
•
•
•
Den Emotionella dialogen
(grundläggande tillit och humanisering)
Kvalitén i omsorgen har avgörande
betydelse (Bowlby)
Spädbarn har en medfödd disposition till
anknytning (Bolwby, Ainsworth, Main
m.fl) och intersubjektivitet (Stern,
Trewarten, Bråten)
Anknytningserfarenheter bygger barnets
hjärna (Shore)
Ömsesidighet: Barnet och
omsorgsgivaren formar tillsammans sin
relation (Beebe)
Meningsskapande och utvidgande dialog
(Att intressera sig för och förstå sin
omvärld)
Vårt medvetande har sin upprinnelse i
tidigt samspel (Vygostskij, Feuerstein,
Stern, Klein, Fonagy, Bråten m.fl)
Ömsesidig uppmärksamhet; människan
lär genom andra, (Tomasello)
Människan och vår kultur utvecklas
genom dialogiska processer, där biologin
är förutsättningen (Tomasello, LyonRuth)
Lägg in egen blid
•
•
Den reglerande dialogen
(att få stöd och vägledning i att
utveckla sociala och andra förmågor)
Barnet reglerar sig med hjälp av en
lyhörd omsorgsgivare, vilket leder till
optimal självreglering av inre tillstånd
i yttre miljö (Shore)
Vilket innebär att barnet, på ett
optimalt = lyhört sätt, blir väglett in i
den kulturella gemenskapen
(Vygotsky, Pauposek, Hundeide)
Vägledande samspel/ICDP. Paul Bergman
2009. Kopiering ej tillåten utan medgivande
från Stiftelsen ICDP Sweden
9
Zonen för möjlig (den närmsta) utvecklingen
(Vygotskij), anpassat stöd (Bruner, Wood)
• Utanför barnets förmåga
• Vad barnets förmår utveckla
med stöd från vuxna
Scaffholding
(stöd)
• Vad barnet redan kan
Vägledande samspel/ICDP. Paul Bergman
2009. Kopiering ej tillåten utan medgivande
från Stiftelsen ICDP Sweden
10
Åtta teman och dess motsatser
TEMA
+
+
-
-
MOTSATS
Visar kärleksfulla känslor
Försummar och avvisar barnet
Följer barnets initiativ
Dominerar och påtvingar egna
initiativ
Har god dialog med barnet
Ingen kommunikation med barnet
Ger beröm och bekräftar barnet
och dess färdigheter
Nedvärderar och förringar barnets
värde
Hjälper barnet att samla sin
uppmärksamhet
Distraherar och förvirrar barnet
med motstridiga budskap
Ger förklaring och innehåll åt det
som händer med entusiasm
Pratar inte med barnet och är
likgiltigt för barnets upplevelse
Utvidgar och berikar barnets
upplevelse genom jämförelser,
förklaringar och berättelser.
Säger bara det som för ögonblicket
är nödvändigt. Ger sig inte tid at
ge barnet förklaringar
Leder barnets handlingar steg för
steg. Anpassar stöd efter behov.
Ger fasta rutiner i vardagen.
Sätter gränser för barnets
handlingar på ett positivt sätt
genom att peka ut alternativ
”Låt gå hållning”. Inget stöd.
Oförutsägbar och kaotisk vardag.
Ingen vägledning omkring det som
tillåtet. Negativ gränssättning,
NEJ,NEJ utan förklaring.
Är din triangel rättvänd?
Den
reglerande
dialogen
Den
meningsskapande
dialogen
Den känslomässiga
dialogen
Är din triangel rättvänd?
Den reglerande dialogen
Den
meningsskapande
dialogen
Den
känslomässiga
dialogen
Zonen för intimitet
Utanför zonen
för intimitet
Barnet som
objekt
”jag –det”
Definition
av Barnet
exkludering
Innanför zonen
för intimitet
Barnet som
person
”Jag - du”
Inkludering
Avvisning
Likgiltighet
Misshandel
Empatisk identifikation
Sensitiv omsorg
Medupplevelse
Känslomässigt tillgänglig
Vad känns rätt för dig?
Mognad
Förmåga
Individ
Tillsammans
Fostra
Vägleda
Lyda
Förstå
Auktoritär
Ansvar
Korrigera
Omsorgsfull
Värdera
Bekräfta
Rollauktoritet
Personlig auktoritet
Makt
Involverad
Problem
Lösningar
Linjärt
Systemiskt
Utbildning
• Nivå 1 – en termin, 24 h lärarledd utbildning +
självstudier. En upplevelsebaserad basutbildning
för att se sitt eget och andras samspel mer lyhört
och ”intonat”.
• Nivå 2, Vägledare i ICDP– två terminer, 24 h
lärarledd utbildning + självstudier, man håller i
egen vägledningsgrupp.
• Nivå 3, Handledare och utbildare i programmet –
fyra terminer, 48 h lärarledd utbildning +
självstudier.
Vägledning
• Vägledning är till för alla som har omsorg om
någon person
• Vägledningen riktas vanligtvis till föräldrar,
pedagoger, professionella inom vård och omsorg.
• Avser att öka och medvetandegöra
omsorgskvalitén hos omsorgspersonerna
• Vägledningen avser att vara hälsofrämjande, alla
kan gå i vägledning
• Du måste vara diplomerad vägledare, dvs. gått
utbildning på nivå 2, för ha vägledningsgrupper i
programmet

similar documents