Týn v proměnách staletí - Farní charita Týn nad Vltavou

Report
TÝN NAD VLTAVOU V PROMĚNÁCH STALETÍ
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS O VLTAVOTÝNSKÝCH
ARCHITEKTONICKÝCH PAMÁTKÁCH

Románský sloh a gotika
Renesance
Baroko, rokoko, klasicismus
Selské baroko/lidová
architektura na Vltavotýnsku
1. polovina 20. století
2. polovina 20. století
Vltavotýnští architekti
-
přednášky, procházky, exkurze












Domovní znamení
Architektonická výzdoba
Zmizelé památky
Mizející krása
sakrální stavby na území Týna
nad Vltavou a okolí
Tvrze a hrady na Vltavotýnsku
- výstava „Zrcadlení“
HISTORICKÝ KONTEXT
Středověk = období mezi koncem antické
civilizace (pádem Západořímské říše) v roce 476, a
začátkem novověku (pád Konstantinopole roku
1453/objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku
1492/zveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem roku
1517) => nástup renesance.
 V českém prostředí se pak konec středověku
většinou posouvá k roku 1526, kdy u nás končí
vláda Jagellonců a nastupuje rod Habsburků

HISTORICKÝ KONTEXT
Středověk lze dále dělit na:





raný (konec 5. století – 11. století) - šíření křesťanství v původních i nových
civilizačních centrech, vznikají samostatné raně feudální státy (např. francká říše) a
rozvíjí se románská kultura
vrcholný (poč. 11. století – poč. 14. století) - základní struktura středověké
společnosti (feudálně závislé rolnictvo, feudální vlastníci pozemků - šlechta,
duchovenstvo) – nově středověké měšťanstvo (počet roste v důsledku k zakládání a
rozvoje měst, center řemesla a obchodu), mocenské konflikty – panovník
(centralistické řízení) X šlechta (autonomii), stále znatelný rozdíl ve vývoji různých
částí evropského kontinentu. V těch rozvinutějších se výrazně prosazuje gotická
kultura.
pozdní (14. století – 15. století) – krize středověké společnosti (posílil vliv
měšťanstva => úpadek středověké feudální společnosti) a odstranění vazeb izolující
evropskou civilizaci od okolního světa (první zámořské objevy, vedené Portugalci ,
Španěly a později Holanďany , Angličany atd.), mohutná vojenská expanze
osmanské říše , zanikla byzantská říše a slovanské státy na Balkáně , pod stálou
tureckou hrozbou byly Uhry i další státy střední Evropy. V severní Itálii se zformovala
renesance a humanismus na přelomu 15. a 16. století se již renesance šířila po
celém evropském kontinentě.
Těžištěm veškerého politického, ekonomického a kulturního dění se stává
kontinentální Evropa která nahrazuje vedoucí postavení Středomoří
Historické události, které ovlivnily kulturní vývoj: boj o investituru, křížové výpravy ,
vpád Tatarů do východní Evropy
KULTURNÍ KONTEXT
Románský sloh
= umělecký sloh, který se v 11. – 13. století rozšířil ve
stavitelství a výtvarném umění v západních, jižních a
středních zemí Evropy
= z lat. jména Říma – Roma, vztah tohoto stavebního
slohu k stavebnímu slohu antického Říma, jímž byl do
značné míry inspirován a sdílel s ním některé stavební
prvky

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

Sakrální
Kostel – rotunda, bazilika
 Klášter


vedoucí postavení; církev hlavním
zřizovatelem, objednatelem i
výrobcem románského umění

Profánní

hrad

městský palác

měšťanský dům

kamenný most
ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA – BAZILIKA
ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA – ROTUNDA
ZNAKY ROMÁNSKÉ ARCHITEKTURY





Horizontální rozměr převládá nad vertikálním
Těžkopádnost, masivnost
Půlkruhový oblouk – u vchodů, oken, valené klenby
Klenby – valená, křížová
Portály
Ústupkový
 Ornamenty
 Části portálu



Rosety
Vnější členění fasády
Obloučkový vlys
 Sdružená okna
 Slepé arkády

KULTURNÍ KONTEXT
Gotický sloh
= od 2. poloviny 12. století do 15. století, kdy volně přešla v renesanci.
= vznik ve Francii, přesněji v oblasti Ile-de-France
= název „gotika“ zavedli italští humanisté, kteří ji mylně spojovali s Góty,
jejichž umění bylo považováno za barbarské:
„Tento způsob vynalezli Gótové, neboť potom, co zničili starodávné
stavby a ve válkách usmrtili architekty, zbyli jen ti, kteří stavěli v
tomto stylu. Zalomili oblouky svých staveb a zaplavili celou Itálii tímto
znesvařováním staveb tak, aby žádná z nich neměla svůj styl. Kéž
Bůh ochrání všechny své země před takovými nápady a takovým
stavebním stylem!“
Giorgio Vasari
= proti přísné strohosti románského slohu gotika působila dojmem
nadmírné ozdobnosti a novosti.

ZNAKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY

Vertikalismus – optický dojem odhmotnění a přiblížení k Bohu

Lomený oblouk - používán v oknech, portálech a všech zdobných částech
stavby, i v uměleckém řemesle

Křížová klenba

Vnitřní opěrný systém, který se skládá z klenebních žeber svedených do
přípor předsazených před pilíři => postupné odlehčení zdi => rozsáhlé
okenní plochy. Klenební žebra v průběhu vývoje gotiky ztratila nosnou funkci
a stala se dekorativním prvkem

Vnější opěrný systém používaný zejména u gotických katedrál je pomocným
činitelem podpírajícím z vnější strany pilíře, které zachycují tlak klenby.
Skládá se z opěrných oblouků a opěrných pilířů

Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří fiály (drobné věžičky), chrliče
(fantastické hlavy, které chrlily vodu stékající ze střech), rozety (kruhová
zdobená okna)
TÝN NAD VLTAVOU V OBDOBÍ STŘEDOVĚKU



Thein, Teyn, Tin super Multavia,
Moldautein, Vltavotýn
Staročeské slovo „týn“
odvozováno od lat. „dunum“,
něm. „Zaun“ či angl. „town“ =
hrazené, „otýněné,“ opevněné
místo,tvrz či pevnost
Přídomek „Vltavský“ či „nad
Vltavou“ pak odlišoval geograficky
tuto osadu od mnoha dalších
Týnů, Týnic a Týnišť.
TÝN NAD VLTAVOU V OBDOBÍ STŘEDOVĚKU





V 11. století se Vltavotýnsko dostává do majetku pražského biskupství – od
knížete Boleslava II.?
Nejstarší písemná zpráva z prosince roku 1229.
V 2. polovině 13. století, za vlády biskupa Tobiáše, dochází k prudkému rozvoji
města
Město těží ze své výhodné pozice při vodní cestě a stává se významným
obchodním střediskem
V 80. letech 14. století - 132 domů, na protilehlém břehu řeky, Malé Straně,
bylo 33 vlastníků domů spolu s 9 podsedláky. Ve městě vyrábělo pivo 6
pivovarů a byly zde 43 hospody
TÝN NAD VLTAVOU V OBDOBÍ STŘEDOVĚKU






Roku 1415 změnilo týnské panství
majitele, když jej arcibiskup Konrád
z Vechty zastavil Janovi ze Sobětic.
V roce 1461 zastavil Jiří z Poděbrad
vltavotýnské panství synovi svého
zemřelého přítele a spolubojovníka
Jana I. Čabelického, Janu II.
V roce 1513 získal majetek po Janově
smrti syn Prokop
Jan III. Čabelický se chopil svého
majetku v roce 1543.
Po Janově smrti r. 1567 získala panství
jeho manželka Kryselda rozená
Berková z Dubé => Prokop II.
V roce 1564 město postihl ničivý požár,
při němž lehla popelem většina domů
na náměstí včetně kostela sv.
Christofora
STAVEBNÍ VÝVOJ MĚSTA



Nejstarší jádro osídlení na
místě dnešního Vinařického
náměstí
Kolem 2. poloviny 13. století se
osídlení rozšířilo dále
k západu, čímž vzniklo dnešní
náměstí Míru
Nová zástavba se pak protáhla
dále podél Vltavy zřejmě
v souvislosti s vybudováním
jezů a přenesením brodu a
pozdějšího mostu – vznik
hlavní tepny města Horní
Brašov a souběžně s ní Brašov
dolní poblíž řeky.
HRAD


od počátku 11. století dřevěná
tvrz => hrad vybudován ve 2.
polovině 13. století biskupem
Tobiášem z Bechyně jako správní
centrum biskupského majetku
Prvním známým biskupským
purkrabím na hradě byl roku
1340 Uha z Hrádku => 1382
Jezovec (Jezowecz) => 1397
purkrabí Vojslav z Bukovice/Pavel
ze Škvorce => 1407 Zdebor
z Vranova => Jan ze Sobětic =>
1432 veškeré bývalé
arcibiskupské statky Oldřichovi
z Rožmberka
HRAD
HRAD
VE VLASTNICTVÍ RODU ČABELICKÝCH ZE SOUTIC




Jan mladší (II.) Čabelický ze Soutic => jeho rod na 140 let hlavním hybatelem
vltavotýnského dění - Čabeličtí zde pobývali až do roku 1601.
V roce 1562 přestavba hradu v renesančním slohu provedená předposledním
majitelem z rodu Čabelických ze Soutic, Jan III. - dochovaný pouze most přes
hradní příkop.
Poslední majitel Prokop Čabelický ze Soutic (přítel Petra Voka) => po jeho smrti
bylo panství navráceno královské koruně
Poškození hradu Prokopovým synem Ferdinandem
POSLEDNÍ OKAMŽIKY HRADY




Správa panství přechází na
městský magistrát – hrad
nevyužíván a chátrá
V roce 1621 navráceno do
majetku arcibiskupství – hrad
posloužil jako kanceláře
arcibiskupských úředníků x po
polovině 17. století přestal být
hrad využíván, neboť byl silně
poškozen událostmi třicetileté
války
Stavební materiál pro nový
arcibiskupský zámek a domy
měšťanů
V 19. století vybudovány na místě
bývalého hradu Bedřichovy sady
PRAVDĚPODOBNÁ PODOBA HRADU




Do dnešních dnů se dochovaly pouze nepatrné terénní relikty
Pravděpodobně se jednalo o bezvěžový objekt, zástavba
kopírovala tvar hradní ostrožny
Dochoval se pouze nástupní most přes hradní příkop, který je
dnes nejlépe patrný na jižní a jihovýchodní straně ostrohu
V podzemí hradiště se dochovaly sklepy x pravděpodobně
vybudovány až v baroku
VINAŘICKÉHO NÁMĚSTÍ



Od poloviny 11. století je doloženo první centrum – dnešní
Vinařického náměstí, nazývaného v minulosti Dolní nebo Malý
rynk
Ulice Ke Hradu kdysi jedna z nejrušnějších komunikací, vedoucí
z města směrem na Veselí nad Lužnicí
Stavba „Nového“ mostu a nové komunikace v 60. letech 20.
století i kruhový objezd výrazně změnili původní podobu nejen
města, ale i Vinařického náměstí
KOSTEL SV. KATEŘINY






Románský kostel zasvěcený
nejprve Panně Marii, později sv.
Kateřině
Zmínka z roku 1068, kdy je v Týně
uváděn právě románský kostel sv.
Kateřiny „biskupem Jaromírem
zdvižený.“
Kostel byl v průběhu historie
několikrát poničen => v druhé
polovině 18. století pouze torzo –
„kusy zdi o kostela a kláštera“
V roce 1796 největší městský požár
– kámen ze zaniklého kostela
použit při opravě domů
v druhé polovině 19. století bylo
náměstí předlážděno - sv. Kateřina
definitivně zmizela z povrchu
zemského.
Přesnou polohu tohoto prvního
křesťanského svatostánku ve
městě bohužel tedy neznáme
KOSTEL SV. KATEŘINY - KŘÍŽ VZTYČENÝ V ROCE 1850
JAKO PŘIPOMÍNKA CHOLERY
KOSTEL SV. PETRA (11. STOLETÍ), POŘÍČÍ
NAD SÁZAVOU
ROTUNDA SV. KATEŘINY (1. POLOVINA
12. STOLETÍ), ZNOJMO
KOSTEL SV. KATEŘINY
KOSTEL SV. CHRISTOFORA
(SV. JAKUBA)



V druhé polovině 13. století, za vlády biskupů
Jana III. z Dražic a Tobiáše z Bechyně vzniklo
při západním okraji původní osady nové
městské centrum, tzv. Nový Týn - Nový, jinak
Hořejší, rynk (dnešní náměstí Míru), na jehož
jižním konci vznikl kolem roku 1250 druhý
kostel, zasvěcený sv. Christoforu (Kryštofovi),
a přilehlý hřbitov
Kostel několikrát vypálen – po ničivém požáru
v roce 1564 tehdejší zástavní držitel města a
panství Prokop II. Čabelický ze Soutic spolu se
svou matkou Kryseldou dal kostel koncem 60.
let 16. století obnovit a zasvětil ho novému
patronovi, sv. Jakukovi Většímu (Hořejší rynk
=> Svatojakubské náměstí)
Původní gotický kostel nahrazen mladší
novostavbou, která v pozdějších letech
dostala barokní podobu
KOSTEL SV. CHRISTOFORA (SV. JAKUBA)
KOSTEL SV. CHRISTOFORA (SV. JAKUBA)

Kamenná deska, jež
kryla vchod do rodové
hrobky Čabelických,
z roku 1513 s tesaným
nápisem: „Léta Páně
MCCCCCXIII zemřel
urozený a statečný rytíř
pan Jan Čabelický
ze Soutic a na Tejně
Vltavě pochován
v pondělí po sv.
Martině.“
PODZEMNÍ CHODBY
Dva podzemní prostory - na místě bývalého
týnského hradu a v okolí městského centra
 Vznik podzemních chodeb můžeme datovat
přibližně do období 15. století - v době zástavního
vlastnictví vltavotýnského panství rodem
Čabelických ze Soutic
 Funkce podzemí: hospodářská (skladovací
prostory), ochranná, odvodňovací a zásobárna
vody, podpovrchová těžba blíže neurčeného
vzácného nerostu

PODZEMNÍ CHODBY
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents