03 Korreksjoner i a-ordningen

Report
Korreksjoner i a-ordningen - eks
Opplæring 27. november 2014
1
Hvordan korrigere
Korrigeringer kan gjøres på to måter:
1) Erstatningsmelding: Her erstatter du en a-melding med en annen.
2) Ny melding: Her sender du inn differansen, slik at summen av a-meldinger
blir riktig.
2
3
1) Erstatningsmelding – eksempel
En a-melding for januar 2015 inneholder opplysninger om 10
inntektsmottakere. Det er rapportert feil på den ene inntektsmottakeren. Dette
kan rettes ved å sende inn en erstatningsmelding.
første a-melding
kalendermåned
meldingsID
erstatt meldingsID
inneholder opplysninger om 10 inntektsmottakere
andre a-melding
januar 2015
1
kalendermåned
meldingsID
erstatt meldingsID
opplysninger om 9 inntektsmottakere (uendret)
opplysninger om 1 inntektsmottakere (endret)
januar 2015
2
1
Det er opplysningene gitt i a-melding med meldingsID = 2 som gjelder i januar
2015
4
2) Ny melding - eksempel
En a-melding for januar 2015 inneholder opplysninger om 10
inntektsmottakere. Det er rapportert feil på den ene inntektsmottakeren. Dette
kan rettes ved å sende inn en ny melding.
første a-melding
kalendermåned
meldingsID
erstatt meldingsID
inneholder opplysninger om 10 inntektsmottakere
andre a-melding
januar 2015
1
kalendermåned
meldingsID
erstatt meldingsID
opplysninger om 1 inntektsmottaker (differanse)
januar 2015
2
Det er summen av opplysningene gitt i a-meldingene som gjelder i januar 2015
5
Områder for korrigering
1. Arbeidsforhold
2. Inntektsopplysninger
3. Ytelsesbeskrivelser, tilleggsinformasjon og spesifikasjon
4. Arbeidsgiveravgift
5. Forskuddstrekk
6. Lønnsforskudd
6
1. Arbeidsforhold
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Fradrag
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
7
•
•
•
•
•
Arbeidsforhold ID
Type arbeidsforhold
Start- og sluttdato for arbeidsforhold
Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Yrkeskode
Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.)
Stillingsprosent
Dato for siste stillingsprosentendring
Dato for siste lønnsendring
Lønnsansiennitet
Lønnstrinn
Skipsregister, skipstype, fartsområde
•
•
•
•
PermisjonsID
Start- og sluttdato permisjon
Permisjonsprosent
Beskrivelse (permisjon/permittering)
Arbeidsforhold
Informasjonen rettes når feilen oppdages, fremover i tid.
8
2. Inntektsopplysninger
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
9
Beløp
Fordel
Arbeidsgiveravgift
Trekkplikt
Skatte- og avgiftsregel
Beskrivelse
Antall
Tilleggsinfo
Spesifikasjon
2. Inntektsopplysninger
Aktuelle problemstillinger:
1. For mye utbetalt
2. Tastefeil, endrede forutsetninger, etterbetalinger
10
2.1 For mye utbetalt
Type feil
For mye utbetalt.
Forutsetter at tilbakebetaling skjer
Inneværende år - før
terminforfall


Inntektsmottaker tilbakebetaler netto utbetalt.
Brutto inntekt og trekk korrigeres på den meldingen for den måneden
feilen ble gjort.
Inneværende år - etter 
terminforfall

Inntektsmottaker tilbakebetaler bruttobeløp. Brutto inntekt korrigeres
på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.
Forskuddstrekk korrigeres ikke, inntektsmottaker må vente til
avregning.
Kan unntaksvis søkes om tilbakebetaling fra skatteoppkreveren.
Etter årsskifte (etter
terminforfall
15.januar)
Feilen er oppstått året før, oppdages året etter.
 Inntektsmottaker tilbakebetaler bruttobeløp.
 Brutto inntekt korrigeres kan korrigeres enten på den/de måneder
feilen skjedde eller en samlet korrigering på a-melding for desember.
Eks 2.4.3
11
EKSEMPEL 2.4.3
Feilutbetaling - Korrigering av for mye utbetalt lønn, over årsskiftet
Over årsskifte
Det er rapportert kr 30 0000 for mye lønn i november, inntektsmottaker slutter 31.12. Dette oppdages i april året etter.
Opprinnelig rapportering
Rapporteringstidspunkt
Kalendermåned
November
Korrigering
Desember
April
April
2015-11
2015-12
2015-12
2015-04
311
312
317
318
999888777
999888777
999888777
999888777
25000
16000
9870
5640
-4230
-4230
888777666
888777666
888777666
888777666
12017312345
12017312345
Beløp
70000
40000
-30000
Fordel
kontantytelse
kontantytelse
kontantytelse
fastloenn
fastloenn
fastloenn
Utløser arb.giv.avg.
ja
ja
ja
Inngår i gr.lag for trekk
ja
ja
ja
-25000
-16000
Meldings ID
Erstatt meldingsid:
opplysningspliktig
forskuddstrekk å betale
arbeidsgiveravgift å betale
virksomhet
Inntektsmottaker
lønnsbeskrivelse
Skatte og avgiftsregel
forskuddstrekk beløp
12
Avgiften kan
alternativt
korrigeres i amelding for april
2.2. Tastefeil, endrede forutsetninger,
etterbetalinger
Type feil
Tastefeil
Endrede forutsetninger
Etterbetalinger
Inneværende
år
Rettes på den
kalendermåned/melding
som inneholder feilen
Rettes i "avregningsmnd". Dvs Innrapporteres når
den måneden du blir
utbetaling skjer*
oppmerksom på "feilen".
Eks 4.1
Eks 2.1
Foregående
år/over
årsskifte
Rettes på den
kalendermåned/melding
som inneholder feilen
Eks 2.2.1
Rettes i desember eller
måneden feilen oppstod.
Eks 2.2.2
*Ved etterbetaling av pensjon må du oppgi etterbetalingsperiode.
13
Eks 2.3.2
Innrapporteres når
utbetaling skjer*
Eks 2.3.1
Tastefeil
Inneværende år
14
Endrede
forutsetninger.
Inneværende år
*om inntektsmottakeren får andre utbetalinger som rapporteres i melding 1712 kan forskuddstrekk gjennomføres
15
Endrede
forutsetninger.
Inneværende år
16
Endrede
forutsetninger.
Foregående år.
17
Etterbetaling.
Inneværende år
18
Etterbetaling
Foregående år.
19
3. Ytelsesbeskrivelser, tilleggsinformasjon og
spesifikasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
20
Beløp
Fordel
Arbeidsgiveravgift
Trekkplikt
Skatte- og avgiftsregel
Beskrivelse
Antall
Tilleggsinfo
Spesifikasjon
3. Ytelsesbeskrivelser, tilleggsinformasjon og
spesifikasjon
Type feil
Feil i ytelsebeskrivelser/tilleggsinformasjon/spesifikasjon
Inneværende år
Rettes på den kalendermåned/melding som inneholder
feilen
Eks 3
Foregående år/over
årsskifte
Rettes på den kalendermåned/melding som inneholder
feilen
21
Feil.
Inneværende år.
22
4. Arbeidsgiveravgift
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
•
Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.)
•
•
•
•
Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift
Sone for beregning av arbeidsgiveravgift
Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag
Avgiftssats
•
Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats
(utsendt fra USA/Canada)
Antall sjøfolk/måned og sats (sjøfolk i utenriksfart
som bor utenfor Norden og som ikke er
statsborger i et EØS-land)
Virksomhet ...n
•
Inntektsmottaker A
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
4. Arbeidsgiveravgift
Aktuelle problemstillinger:
1. Korrigering kun på virksomhet
 Feil
 Endrede forutsetninger
 Ambulerende virksomhet
2. Endringer som følger av korrigering av opplysninger
om inntektsmottaker
24
4.1 Korrigering kun på virksomhet
Type feil
Tastefeil
Endrede forutsetninger
Inneværende år
Rettes på den
Korrigeres i den måned
kalendermåned/melding de nye opplysningene
som inneholder feilen
blir kjent, eller på den
måned endringen gjelder
Ambulerende
virksomhet
Rettes på den
kalendermåned/me
lding som
inneholder feilen
Eks 4.4.1
Foregående
Rettes på den
Korrigeres i den måned
år/over årsskifte kalendermåned/melding de nye opplysningene
som inneholder feilen
blir kjent, eller på den
måned endringen gjelder
eller samlet i desember.
Eks 4.4.2
25
Rettes på den
kalendermåned/me
lding som
inneholder feilen
Ambulerende
virksomhet.
Inneværende år.
EKSEMPEL 4.4.1
26
Endrede
forutsetninger.
Foregående år.
4.4
E101/A1
EKSEMPEL 4.4.2
En inntektsmottaker har fastlønn = kr 40000 per måned
I mars fremlegges dokumentasjon (A1 /E101) på at vedkommende ikke er medlem i norsk trygd, med virkning fom. des. 2015
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift fom. des 2015.
Rapporteringmåned
kalendermåned:
meldingsid:
desember
januar
februar
mars
2015-12
2016-01
2016-02
2016-03
50
51
52
53
998877665
998877665
998877665
998877665
13000
13000
13000
13000
5640
5640
5640
-16920
887766554
887766554
887766554
887766554
40000
40000
40000
-120000
1
1
1
1
Erstatt meldingsid:
opplysningspliktig
forskuddstrekk å betale
arbeidsgiveravgift å betale
virksomhet
avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelser
sone
prosentsats
14.1
14.1
14.1
14.1
generelleNaeringer
generelleNaeringer
generelleNaeringer
generelleNaeringer
12017312345
12017312345
12017312345
12017312345
40000
40000
40000
40000
fastloenn
fastloenn
fastloenn
fastloenn
kontantytelse
kontantytelse
kontantytelse
kontantytelse
Utløser arb.giv.avg.
ja
ja
ja
nei
Inngår i gr.lag for trekk
ja
ja
ja
ja
-13000
-13000
-13000
-13000
beregningskode for arbeidsgiveravgift
Inntektsmottaker
Beløp
lønnsbeskrivelse
Fordel
forskuddstrekk
27
4.2 Endringer som følger av korrigering av opplysninger
om inntektsmottaker
Type
endring
Inntektsmottaker
tilbakebetaler ytelse
Etterbetaling
Innevær Arbeidsgiveravgiften
ende år korrigeres
 i den måned de nye
opplysningene blir
kjent, eller
 på den måned
endringen gjelder
Etter
årsskifte
(etter
terminf
orfall
15.janu
ar)
Endring som følge av endrede
forutsetninger (eks kjørebok
og stipend)
Arbeidsgiveravgift korrigeres i Arbeidsgiveravgiften
kalendermåneden betalingen korrigeres
skjer
i "avregningsmnd". Dvs den
måneden du blir oppmerksom
på "feilen".
Eks 2.2.1
Eks 2.3.2
Eks 4.1
Eks
Arbeidsgiveravgiften 2.4.3 Arbeidsgiveravgift korrigeres i
korrigeres
kalendermåneden betalingen
 i den måned de nye
skjer
Eks 2.3.1
opplysningene blir
kjent, eller
 på den måned
endringen gjelder, eller
 samlet i desember.
28
Arbeidsgiveravgiften
korrigeres
Eks 2.2.2
I
 "avregningsmnd". Dvs
den måneden du blir
oppmerksom på "feilen",
eller
 samlet i desember.
5. Forskuddstrekk
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
29
•
Beløp
•
Beskrivelse
• Betalt trygdeavgift til Jan Mayen
• Jan Mayen og bilandene
• Kildeskatt på pensjon
• Svalbard
• Barnepensjon
5. Forskuddstrekk
Aktuelle problemstillinger:
1.
For mye trukket
• inntektsmottaker er ikke sluttet/pensjonsytelsen løper fortsatt
2.
For mye trukket
• inntektsmottaker er sluttet/pensjonsytelsen er opphørt
3.
Utbetalt for mye og trekk er gjennomført i henhold til utbetaling
• uansett om inntektsmottaker er sluttet/pensjonsytelsen
opphørt
30
5.1 For mye trukket - inntektsmottaker er ikke
sluttet/pensjonsytelsen løper fortsatt
Type feil
Foretatt forskuddstrekk i trekkfri
ytelse
Før
Kan korrigeres hele året.
terminforfall Korrigering skjer på neste
utbetaling
Trekket er ved en feil beregnet for
høyt
Kan korrigeres hele året.
Korrigering skjer på neste
utbetaling
Eks 5
Etter
Kan korrigeres hele året.
terminforfall Korrigering skjer på neste
utbetaling
Kan korrigeres hele året.
Korrigering skjer på neste
utbetaling
31
Forskuddstrekk - arbeidsforholdet er ikke avsluttet
Reduksjon i senere trekk
EKS 5
Opprinnelig rapportering
Rapporteringstidspunkt
Januar
Kalendermåned
Korrigering
Mai
2015-01
2015-05
808
812
999888777
999888777
750
8250
Meldings ID
Erstatt meldingsid:
opplysningspliktig
forskuddstrekk å betale
arbeidsgiveravgift å betale
virksomhet
Inntektsmottaker
4230
888777666
888777666
12017312345
12017312345
Beløp
3000
30000
Fordel
utgiftsgodtgjørelse
kontantytelse
"trekkfri ytelse"
fastloenn
lønnsbeskrivelse
Skatte og avgiftsregel
Utløser arb.giv.avg.
nei
Inngår i gr.lag for trekk
nei
forskuddstrekk beløp
-750
forskuddstrekk beskrivelse
32
-8250
Trekk i mai:
Trekk av 30000:
Korrigering:
Sum:
- 9000
+ 750
- 8250
5.2 For mye trukket - inntektsmottaker er
sluttet/pensjonsytelsen er opphørt
Type feil
Foretatt forskuddstrekk i trekkfri
ytelse
Trekket er ved en feil beregnet for høyt
Før
terminforfall
Kan korrigeres ved tilbakebetaling til
arbeidstaker.
Korrigering av trekk innrapporteres
den måneden tilbakebetalingen skjer.
Kan korrigeres ved tilbakebetaling til
arbeidstaker.
Korrigering av trekk innrapporteres den
måneden tilbakebetalingen skjer.
Eks 4.3
Alt. 1
Etter
terminforfall
Kan ikke korrigeres, ansatt må avvente
avregning.
Kan ikke korrigeres, ansatt må avvente
avregning.
(Det kan unntaksvis søkes om
tilbakebetaling av trekkbeløpet fra
skatteoppkreveren).
(Det kan unntaksvis søkes om
tilbakebetaling av trekkbeløpet fra
skatteoppkreveren).
Eks 4.3
Alt. 2
33
Før terminforfall.
Trekk i
trekkfriytelse
EKSEMPEL 4.3
Forskuddstrekk - inntektsmottaker har sluttet.
Alternativ 1 - før betalingsforfall
Rapporteringstidspunkt
Kalendermåned
Meldings ID
Erstatt meldingsid:
opplysningspliktig
forskuddstrekk å betale
arbeidsgiveravgift å betale
virksomhet
Inntektsmottaker
Beløp
Fordel
lønnsbeskrivelse
Skatte og avgiftsregel
Utløser arb.giv.avg.
Inngår i gr.lag for trekk
forskuddstrekk beløp
Opprinnelig rapportering
Januar
2015-01
806
Korrigering
Februar
2015-01
807
999888777
999888777
25000
-25000
888777666
888777666
12017312345
60000
kontantytelse
feriepenger
12017312345
nei
ja
-25000
34
25000
Etter terminforfall.
Trekk i
trekkfriytelse
Alternativ 2 - etter betalingsforfall
Opprinnelig rapportering
Januar
2015-01
806
Rapporteringstidspunkt
Kalendermåned
Meldings ID
Erstatt meldingsid:
opplysningspliktig
999888777
forskuddstrekk å betale
arbeidsgiveravgift å betale
virksomhet
25000
888777666
Inntektsmottaker
Beløp
Fordel
lønnsbeskrivelse
Skatte og avgiftsregel
Utløser arb.giv.avg.
Inngår i gr.lag for trekk
12017312345
60000
kontantytelse
feriepenger
nei
ja
forskuddstrekk beløp
-25000
35
5.3 Utbetalt for mye – trekk er gjennomført i
henhold til utbetaling
Type feil
For mye utbetalt lønn/pensjon – forutsetter tilbakebetaling
Før terminforfall Kan korrigere både inntekt og trekk forutsatt at inntektsmottaker
tilbakebetaler for mye utbetalt (netto).
Eks 2.4.2
Etter
terminforfall
Kan kun korrigere inntekt, ikke trekk.
Krever at inntektsmottaker tilbakebetaler både for mye utbetalt og
trekk som gjelder det som er for mye utbetalt.
36
For mye utbetalt.
Før terminforfall.
Eksempel 2.4.2
Feilutbetaling- inntektsmottaker sluttet 28. februar.
Lønn for mars ble ved en feil utbetalt.
Opprinnelig rapportering
Rapporteringstidspunkt
Kalendermåned
Meldings ID
Korrigering
Mars
April
April
2015-03
2015-03
2015-04
201
202
202
999888777
999888777
999888777
30000
-15000
15000
8460
-4230
4230
888777666
888777666
888777666
Erstatt meldingsid:
opplysningspliktig
forskuddstrekk å betale
arbeidsgiveravgift å betale
virksomhet
Inntektsmottaker
12017312345
1034400349
12017312345
1034400349
Beløp
30000
30000
-30000
30000
Fordel
kontantytelse
kontantytelse
kontantytelse
kontantytelse
fastloenn
fastloenn
fastloenn
fastloenn
Utløser arb.giv.avg.
ja
ja
ja
ja
Inngår i gr.lag for trekk
ja
ja
ja
ja
-15000
-15000
15000
-15000
lønnsbeskrivelse
Skatte og avgiftsregel
forskuddstrekk beløp
37
For mye utbetalt.
Etter terminforfall.
Feilutbetaling- inntektsmottaker sluttet 31. mars
Lønn for april ble ved en feil utbetalt.
Opprinnelig rapportering
Rapporteringstidspunkt
Kalendermåned
Meldings ID
Korrigering
April
Mai
Mai
2015-04
2015-04
2015-05
201
202
202
999888777
999888777
999888777
Erstatt meldingsid:
opplysningspliktig
forskuddstrekk å betale
arbeidsgiveravgift å betale
virksomhet
Inntektsmottaker
30000
15000
8460
-4230
4230
888777666
888777666
888777666
12017312345
1034400349
12017312345
1034400349
Beløp
30000
30000
-30000
30000
Fordel
kontantytelse
kontantytelse
kontantytelse
kontantytelse
fastloenn
fastloenn
fastloenn
fastloenn
Utløser arb.giv.avg.
ja
ja
ja
ja
Inngår i gr.lag for trekk
ja
ja
ja
ja
-15000
-15000
lønnsbeskrivelse
Skatte og avgiftsregel
forskuddstrekk beløp
38
-15000
6. Lønnsforskudd
Aktuelle problemstillinger:
1. Utbetalt forskudd på lønn hvor det skal gjennomføres trekk.
•
Trekk må gjennomføres når utbetaling skjer og avsettes på vanlig måte. Lønnsforskuddet
behandles dermed på samme måte som ordinær lønn.
Eks 5.2
2. Utbetalt forskudd på lønn uten å gjennomføre trekk
•
Må oppfylle vilkårene for å unnlate trekk ved utbetaling, jf. skattebetalingsforskriften § 510-10 første ledd
•
Innrapportering skjer i første ordinære a-melding.
–
Forskuddet innrapporteres som lønn på første a-melding etter utbetaling.
–
Bruttobeløpet (ordinær lønn + brutto forskuddsbeløp) innrapporteres og trekk beregnes på
både forskudd og annen ordinær lønn og innrapporteres.
39
Eks 5.1
40
41

similar documents