Ladda ner rapport enkätundersökning

Report
Resultat enkätundersökning
© 2012
Bakgrund
INFLYTTARKAMPANJ
Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder brist på kvalificerad
personal inom vissa yrkesgrupper är ett välkänt problem som
på sikt kan hindra Värmlands utveckling.
Genom en kampanj har projektet
Attraktiva Värmland haft intentionen
att fånga presumtiva hemvändare
via deras vänner. Kampanjen har i
första led vänt sig till de som bor i
Värmland för att nå de som flyttat härifrån.
© 2012
Bakgrund
ENKÄT
En aktivitet i kampanjen har varit en kartläggande enkät som
värmlänningarna har fått bjuda in sina vänner till. Enkäten har
kartlagt deras syn på sitt gamla hemlän (Värmland). Den
inbjudne vännen har även fått möjlighet att anmäla intresse för
mer information.
Målsättningen för Attraktiva Värmland har varit att etablera
kontakter med möjliga hemvändare.
© 2012
Bakgrund
SYFTE MED ENKÄTUNDERSÖKNINGEN
Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga uppfattningar
om Värmland som finns hos möjliga hemvändare.
Undersökningen i sig ingår som en del i kampanjupplägget och
har även ett aktivitetssyfte.
MÅLGRUPP
Målgrupp för undersökningen har varit möjliga hemvändare.
URVALSMETOD
Undersökningen har genomförts med ett icke- sannolikhetsurval
med en uppsökande urvalsmetod.
© 2012
Tidigare undersökningar
Utflyttade värmlänningars syn på Värmland 2010
• Värmland upplevs som unikt och spännande – men företagsoch näringslivsklimat bedöms inte som intressant.
• Utflyttade värmlänningar håller i hög grad kontakt med
Värmland. 98 procent som ingick i 2010 års undersökning har
det senaste året haft kontakt med släkt och vänner i Värmland.
85 procent har också besökt länet.
• 78 procent av de tillfrågade anser att Värmland har ett starkt
positivt varumärke.
© 2012
Respondenterna
© 2012
Bakgrund om respondenterna
KÖN
● Män 39 procent
● Kvinnor 61 procent
ÅLDER
● Upp till 24 år  8 procent
● 25 - 44 år  62 procent
● 45 år och äldre  32 procent
346 ST HAR TIDIGARE BOTT I VÄRMLAND
● 13 procent har bott på annan ort mindre än två år
● 18 procent har bott på annan ort två till sex år
● 62 procent har bott på annan ort mer än sex år
FAMILJEFÖRHÅLLANDEN
● 75 procent lever i ett förhållande
● 44 procent har barn
● 28 procent har även en respektive från Värmland
© 2012
Var bor respondenterna idag?
SVERIGE ELLER UTLAND?
● Sverige 91 procent
● Utlandet 9 procent
VAR I SVERIGE BOR MAN?
● Stockholmsområdet 42 procent
● Göteborgområdet 16 procent
● Malmöområdet 4 procent
● Större kommun (100 000<) 16 procent
● Mellanstor kommun (50 000 - 100 000) 6 procent
● Liten kommun (> 50 000) 16 procent
© 2012
Var bor respondenterna idag?
LÄNSINDELNING
Stockholms län
Västra Götalands län
Skåne län
Örebro län
Östergötlands län
Uppsala län
Hallands län
Södermanlands län
Västmanlands län
Dalarnas län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Blekinge län
Jönköpings län
Kalmar län
Norrbottens län
Västerbottens län
Gotlands län
© 2012
41 procent
19,4 procent
7,1 procent
6,5 procent
4,6 procent
4,0 procent
2,8 procent
2,8 procent
2,5 procent
2,2 procent
1,9 procent
0,9 procent
0,9 procent
0,6 procent
0,6 procent
0,6 procent
0,6 procent
0,6 procent
0,3 procent
Var bor respondenterna idag?
UTLANDET
Norge
USA
Tyskland
Finland
Brasilien
Danmark
England
Frankrike
Kanada
Kina
Luxemburg
51,5 procent
12,1 procent
9,1 procent
6,1 procent
3,0 procent
3,0 procent
3,0 procent
3,0 procent
3,0 procent
3,0 procent
3,0 procent
NORGE
Oslo
Akershus fylke
Hedemark Fylke
Vestfold fylke
© 2012
11st
3st
2st
1st
RESULTAT
© 2012
UPPFATTNINGAR OM VÄRMLAND
Uppfattning av Värmland idag
Spännande
näringsliv
2.9
Rikt kulturliv
3.6
Bra möjlighet för
barn att växa upp i
4.1
Framgångsrika
inom idrott
3.7
Framåt region
3.3
1
2
3
4
5
Medelvärde
Respondenterna i undersökningen ser framförallt positivt på
Värmland som en plats för barn att växa upp i. Att näringslivet
skulle vara spännande är det påstående som respondenterna
håller med om i minst utsträckning.
© 2012
VÄRMLAND ETT ALTERNATIV VID FLYTT FÖR 81
PROCENT AV DE SOM DELTAGIT I UNDERSÖKNINGEN
● För 30 procent är Värmland förstahandsalternativ
● För 44 procent är Värmland ett möjligt alternativ
● För 12 procent inte ett alternativ
© 2012
VÄRMLAND SOM ETT ALTERNATIV VID FLYTT
●
●
Det finns vissa skillnader mellan kvinnor och mäns inställning.
Personer i åldrarna 17-23 ser i högre grad Värmland som ett alternativ vid
framtida flytt än andra målgrupper.
De flesta respondenterna, oavsett hur länge sen de flyttade från Värmland ser
Värmland som ett möjlig allternativ eller första alternativ vid flytt. Ytterst få ser
det som ett 2:a alternativ.
●
Om du bestämmer dig för att flytta, är Värmland då ett alternativ?
60%
50%
50%
41%
40%
30%
28%
32%
Man
Kvinna
20%
10%
7%
6%
9%
11% 12%
4%
0%
1:a alternativ
© 2012
2:a alternativ
Ett möjligt alternativ Kommer inte att
flytta
Nej, Värmland är
inte ett alternativ
VÄRMLAND LOCKAR OM…
Vad skulle få dig att flytta till Värmland?
Ett spännande jobb
26
Nära och kära
23
Naturen
16
Ett enklare liv
16
Ett bättre boende
11
Kulturen
6
Stort urval av
fritidsaktiviteter
Procent
4
0
10
20
30
Ett attraktivt arbete primär orsak till en flytt. Arbetsmarknaden
uppges också som det viktigaste området för Värmland att satsa
på för att vara en attraktiv plats att bo och etablera företag på.
© 2012
Viktigast för Värmland att satsa på
enligt respondenterna:
1. Arbetsmarknaden - 64 procent
2. Infrastrukturen - 13 procent
3. Kulturutbudet - 12 procent
4. Skola och utbildningsmöjligheter - 8 procent
5. Bostadsmarknaden - 3 procent
6. Annat - 2 procent
© 2012
De som håller koll på Värmland uppfattar
länet som framåt
• 64 procent håller sig uppdaterad om Värmland via media och
internet
• 26 procent via släkt och vänner
• 8 procent har ingen koll sedan de flyttade
• De som uppger att de håller sig uppdaterade om vad som händer i
Värmland via släkt och vänner eller via medier och internet
uppfattar i högre grad Värmland som en region som är framåt.
© 2012
Teknisk beskrivning
Inkomna svar
Syftet med kampanjen var att få värmlänningar att besöka
webbplatsen varmland.se/2020 och bjuda in utflyttade
värmlänningar, via facebook, LinkkedIn eller via mail, att svara
på några frågor om Värmland. Totalt har 3696 unika besökare
hittat till webbplatsen.
385 svar har inkommit under undersökningsperioden.
Personer som mottagit inbjudan till enkäten på ett IP-nummer
utanför Sverige har i högre grad besvarat enkäten.
Statistiskt verifierbart
Med hänsyn till insamlingsmetoden bör svaren tolkas med tillförsikt.
Deltagarna i undersökningen kan inte uteslutande anses som
representativt för målgruppen utflyttade värmlänningar. Dock bidrar
resultatet med en fingervisning om vilka värden och resurser som
anses viktigt för målgruppen utflyttade värmlänningar.
© 2012

similar documents