Změny v občanském právu hmotném

Report
Změny v občanském právu hmotném – instituty a terminologie nového
občanského zákoníku
Relativní majetková práva – část čtvrtá NOZ
Smlouva o smlouvě budoucí
§ 1785 - § 1788
občanský zákoník - § 50a
obchodní zákoník
- § 289 - § 292
Změny :
-není předepsána písemná forma,
-je podpůrně stanovena lhůta pro vyzvání zavázané strany k uzavření budoucí realizační smlouvy – jeden rok,
-není upravena promlčecí lhůta pro uplatnění práva na určení obsahu budoucí smlouvy, resp. práva na náhradu škody – aplikuje
obecná úprava promlčení,
-doplněna možnost oprávněné strany navrhnout, aby obsah smlouvy určil soud, neučiní-li tak osoba určená ve smlouvě v
přiměřené lhůtě, či tak odmítne učinit,
-není upraveno právo na náhradu škody, nesplní-li zavázaná strana povinnost uzavřít smlouvu – aplikují se ustanovení o povinnosti
k náhradě škody.
Změny závazků
Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Změna v osobě věřitele
Postoupení pohledávky
§ 1879 - § 1887
•
Občanský zákoník - § 524 - § 530
•
Změny oproti stávající úpravě:
-není již požadována písemná forma,
-již neplatí, že nelze postoupit pohledávku, pokud nemůže být postižena výkonem rozhodnutí,
-při postoupení téže pohledávky více osobám je vůči dlužníku účinný úkon, o němž se dozví jako první,
-upřesňuje se rozsah a podmínky jak postupitel ručí za dobytnost pohledávky - toto ručení nastává ze zákona,
-obrana a námitky zůstávají dlužníkovi zachovány,
-nově možnost tzv. hromadného postoupení pohledávek, a to jak současných, tak budoucích.
Převzetí dluhu
§ 1888 - § 1891
občanský zákoník - § 531 - § 532
•
•
•
Změny:
-není již požadována písemná forma,
-úprava přechodu dluhu na nabyvatele věci zapsané ve veřejném seznamu, pokud na něj přejde i jistota váznoucí na věci (§
2888 odst. 2),
-nově: § 1891 – za novaci se posoudí ujednání, kterým namísto dosavadního dlužníka, jehož dluh se ruší, vstupuje nový
dlužník s dluhem ze samostatného právního poměru nebo s povinností plnit jiný předmět; toto ujednání nevyvolává následky
převzetí dluhu.
Přistoupení k dluhu
§ 1892
občanský zákoník - § 533 - § 534
Převzetí majetku
§ 1893 - § 1894
•
Nová úprava – zavádí se úprava právních důsledků převzetí celého majetku jiné osoby nebo poměrné části takového majetku.
Postoupení smlouvy
§ 1895 - § 1900
Jde o nový institut.
Postoupením pohledávky nelze převést celý závazek, nýbrž jen pohledávku jako právo na plnění.
Podstata postoupení smlouvy – po uzavření smlouvy jedna ze smluvních stran svá práva a povinnosti ze smlouvy smluvně převede
na třetí osobu.
K postupu smlouvy je nutný souhlas druhé strany původní smlouvy udělený buď předem nebo následně.
Postoupení smlouvy nesmí vylučovat povaha smlouvy (např. osobní plnění některé ze stran).
Druhé straně zůstávají všechny námitky, které jí podle smlouvy náleží.
Změny v obsahu závazků
Novace
§ 1902 (§ 1906 - § 1907)
•
občanský zákoník - § 516
•
-obdobná úprava jako současná
Narovnání
§ 1903 - § 1905 (§ 1906 - § 1907)
Nově : Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto
seznamu.
Narovnání nelze odporovat jen proto, že jím vznikl nepoměr mezi vzájemným plněním stran.
Jak u novace, tak u narovnání je nutná písemná forma, byl-li původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o
právu promlčeném.
Zánik závazků
Splnění
§ 1908 - § 1938
Občanský zákoník - § 559 - § 569
Obchodní zákoník - § 324 - § 343
Za základ byla vzata úprava z obchodního zákoníku.
Řádné plnění - § 1914 - § 1925
§ 1917 – vada zřejmá nebo zjistitelná z veřejného seznamu
§ 1919 – záruka za jakost
§ 1921 – včasné oznámení vad
Způsob plnění - § 1926 - § 1938
§ 1932 - § 1933 – započítávání plnění
§ 1936 - § 1938 – plnění nabídnuté třetí osobou
§ 1939 - § 1948 – poukázka
§ 1949 - § 1951 – kvitance (potvrzení o splnění) – ustanovení o kvitanci vycházejí z dosavadní úpravy s doplněním. Kvitance
potvrzující, že byla splněna jistina, potvrzuje i uspokojení příslušenství (vyvratitelná právní domněnka).
§ 1952 – dlužní úpis – právo dlužníka na jeho vrácení v případě splnění dluhu
§ 1953 – náhradní splnění
§ 1954 - § 1957 – místo plnění – přejímá se stávající úprava v občanském a obchodním zákoníku (dispozitivní ustanovení).
Nepeněžitý dluh – dluh odnosný.
Peněžitý dluh – dluh donosný.
§ 1958 - § 1967 – čas plnění – vychází se z úpravy stávajícího občanského a obchodního zákoníku (dispozitivní ustanovení).
§ 1958 odst. 2 – splatnost pohledávky na základě výzvy.
§ 1960 – čas plnění ponechaný na vůli dlužníka.
§ 1962 – čas plnění ve prospěch obou stran, ve prospěch dlužníka a ve prospěch věřitele.
§ 1963 odst. 2 – transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2011/7/EU ze dne 16. 2. 2011
§ 1964 odst. 1 - - „ -
Prodlení dlužníka
§ 1968 - § 1974 (§ 1977 - § 1979)
občanský zákoník - § 517 - § 521
obchodní zákoník - § 365 - § 369a
Vychází se z dosud platného obchodního zákoníku, včetně možnosti stran dohodnout si výši úroku z prodlení (§ 1970).
Možnost věřitele dovolat se neúčinnosti úroku z prodlení - § 1972.
§ 1979 – odstoupení věřitele od smlouvy v případě poskytnutí nepřiměřeně krátké dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném
porušení smlouvy, či v případě neposkytnutí této lhůty – tato lhůta může být poskytnuta i mlčky (§ 1978 odst. 1)
Prodlení věřitele
§ 1975 - § 1976 (§ 1977 - § 1979)
Fixní závazek
§ 1980
občanský zákoník - § 518
obchodní zákoník - § 349 odst. 3
Vychází se z úpravy občanského zákoníku.
Jiné způsoby zániku závazku
Dohoda
§ 1981
Započtení
§ 1982 - § 1991
občanský zákoník - § 580- § 581
obchodní zákoník - § 358 - § 364
Vychází se z úpravy v občanském a obchodním zákoníku, s přihlédnutím k úpravě rakouské, německé a québecké.
Odstupné
§ 1992
obchodní zákoník – 355. Z něho se vychází, úprava je ale dispozitivní.
Splynutí
§ 1993 -§ 1994
občanský zákoník § 584 – byl převzat.
Úprava je doplněna o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě solidárních závazků.
Prominutí dluhu
§ 1995 - § 1997
občanský zákoník - § 574.
Tato úprava je nová.
Výpověď
§ 1998 - § 2000
občanský zákoník - § 582
Přejímá se dosavadní úprava, doplněná o ustanovení chránící před úmluvami zavazujícími smluvní stranu poneúměrně dlouhou
dobu.
Odstoupení od smlouvy
§ 2001 - § 2005
Přejímá se zejména úprava obchodního zákoníku (§ 344 - § 351).
Následná nemožnost plnění
§ 2006 - § 2008
občanský zákoník - § 575 - § 577
obchodní zákoník - § 352 - § 354
Přejímá se dosavadní úprava v občanském a obchodním zákoníku.
Zajištění a utvrzení dluhů
Zajištění dluhu
Ručení
§2018 - § 2028
občanský zákoník - § 546 - § 550
obchodní zákoník - § 303- § 312
Přejímá se úprava v obchodním zákoníku s nepatrnými změnami – zejména pokud se týká vzniku ručení.
§ 2019 - doplněno, že ručení lze poskytnout i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor
různých dluhů z téhož právního důvodu
§ 2021 odst. 2 – upřesňuje se, že bylo-li ručení ujednáno na určitou dobu, je právo věřitele zachováno i v případě, že věřitel v této
době ručitele k plnění vyzval
§ 2022 – převzato z občanského zákoníku – ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být
uspokojena dlužníkem
§ 2025 odst. 2 – převzato z občanského zákoníku – uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, vysloví-li s tím ručitel souhlas.
Finanční záruka
§ 2029 - § 2039
obchodní zákoník – bankovní záruka - § 313 - § 322
Může být poskytnuta nejen bankou. O bankovní záruku jde v případě, byla-li poskytnuta bankou, zahraniční bankou nebo
spořitelním a úvěrním družstvem.
§ 2036 – právo na plnění ze záruky může věřitel postoupit, připouští-li to záruční listina – tímto postoupením se převádí i právo na
plnění ze záruky.
Není upraven vztah mezi věřitelem a dlužníkem jako je tomu v obchodním zákoníku v § 321 odst. 4 – vyjde se z obecné úpravy
bezdůvodného obohacení.

similar documents