Workshop ålder och fysik MSB

Report
Lokala åldershierarkier och varierande fysiska
krav
Clary Krekula, forskare vid Karlstads universitet.
Stefan Karlsson, forskare vid Karlstads universitet.
Lars-Göran Uddholm, räddningschef Södertörns brandförsvarsförbund.
Eva Löwbom, räddningschef Landskrona räddningstjänst.
Håkan Dahm, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland.
Frågor vi diskuterar…
1) Finns det en åldersnorm/åldershierarkier? Vad blir
i så fall konsekvenserna av det?
2) Vad är det problematiska; avgränsade
åldersgrupper eller organisationerna?
3) Hur ska vi förstå attitydskillnader mellan olika
räddningstjänster?
Material
 ENKÄT TILL 1176 ANSTÄLLDA VID 25
RÄDDNINGSTJÄNSTER
 ANALYS AV OMKRING 1200 SKRIFTLIGA
KOMMENTARER I ENKÄTEN.
 27 INTERVJUER MED BRANDMÄN, FRÄMST
HELTID.
 CA 200 TIMMAR OBSERVATIONER PÅ TRE
RÄDDNINGSTJÄNSTER
Äldre
brandmän
beskrivs som
ett problem
pga
antaganden
om sämre
fysik…..
 ”Att kvinnor generellt sett är fysiskt
svagare än män är ett stort problem
med kvinnliga brandmän” − 50 %
instämmer
 ”Att den fysiska förmågan försämras
med ökande ålder är ett stort problem
för brandmän” −60 % instämmer
 6-7 % har iakttagit diskriminering
Yngre och
äldre
diskrimineras
på grund av ålder på sin station.
─ Fick höra av förvaltningschefen att
det inte är kostnadseffektivt att
vidareutbilda mig med tanke på min
ålder.
─ När man uppnått en ålder av 56 år
händer det att jag blir kallad gubbjävel
─ De gamla brandmännen blir ibland
påminda om deras ålder av de yngre
brandmännen ex. vid fysträning
─Yngst ska göra skitjobbet!
Äldre brandmän
framställs som
problematiska …
─Många av de äldre anställda har någon slags
skada som hindrar dem att utföra vissa
uppgifter.
─Det är t ex inte lika lätt att rökdyka när man
kommer upp i ålder och knäna börjar ta stryk.
─Rökdykning är ett moment som vid hög ålder
kan vara farligt för kroppen trots god fysik då
kroppens förmåga att bland annat avge värme
sjunker.
…som behöver
reträttpositioner
─ När man slutar med rökdykning kan man
bara vara chaufför eller styrkeledare.
─ Många gånger hamnar de äldre som
chaufförer och pumpskötare.
Åldersgräns för
rökdykning
kommer och
går….
─ Tidigare fick vi inte rökdyka efter att fyllt 50
år. Det får vi idag, begränsningarna har
förskjutits.
─ Vi har en gräns vid 50 år för rökdykning.
Detta på grund av den tunga arbetsuppgift
rökdykning innebär. Nu ses detta över och det
kommer förmodligen bli frivilligt att rökkemdyka efter 50 år.
..och synes bero
på
organisationens
storlek.
─ I mitt brandförsvar har tyvärr 50-års
gränsen för att rökdyka precis tagits bort på
grund av att vi är för få anställda.
Möjligheten till
reträttposition
beror på antal
anställda, antalet
äldre etc.
─ Tyvärr kan man inte ha mer än en chaufför
så därför är man väldigt beroende av att man
bibehåller sin fysiska status. Vi har ju inga
reservplatser.
─ Jobbar man på en mindre station med styrka
1+4 så har de flesta brandmän här fått 'rulla'
på alla arbetspositioner till pension. Det kan
vara lättare för äldre brandmän att få lite
lättare arbetsuppgifter på de större styrkorna.
 Personer från mindre kommuner
Storleken
spelar roll
uppger i mindre utsträckning än de
från större kommuner att äldres
förändrade fysik är ett bekymmer för
brandmän.
 Anställda på de mindre
räddningstjänsterna har en mer
positiv attityd till kvinnors fysik än
de som arbetar på större
räddningstjänster
 På mindre arbetsplatser är de i
högre grad positivt inställda till
jämställdhetsarbeten.
Frågor?
Kommentarer?
Andra
erfarenheter?
Tack för att ni deltog!

similar documents