KBL070514

Report
Prosjekt Housing First
Trondheim
Bakgrunn for prosjektet
 Utvikle nye virksomme metoder for å




bosette langvarig bostedløse med rus og
psykiatriproblemer
350 bostedløse i Trondheim (2012)
De mest utbredte problemene blant
bostedløse er avhengighet av rusmidler
(51 %), psykisk sykdom (36 %)
61 % er langvarig bostedsløse; de har
vært tilbakevendende bostedløse i flere
år eller mer enn et halvt år.
46% er eldre enn 35 år
Housing First -bakgrunn
 Metode og tankesett for å bosette
langvarig bostedløse med rus og psykiske
lidelser
 Metodikken er utviklet på 90-tallet av
organisasjonen ”Pathways to Housing” som
jobber med bostedløse i New York
 Uten et godt sted å bo er det vanskelig å
løse andre utfordringer i livet –
livskvalitet og helsen
 Svært effektiv og godt dokumentert for å
forebygge eller avslutte langvarig
bostedløshet for de med ruslidelser og
samtidige psykiske lidelse
Oppsiktsvekkende resultater
Bostabilitet
Amsterdam (165) 88%
København (80) 91%
Lisboa (74) 80%
Redusert opplevde psyk.symptomer: 50%
Redusert rusmisbruk: 25%
Nedgang i akutte innleggelser i
psyk.helsevern: 90%
Redusert kontakt ø-hjelp 113: 83%
8 prinsipper definerer HF USA
 Bolig en menneskerett
 Respekt, varme, medfølelse og omtanke
 Tidsubestemte tjenester
 Integrert i ordinære bomiljø
 Skille mellom bolig og tjenester
 Valgfrihet bolig og tjenester
 Recovery orientering- hovedfokus på håp
og ”livet utenfor problemene”
 Målet er skadereduksjon heller enn
rusfrihet
Bolig Housing First USA
 Boevnen
skal
ikke
vurderes
før
bolig
tilbys
 Rask innflytting inn i egen permanent
bolig (<6 uker)
 Sentralt prinsipp; bygger på den
enkelte bostedløse ønsker eller
preferanser
 Spredte boliger i ordinære bomiljø< 20%
 Ordinær husleiekontrakt. Ingen
særavtaler eller tilleggsavtaler
 Trygghet overfor utleier.24/7
anropstjeneste
Tjenester HF USA
Housing First betyr ikke housing only
 Bolig er starten og ikke slutten
 Tilbud om omfattende tjenester basert




på deltakers ønsker; botiltak, økonomi,
arbeid, fritid, nettverk/sosiale
relasjoner og rus/psykiske lidelser
Det aller viktigste etter bolig er
arbeid og aktivitet
Minimum 1. hjemmebesøk i uka
24/7 tilgjengelighet på tlf
Aktivt oppsøkende tiltak. Tjenester i
brukers eget miljø
Housing First Trondheim
Hovedmål:
Prøve ut og evaluere Housing First
modellen i Trondheim (HFTR) kommune i
perioden 2012-2014
Delmål:
Bosette 30 deltakere med langvarig
bostedsløshet og psykiske
lidelser/ruslidelser (ROP) i løpet av
prosjektperioden
Housing First Trondheim
Bistå deltakerne med å oppnå egne mål:
 Bostabilitet
 Bedring av livskvalitet
 Individuelle mål i forhold til
utdanning, arbeid eller andre
aktiviteter som fører til sosial
kontakt og en mer meningsfull hverdag
 Økt funksjonsevne
 Reduksjon /opphør av rusmiddelbruk
Deltakere
 Første deltaker bosatt januar 2013
 15 deltakere bosatt. 4 kvinner, 11




menn, gj.snitt alder 41 år
Gj.snitt bostedløs 3 år, median 23 mnd.
Flesteparten bodd hos venner og
bekjente, noen i institusjoner og
midlertidige boliger. 1 deltaker bodd
på gata
Hovedandelen av deltakere har mottatt
lite tjenester før HF
Av totalt 14 deltakere er 1 person
oppsagt pga antisosial-atferd og
flyttet til et botiltak –rus
Deltakere
De aller fleste med omfatt. bistandsbehov
 (Nesten) alle har en rusavhengighet
 Fåtallet har en alvorlig psyk.lidelse,
flertallet lette til moderate
psyk.lidelser
 60% har uførepensjon. Ingen i ordinært
arbeid, noen få i arbeidsmarkedstiltak
 Ingen bruk av kartleggingsverktøy for å
avgjøre deltakelse. Bortkastet tid å
lese livslange rapporter- få de inn i
bolig
Bolig
 Boliger ”reservert” for prosjektet.





Kort ventetid (< 3 mnd)
Kommunale boliger i ordinære
borettslag. Alle bydeler
Ordinære leiekontrakter. Ingen
særskilte vilkår
2-roms. 40-50 kvm. Eget soverom
5 års-leiekontrakter (ord.3år).Fornying
Kjøpe leilighet –Startlån. Sikre kravet
om permanent bolig. 1 har kjøpt
Bolig
 Alle har mottatt etableringstilskudd




fra NAV
Alle har frivillig automatisk
husleietrekk
Bistand med innflytting og innkjøp til
leilighet
Har fått valgt mellom 2-3 forskjellige
leiligheter i ulike bydeler
Alle deltakere svært fornøyd med
boligen og plassering? (jmf hærverk)
Tjenester
 Bolig alene er ikke noe garanti for




fremgang- plattform
Deltaker skal selv bestemme hvilken og
når vedkommende ønsker å motta
offentlige/kommunale tjenester
Ingen krav om deltakelse i behandling
Hjemmebesøk minst en gang pr uke med
vilkår i leiekontrakten. Fokus
booppfølging
Arbeidstid 8-16 ,fem dager i uken
Tjenester
 Aktivt oppsøkende. Egen bil
 Bemannings ratio 1:10-15
 Intensiv bistand i oppstarten
 Gj.snitt ukentlig besøk, med visse
unntak
 20% direkte- brukertid
 Kriseplass
Foreløpige erfaringer
 14 av 15 bor fremdeles
 Bosatt flere uten såkalt ”boevne”
 Foreløpig god tilgang til boliger som




sikrer valgfrihet
Valgfrihet bolig som største
suksessfaktor for bostabilitet?
Bolig er starten, ikke slutten…
Arbeid og aktivitet.
Isolasjon og ensomhet største
utfordringen?
Foreløpige erfaringer
 Til dels krevende å komme i posisjon –




krav om ukentlige besøk
Direkte brukertid 20%. NY 80% av tiden
ute i beboernes miljøer
Hvem passer det for? Vanskelig å
avgjøre på forhånd?
Tjenestene er ikke tilgjengelig 24/7
Brukertilfredshet? Brukerundersøkelse?
Muligheter
 Modell utviklet i NY USA med et totalt
ulikt velferdssystem er relevant for
Norge og Trondheim. Ingen eksakt kopi,
men bruk av de viktigste prinsippene
 Stor grad av modelltroskap= høy
bostabilitet? (de 8 prinsippene)
Muligheter
Nabo/borettslags-konflikter
 Avgjørende å utvikle et opplegg for å
håndtere et samarbeid, og klager.
Testbyene viser at det er mulig å
håndtere slike konflikter hvis de hele
tatt oppstår
 Er i dialog med styreleder i
boretsslag/sameie pr epost eller tlf.
Svargaranti?
Utfordringer
 Forutsetter fortsatt tilgang til





leiligheter som gir valgfrihet
Rask tilgang til bolig (<3mnd)
Kravet om permanent bolig (5år)
Private boliger VS kommunale, en
forskjell?
Tilgang 24/7 på tlf overfor beboere og
borettslag
Forpliktelser til fornyelse av
bosetting ( midlertidig husvære,
utkastelser)
Utfordringer
 Etablere fagmiljø
 Målgrupper (rus, psyk.helse)
 Organisering- samarbeidspartnere
(rusforetaket?)
 Dokumentasjon (NTNU, Husbanken)
 Sosial integrasjon en sakte prossess:
Hvordan bidra til at deltakerne i
større grad kommer i en eller form for
jobb, aktivitet eller skolegang?

similar documents