3_Hverdagsrehabiltering i Bodø

Report
Hverdagsrehabilitering
Åse Bente Mikkelborg
Prosjektleder
Litt om Bodø kommune:
• Ca 50 000 innbyggere
• Hjemmetjenesten – 6 soner( 3 by og 3 distrikt)
• Lang erfaring med å arbeide med rehabilitering;
• Rehabiliteringsavdeling(døgnplasser) 15 rom + 1
treningsleilighet.
• Rehabiliteringssenteret 21,5 årsverk ergo og
fysioterapeuter, syn og hørselskontakt samt Frisklivssentral
• Bestiller-utførermodell - Tildelingskontor
Bakgrunn for oppstart forprosjekt aug 2011 :
Erkjennelse av at «noe må gjøres»
Fredericia – resultat og erfaringer,- modell for å
komme i gang med endring
=> skapte grunnlag for politisk og administrativ vilje til
å starte
Pilotprosjekt: mai 2012-mai 2013
Startet opp i en sone, utvidet til 3 soner
Dagtid, ikke kveld og helg
• 50% ergoterapeut
• 50% fysioterapeut
• 30% sykepleier
• 140% hjemmetrenere fordelt på 3 som jobbet
kombinert Hjemmetjeneste/hverdagsrehabilitering
• 20% saksbehandler Tildelingskontoret
BASE
Hverdagsrehabilitering:
• Tverrfaglig innsats som ytes i innbyggerens
eget hjem eller nærmiljø.
* Hensikt: å utvikle, gjenvinne, behold eller
forebygge reduksjon i funksjonsnivå.
• Tidsavgrenset
• Målrettet – brukers mål
• Systematisk – trening til mestring av
hverdagsaktiviteter i egne omgivelser
Hverdagsrehabilitering:
• Første spørsmål: «Hva er viktige
aktiviteter i livet ditt nå?»
• Fra brukermedvirkning til brukerstyring
• Bidrar til økt selvhjulpenhet i dagliglivets
gjøremål – «være aktiv i eget liv»
Ergoterapeut Liv og bruker Liv
Inklusjonskriterier:
• Primært borgere som søker hjelp for første
gang, samt brukere som søker om mer
hjelp
• Borgere som har rehabiliteringspotensial
og som er/blir motivert for opptrening
• Som bor hjemme
Eksklusjonskriterier:
• Kognitiv svikt som vanskeliggjør deltakelse
• Kjent rus og/eller psykiatridiagnose som
vanskeliggjør deltakelse
• Progredierende sykdom(ALS,MS og
palliativ behandling
Kartlegging:
• Kognitiv vurdering: Klokketest, evt. MMSE,
Ergoterapeut
• Kartlegge problemområder og mål : COPM,
ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier
• Fysisk screeningstest: SPPB, fysioterapeut
• Ernæringsscreening, sykepleier
• ADL-score, hele teamet
Hverdagsrehabilitering - resultater etter 1 år
• Oppstart 30. mai 2012
•
20 personer har avsluttet rehabilitering per 30. mai
2013
•
Gjennomsnittsalderen er 81 år
•
Yngste 44 år – eldste 97 år
Magny 83 år: Fra 11,5 t i uka til 0,5 t i måneden
Fortsatt resultat etter 1 år:
• Før hverdagsrehabilitering til sammen 89,5 vedtakstimer/uke
•
Etter hverdagsrehabilitering til sammen 22,3
vedtakstimer/uke
•
Samlet reduksjon: 67,2 vedtakstimer/uke
•
Utgjør 3,4 vedtakstimer/uke i gjennomsnitt
•
Dersom ikke tilbakefall det første året, har kommunen spart
1,5 mill. kr i reduserte vedtakstimer inkl. indirekte tid
•
Dette utgjør i gjennomsnitt 75 000 per bruker
Utvidelse av teamet mai 2013
• Ny base, dekker fortsatt 3 soner.
• 2 x 50% ergoterapeut
• 2 x 50% fysioterapeut
• 100% sykepleier
• 4 x 100% hjemmetrenere
• 20% saksbehandler på TDK
• Deling i 2 team, men fortsatt lokalisert i felles base
case presentasjoner:
• Magny 83: (avisa nordland oktober 2012) «Jeg har
fått livet mitt tilbake» Fra 12 t hjemmetjeneste i uka
til 0,5 t i måneden.
• Margit 91: ( avisa nordland august 2013) Søkte
om sykehjemsplass, fikk isteden
hverdagsrehabilitering og kunne trekke søknaden
tilbake. «Glad for at hun fortsatt kan bo hjemme»
• Elly 87: (NRK februar 2014) kunne ikke reise seg
fra stolen, nå er hun glad for å kunne gå i trapper
og bevege seg i og utenfor hjemmet.
Resultater pr mars 2014:
• 100 personer kartlagt totalt
• 30 var ikke i målgruppen
• 70 har fått Hverdagsrehabilitering
• Rehab.periode gjennomsnitt 4-5 uker
• Etter pilot tidligere innsats- flere små vedtak
• Hverdagsmestring fokus i hele omsorgstjenesten
Buss trening:
Økt satsing 2014:
• 2 årsverk mer terapeutressurs fra mai(omdefinere
stillinger).
• Implementering i hele hjemmetjenesten – også
distriktsonene fra 1.sept
• Organisering i Rehabiliteringssenteret fra 1.juli.
• Økt fokus på frivillig arbeid
• Fokus på Hverdagsmestring i hele omsorgen
Utfordringer:
• Kultur og holdningsendring tar tid!
• Riktig og tilstrekkelig intern og ekstern
informasjon
• Registrering/dokumentasjon
• Rekruttering av målpersoner – modell for tildeling
• Kommunikasjon: team- hjemmetjenesten –
Gerica journalsystem
Tverrfaglig team – utvikling:
Kloke grep:
• Fredericiamodellen- godt utgangspunkt
• Engasjement og stå på vilje må til !
• «Vårt prosjekt»- Bred forankring»
• Informasjon «jevnt og trutt»
• Pilotprosjekt
• Base – atskilt fra hjemmetjenesten
Følgeforskningsprosjekt:
• Regi av Universitetet i Nordland
• Midler Fondsregionen Nord Norge 2,5 mill
Fra 01.09.13 – 31.08.2017
«Å hoppe etter Fredericia blir resultatet like bra?»
Fokus : « 3 vinn»
• Opplever målpersonene økt trivsel og livskvalitet?
• Trives ansatte med den nye måten å arbeide på?
• Bedre kommune økonomi?
Takk for meg 
[email protected]
• www.bodo.kommune.no/helse og
omsorg/hverdagsrehabilitering

similar documents