Människan, befolkning, mänsklighet

Report
Människan, befolkning, mänsklighet
Del 2
Hur många människor finns det?
• Ingen vet med säkerhet. Tillförlitligheten i många
länders folkräkning saknas.
• Snabb befolkningsökning, 3 barn i sekunden. 90
miljoner per år.
• År 1700 fanns det ca 800 miljoner.
• År 1900 ca 1600 miljoner.
• År 1950 ca 2500 miljoner.
• År 1999 ca 6000 miljoner.
• Den snabba ökningen under 1900-talet kallas för
befolkningsexplosion.
Hur många blir vi?
• Går inte med säkerhet att säga.
• Viktigt att försöka uppskatta bla för att finna
lösningar på problem som
befolkningsförändringar kan leda till.
• FN och IBRD (Världsbanken) arbetar med
prognoser.
• Prognoserna bygger på framtida den
dödligheten samt hur många barn varje kvinna
föder.
Folkökningstakten minskar
• Under 1970-talet så minskar folkökningstakten
• FN räknar med att detta kommer att fortgå
under 2000-talet.
• Från 2100:s mitt kommer inte jordens
befolkning att öka.
• Stor osäkerhet.
Hur beräknas folkmängden
• 1749 inrättades det statliga Tabellverket.
• Tabellverket bokför varje människa.
• Idag registreras genom folkbokföringen alla förändringar av antalet
födda, döda, in- och utflyttade osv. Varje vecka finns nya uppgifter
om vårt land.
• Uppgifterna samlas i registret RTB, Rikets totalbefolkning som sköts
av SCB, Statistiska centralbyrån.
• I många länder saknas noggranna befolkningsuppgifter och därmed
löpande rapporter.
• I en del U-länder sker befolkningsräkning vart tjugonde år.
• FN är den organisation som samlar in jordens alla länders
befolkningsstatisktik.
• För samhällsplanering tex vid planering av utbildning, hälsovård och
bostäder.
Sveriges folkmängd
10 miljoner om 20 år
• Folkmängd i Sverige 20072050
Sveriges folkmängd
passerade nio miljoner
under år 2004 och om ca
20 år beräknas
folkmängden nå upp till
10 miljoner.
I år väntas befolkningen
öka med omkring 60
000. Ökningen beror
främst på invandring,
men även på att det föds
fler än det dör.
Två framtidsproblem
Vilket är det största hotet mot framtiden?
• I-ländernas
överkonsumtion
• U-ländernas
befolkningsexplosion
• Diskuterats i Kairo 1994.
• Agenda 21 och
Riokonferensen
Hur kan folkökningen minska?
• Kinas 1-barnsprogram = bättre bostad, lättare
att få jobb
• Föder man fler barn får man betala tillbaka
barnbidraget för barn 1.
• Skillnad mellan stad – landsbygd.
• Indien, kampanjer för preventivmedel. Liten
effekt.
• Hälsovård och utbildning.
Thomas Robert Malthus
• Malthusianism är en nationalekonomisk teori (1798) döpt efter dess
upphovsman Thomas Robert Malthus. Teorin går ut på att
befolkningen ökar snabbare än vad produktionen av mat gör. Det
finns ingen gräns för hur mycket befolkningen kan öka men det
finns det för maten. På så sätt når folkmängden förr eller senare
taket för tillgången på livsmedel.
• Eftersom befolkningen ökar i snabbare takt än maten så kommer
det bli brist på mat i världen, med svält som följd.
• Därför kan inte folkmängden inom ett område på längre sikt vara
större än områdets produktionsförmåga.
• Thomas Robert Malthus påstod att fattigdomen aldrig kan besegras
genom växande produktivitet, och som en följd av detta började
hans anhängare förespråka olika slags regleringar för barnafödande.
Dessa regleringar var nödvändiga för den ekonomiska tillväxten och
välståndet.
Mathus teori
Kritik mot Malthus
• Han tog inte hänsyn till möjligheten att
planera en befolknings storlek.
• Han räknade inte med handel mellan olika
områden.
• Han förutsåg inte de tekniska möjligheterna
till att öka matproduktionen.
• Sett ur ett globalt perspektiv hade han rätt,
folkmängden kan inte överstiga jordens
samlade försörjningsresurser.
Ester Boserup
• 1960 presenterade hon en motsättning till
Mathus.
• Hon menar att när folkmängden leder detta
till en utveckling av jordbruket och därmed en
större livsmedelsproduktion.
• Detta sker genom att människorna då arbetar
mer och att de med hjälp av kunskap, teknik
mm hela tiden ökar livsmedelstillgången. På så
sätt kan en större befolkning försörjas.
Boserups teori
Frågor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ge exempel på faktorer som försvårar och begränsar mänsklig bosättning!
Kring vilka områden/ länder är jordens befolkning koncentrerad? Varför just där?
Var på jorden bor minst människor? Varför?
Hur ser befolkningsprognosen ut för framtiden?
Varför kan man säga at det är de rika länderna som är överbefolkade?
Förklara Malthus och Boserups teorier om folkökning och resurstillgångar. Vilken tror du stämmer
bäst överens med verkligheten?
Vad är huvudorsaken till skillnader i medellivslängd mellan olika områden?
I vilka delar av världen sker idag den snabbaste folkökningen? Varför just där?
Vad finns det för skäl till att försöka minska jordens befolkningstillväxt? Ge exempel på några
effektiva sätt att lyckas med detta!
Varför kan det för den enskilda familjen i ett u- land vara klokt att skaffa många barn?
Viktiga begrepp att kunna:
Naturlig folkökning
Familjeplanering
I-länder- befolkning och befolkningsproblem
U-länder- befolkning och befolkningsproblem
Överbefolkning
Befolkningsexplosion
Hållbar utveckling

similar documents