Uppdragsutbildning 45 hp * behörighet för år 9

Report
Uppdragsutbildning
45 hp – behörighet SVA för år 9
1
A-nivå - Valbara moment
Krav: grundläggande
1. Språk och kultur i skola och
samhälle – 7,5 hp
2. Svenska språkets struktur i ett
kontrastivt perspektiv – 7,5 hp
3. Andraspråksinlärning och
flerspråkighet – 7,5 hp
4. Bedömning av
andraspråksutveckling – 7,5 hp
Högskolan i Gävle
B-nivå - Valbara moment
Krav: 30 hp på A-nivå
1. Att lära på ett andraspråk –
7,5 hp
2. Bedömning av
kunskapsutveckling hos
flerspråkiga individer – 7,5 hp
Uppdragsutbildning
45 hp – behörighet SVA för år 9
2
 Fart: ½
 Varje moment i respektive block (A resp B) är
valbara, dock är behörighet 30 hp i ämnet svenska
som andraspråk för att få läsa moment på b-nivå.
 Behörighet för år 9: 45 hp.
Högskolan i Gävle
Språk och kultur i skola och samhälle
A-nivå – 7,5 hp
3
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 Redogöra för migrationsprocess och dess påverkan på kulturella och språkliga
samhällsstrukturer.
 Redogöra för sociolingvistiska processer med koppling till flerspråkighet.
 Problematisera det flerspråkiga klassrummet och få förståelse för flerspråkiga elevers
möjligheter och begränsningar utifrån språkliga och kulturella normer i samhälle och
skola och dess koppling till identitetsuppfattningar.

Analysera och urskilja aspekter av språklig makt och samhällelig makt och sambandet
mellan dessa i ett didaktiskt perspektiv.

Jämföra och kritisk granska olika aspekter av språk, kultur och identitet.
Högskolan i Gävle
Svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv
A-nivå – 7,5 hp
4
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 Tillämpa, redogöra och beskriva svenska språkets struktur på olika språkliga nivåer
såsom fonologisk-, morfologisk-, syntaktisk-, semantisk- och diskursnivå.
 Undersöka, kartlägga och generalisera svenskans språksystem i förhållande till
andra språk.
 Jämföra svenska språkets struktur i förhållande till andra språk.
Högskolan i Gävle
Andraspråksinlärning och flerspråkighet
A-nivå – 7,5 hp
5
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 Definiera och redogöra för teorier inom andraspråksinlärning och flerspråkighet i
samhälle, skola och hos individen, samt faktorer som påverkar språkinlärning i
olika åldrar.
 Tillämpa sina kunskaper inom andraspråksinlärning genom att genomföra mindre
studier av andraspråksutveckling med koppling till processbarhetsteorin.
 Bedöma och kritiskt granska olika teorier inom andraspråksinlärning och
flerspråkighet i skola, samhälle och hos individen.
Högskolan i Gävle
Bedömning av andraspråksutveckling
A-nivå – 7,5 hp
6
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 Definiera och redogöra för olika bedömningsmodeller för andraspråksutveckling i
tal och skrift.
 Applicera sina kunskaper genom att performansanalysera och bedöma inlärartexter
på olika språkliga nivåer såsom fonologisk-morfologisk-, syntaktisk-, semantiskoch diskursnivå.
 Kritiskt granska och jämföra bedömningsmodeller för ett andraspråk i utveckling.
Högskolan i Gävle
Att lära på ett andraspråk
B-nivå – 7,5 hp
7
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 Beskriva och redogöra för hur språklig socialisation, språksyn samt inlärnings- och
undervisningstraditioner kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling och
kunskapsinhämtning
 Redogöra för språkets roll i ämnesundervisning samt beskriva olika typer av språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt

Sammanställa olika modeller och arbetssätt för språk- och kunskapsutveckling hos
flerspråkiga elever, generalisera och dra slutsatser om hur ett framgångsrikt språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt kan se ut, generalisera och dra slutsatser om hur ett
framgångsrikt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan se ut

Kritiskt utvärdera barns och ungdomars kunskapsutveckling i skolan utifrån ett
flerspråkighetsperspektiv
Högskolan i Gävle
Bedömning av kunskapsutveckling
hos flerspråkiga individer
B-nivå – 7,5 hp
8
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 Definiera och beskriva olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling på ett
andraspråk, med fokus på genrepedagogik
Sammanställa, generalisera och dra slutsatser om olika bedömningsmodeller för
kunskapsutveckling
 Dokumentera, synliggöra och bedöma flerspråkiga barns och ungdomars
kunskapsutveckling i skolan


Jämföra och kritiskt granska olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling hos
flerspråkiga elever utifrån en parallell utveckling av språk och ämneskunskap
Högskolan i Gävle
Upplägg
9
 Delvis inneträffar:
 Ca en inneträff per månad.
 En 7,5 hp-kurs omfattar således ca 3 inneträffar

Justering av detta går naturligtvis att lösa utifrån inkomna
önskemål.
 Föreläsningar ges löpande via länk under momenten.
 Examination sker både skriftligt och muntligt.
 Löpande uppgifter sker oftast löpande under
momentens gång.
Högskolan i Gävle
Preliminär prisbild
10
 Priset per student (7,5 hp förutsatt 20 deltagare) blir
7 500 kr/moment.
 Max 30 studenter/kursmoment.
 Prisnivån handlar i slutänden om hur upplägget ser
ut, hur många inneträffar /träffar på andra platser
det kan tänkas handla om mm.
 Detta påverkar sålunda prisbilden.
Högskolan i Gävle

similar documents