hhx_praesentation_vejle_bibliotek

Report
HHX
Skriftlighed
Campus Vejle
• Ganske kort
– HHX
– EUD Merkantil
– HF + VUC
– Kursusafdeling
HHX
• Gymnasial uddannelse
• Profilfag inden for økonomiske og
samfundsfaglige områder
– Virksomhedsøkonomi
– International Økonomi
– Afsætningsøkonomi
5 studieretninger
Innovation
AØ - A
VØ-A
Inn-B
Global Business
VØ-A
IØ-A
Mat-B
Markedsf&psyk
AØ-A
VØ-A
Psy-B
Kommunikation
It-A
AØ-A
Medie-C
International
Ty-A
SP-A/Fr-A
Kulturforståelse-C
34 klasser
950 elever
Opbygning af uddannelsen
• Obligatoriske fag
– Dansk, engelsk, samtidshistorie, virksomhedsøkonomi, afsætning, int. Økonomi,
erhvervsret, 2.fremmedsprog, samfundsfag, matematik
• Studieområdet (3 dele)
• Studieretningsprojektet
• Valgfag
Motivation og læring
1. Mestring, læring og
progression
2. Relevans, mening og
formål
Motivation
3. Socialt klima, tilhør og
samvær
4. Indflydelse, eleven
som medskaber
Fokus i planlægningen
• Relevans, nytte og meningsfuldhed - på kort
sigt og lang sigt
– Hvad kan jeg bruge det til? Hvorfor skal jeg lave
det?
• Gode forbindelser mellem teori og praksis
Oversigt over de større opgaver
1.år
2.år
3.g
• Kulturområdet - rapport
• Samf-området – rapport
• EØ-området – notater, forretningsplan
• Prøven efter SO1 - synopsis
• Erhvervscase - synopsis
• Dansk/historieopgaven – rapport
• Studieretningsopgaven - rapport
• Studieretningsprojektet - rapport
• Det Internationale Område - synopsis
• Diverse eksamensprojekter - rapport
Stigende grad af selvstændighed
1.år
• Studieområdet del 1: overgang fra folkeskole
til gymnasium
• Begrænset informationssøgning
• Kilderne oplyses
• Kendskab til databaser
– Artikler – fagblade/dagblade
– Navne og numre - regnskaber
– Euromonitor - markedsrapporter
2.år
• Erhvervscase – udleveret casemateriale
• Dansk/historieopgaven og
Studieretningsopgaven
– Udleveret opgaveformulering
– Begrænset info-søgning
– Træning i skriftlighed
– Forberedelse til 3.års store opgaver
Eksempel- en studieretningsopgave
AØ+psykologi
Markedsføring til børn og unge
• Gør rede for børn og unges udvikling i alderen fra 0-18 år - du vælger selv
relevant udviklingsteori.
• Med udgangspunkt i den vedlagte artikel: De nye unge, af John Madsen,
bragt i Psykiatri-Information nr.4, 2003 ønskes der en diskussion af de
ændrede vilkår for børn og unge.
• Diskuter hvordan man i markedsføringen benytter sig af den viden der
kommer til udtryk i artiklen – diskuter herunder hvordan medier generelt
kan have en indflydelse på børn og unges ændrede opvækstvilkår anno
2012.
3.år
Studieretningsprojektet:
•
•
•
•
•
•
•
10 skoledage til arbejdet
December måned
Valg af fag/emne i uge 38 – udlevering af formulering uge 47
Omfang 15 – 20 sider
Vejledning i hele perioden
Opgaveformuleringen udleveres
To fag - to vejledere
SRP
Studieretningsfag på A + fag på mindst B
– faglig fordybelse og evne til at sætte sig ind i nye faglige områder
– evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige
tilgange og metoder …
– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
– evne til faglig formidling
– beherske fremstillingsformen i en faglig opgave
Eksempler
•
•
•
•
•
Afsætning og dansk: story-telling
Afsætning og psykologi: blogging
Afsætning og engelsk: Sushi på det engelske marked
Afsætning og IØ: Strategi og globalisering
Afsætning og virksomhedsøkonomi: Pandora – strategisk
analyse
SRP-opgaveformulering
• Virksomhedsøkonomi og afsætning: Vestas A/S
– Giv en kort karakteristik af Vestas A/S
– Udarbejd en regnskabsanalyse for virksomheden
– Udarbejd en swot-analyse med henblik på at identificere de udfordringer, virksomheden
står over for
– Giv din vurdering af hvordan Vestas A/S vil klare sig i fremtiden
• Kilder:
– Fagbøger
– Artikler fra tidsskrifter og dagblade om virksomheden og branchen
– Årsrapporter fra virksomheden
SRP-opgaveformulering
• Afsætning A og Dansk: Storytelling
– Redegør for karakteristika ved den senmoderne identitetsdannelse.
– Analyser udvalgte virksomheders markedsføring med særligt fokus på anvendelsen af
storytelling, eksemplificer anvendelsen med konkrete eksempler.
– Med afsæt i din redegørelse skal du forklare, hvorfor storytelling er et effektivt middel i
markedsføringen.
– Diskuter hvorvidt storytelling kan ses som udtryk for en stigende betydning af
anerkendelse og selvrealisering.
• Kilder:
–
–
–
Fagbøger om psykologi, fremtidsforskning, afsætning
Hjemmesider om kommunikation, virksomheder
Reklamefilm
DIO
• Det Internationale Område
• Det sidste før universitetet
• 12 kursusdage i januar/februar med oplæg, workshops,
skrivning
• Overordnet emne: Immigration
• Flerfagligt – IØ, Samtidshistorie, Dansk, Engelsk
• Udvælge emne – lave problemformulering
• Synopsis – i to fag
• Mundtlig prøve
DIO-eksempel
• Emne: Human trafficking
• Formulering:
– Redegørelse for begrebet med fokus på de
seneste 20 år
– Analyse af filmen Human trafficking med fokus på
forholdene for kvinder
– Diskutér mulighederne for at bekæmpe human
trafficking
Biblioteket
• Hjælp til søgning af kilder – især online – og
lynhurtigt
• Bestilling af kendt materiale
• Et sted hvor der er fred

similar documents