Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6

Report
Landstinget Kronoberg
Barn- och Ungdomshälsan
6-18 år
Kronobergs Län
186 160 invånarna,
varav ca 27000 i ålder 6-18 år
• Kronobergs län
Driftorganisation – centrum
Landstinget Kronoberg
Akutcentrum
Kirurgicentrum
Medicincentrum
Barn och kvinnocentrum
Psykiatricentrum
Medicinskt servicecentrum
Tandvårdscentrum
Primärvård & Rehab centrum
Servicecentrum
Verksamhetens syfte och mål
• Förebygga psykisk ohälsa i samverkan med
andra aktörer.
• Behandla lindrig psykisk ohälsa hos barn och
ungdomar.
Uppdrag
• Samverka med andra verksamheter
som riktar sig till barn och unga.
• Handleda personal inom landstinget
runt prevention och tidiga insatser
gällande barns och ungas psykiska
ohälsa.
• Förmedla ny kunskap och medverka
vid utbildningar.
Barnet/ungdomens fokus i fokus
•
•
•
•
•
Tillgänglighet
Helhetsfokus
Flexibilitet
Kommunikation
Salutogenes
Remittera eller brygga vidare
• Ett annat sätt att remittera?
• Familjen ska inte behöva navigera på egen
hand i det organisatoriska landskapet!
• Vi ska hjälpa dem att hitta rätt
Barn- och Ungdomshälsan
Aggressivitet
Inkomna ärenden januari - december 2013
Beroendeproblematik
717 st
Enkopres/enures
Kris
Hämning/social tillbakadragenhet
18
22
7
Oro/ångest
12
11
16
96
64
44
30
23
Nedstämdhet/depression
5
Matrelaterad problematik
Psykosomatisk problematik
84
Relationsproblematik
199
50
Rädsla
Självdestruktivt beteende
33
Samspelsrelaterade problem
120
Skolrelaterad problematik
Stressrelaterade problem
Sömnproblem
Koncentrationssvårigheter /överaktivitet
Tvångsproblematik
Övervikt/fetma
Barn- och Ungdomshälsan
Åldersfördelning inkomna ärenden januari-december 2013
184
6-9 år
291
10-13 år
14-18 år
242
Barn- och Ungdomshälsan
Åldersfördelning pojkar/flickor
Inkomna ärenden januari-december 2013
Antal
ärenden
120
Pojkar
118
100
95
94
80
60
40
20
Flickor
0
6-9
Antal
ärenden
200
197
150
124
100
89
50
0
6-9
10-13
14-18
Ålder
10-13
14-18
Ålder
Barn- och Ungdomshälsan
Kommunfördelning
Inkomna ärenden januari-december 2013
Alvesta
3
67
Ljungby
Älmhult
104
Markaryd
Tingsryd
46
384
27
31
20
35
Lessebo
Uppvidinge
Växjö
Annan
Hur initieras ärenden till Barn- och Ungdomshälsan?
Anhörig
Inkomna ärenden januari-december 2013
Familjerådgivning
(717st)
Spontant besök
1
1
10
83
16
2
Vårdcentral
2
MBHV-psykolog
Skola
14
Navet
242
Socialförvaltning
50
1
BUP
23
Tfn klienten
BoU-kliniken
BoU-Habiliteringen
Sjukhus övriga kliniker
54
219
1
5
2
Privat vårdgivare
Ungdomsmott/MVC
1177
Vuxenpsykiatrin
Vän
Mobil APP för ungdomar
Syfte med förstudie
• Kan en mobilapp stödja verksamhetsutveckling?
Beslutsunderlag till Barn- och ungdomshälsan och
Landstinget Kronoberg.
Mål med hela projektet
• Utveckla behandlingen och öka effektiviteten inom
Barn- och ungdomshälsan
• Utvecklingen av appen ska involvera ungdomarna/
patientgruppen
• Bygga en närmare relation med
ungdomarna/patientgruppen
Behandlingsprocessen
Mellan mötena
testas idén
Första mötet
Andra mötet
En mobilapp ska kunna:
o
o
o
Idé på vad som
kan fungera
o
o
Påminna att utföra
”idén”
Beskriva ”idén”
Underlätta
rapportering
Kännas stärkande
Utveckla behandlingen
Vad funkade?
Vad förstärkte?
Arbetssätt
 Barn- och ungdomshälsan arbetar med att hjälpa
och stötta barn och ungdomar med lättare psykisk
ohälsa
 Det finns en följsamhetsproblematik och att
hemuppgifter inte alltid utförs
 Barn och Ungdomar använder mobilen 24/7
 Resultatet av förstudien visar att det finns behov
av en mobilapp som stöttar processen.
 Barn- och ungdomshälsan tror också att
hemuppgifterna kan utvecklas med hjälp av en
mobilapp och ge ännu bättre behandlingar.
Ungas mobilvanor
 De flesta går hellre utan ytterjacka än utan mobiltelefon.
 Hur ofta tittar ungdomarna på mobilen?
Öka medvetenhet av olika känslor
Några framgångsfaktorer
•
•
•
•
•
Var nyfiken och våga pröva
Identifiera utvecklingsbehov och avgränsa
Ta in ny kunskap och annan kompetens
Småskaligt och hanterbart
Användardriven process – involvera
användarna (behandlare och ungdomar)
• Utvecklingsarbete behöver utrymme i
verksamheten – det kräver engagemang och
tid både hos ledning och personal
Samarbete med elevhälsan
• ”Genom vårt samarbete har vi fått tydligare bilder,
bekräftelser på att ex. relationsproblematik,
samspelsproblematik är områden som elever
söker hjälp inom. Vi kan på så sätt jobba mer i ett
generellt förebyggande perspektiv inom detta
område. ”. Barn- och ungdomshälsan delar med
sig och förmedlar kunskap, erfarenhet och
medverkar vid olika former av utbildningar,
erfarenheten från detta första år är att ”ingenting
är omöjligt”.
Citat från Anders Olsson, verksamhetschef elevhälsan, Alvesta
kommun
Citat från Sören Kirkegaard
• Om jag vill lyckas att föra en människa
mot ett bestämt mål, måste jag först finna
henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv
när hon tror att hon kan hjälpa andra.
• För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå
mer än vad hon gör, men först och främst förstå
vad hon förstår. Om jag inte kan det,
så hjälper det inte att jag kan och vet mer.
Vi vill göra en skillnad för barn
och unga i Kronobergs län, nu
och i framtiden
Kontaktuppgifter till Barn- och Ungdomshälsan
•
Annie-Lie Jarhult, avdelningschef
Telefon: 0709-84 44 31
[email protected]
•
Barn- och ungdomshälsan
• Webbsida:
http://www.ltkronoberg.se/C
entrum/BKC/Barn--ochungdomskliniken/Barn--ochungdomshalsan-6-18-ar/
0470-582030
• Officiell e-postadress:
[email protected]

similar documents