Almedalen 2012 - Statistiska centralbyrån

Report
Arbetar vi för lite?
Hur mycket arbetar vi i ett Europeiskt perspektiv?
Krister Näsén
Arbetskraftsundersökningarna, SCB
Almedalen 3 juli
SCB i Almedalen 2012
Statistikens betydelse för samhället
Disposition
•
•
•
•
•
•
Bakgrund
Arbetad tid – begrepp
Arbetstid i Europa
Arbetstidens utveckling i Sverige
Mäns och kvinnors arbetstid
Sammanfattning
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Bakgrund
• I den allmänna samhällsdebatten har det
diskuterats att vi arbetar för lite i Sverige
• Jämförelser har gjorts mot de övriga Europeiska
medlemsländerna
• Arbetad tid är inte alltid lätt att jämföra
• Arbetsmarknadens och samhällets organisation
skiljer sig mellan de olika länderna
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Bakgrund
• I ett europeiskt perspektiv har Sverige och de
övriga nordiska länderna en tradition av
jämförelsevis hög sysselsättningsgrad bland
kvinnor
• Det som jämförs är arbetstiden bland de
sysselsatta
• Måttet genomsnittligt arbetad tid tar ingen hänsyn
till hur många som faktiskt arbetar
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Begrepp
• Vanligen arbetad tid
• Den arbetstid som en person generellt arbetar
• Faktiskt arbetad tid
• Hur mycket arbetade personen under den specifika
veckan?
• Variabler
• Genomsnittlig vanligen arbetad tid
• Genomsnittlig faktiskt arbetad tid
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Begrepp
• Genomsnittlig vanligen arbetad tid
- Vanligen arbetad tid/sysselsatt – per vecka
• Genomsnittlig faktiskt arbetad tid
- Vanligen arbetad tid + mertid/övertid – frånvaro
- redovisas ofta som faktiskt arbetad tid/sysselsatt –
per vecka
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Problem med jämförelsen
• Jämförelsen grundas på de som faktiskt är
sysselsatta
• Medlemsländerna ser mycket olika ut vad gäller
kvinnors deltagande i arbetskraften
• Sysselsättningsgraden måste tas med för att ge en
mer rättvisande bild
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Genomsnittlig faktiskt arbetad tid
per vecka i huvudsysslan
Timmar
Genomsnittlig arbetad tid / sysselsatt 15-74 år, kvartal 1 2011
45
40
35
30
25
20
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Sverige har hög andel sysselsatta
• Sysselsättningsgraden i Sverige är bland de
högsta i Europa
• Har en inverkan på arbetstiden
• Om båda i ett hushåll arbetar påverkar det hur
mycket de kan delta på arbetsmarknaden
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Sysselsättningsgraden i
medlemsländerna
Procent
Andelen sysselsatta i åldern 15-74 år, kvartal 1 2011
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Hög sysselsättningsgrad –
kortare arbetstid
• Det finns ett samband mellan en hög
sysselsättningsgrad och kortare genomsnittlig
arbetstid
• Fördelningen av tiden mellan arbete i hemmet och
på arbetsmarknaden påverkas av andelen
sysselsatta
• Det intressanta ur ett ekonomiskt perspektiv är
antalet timmar som produceras per invånare
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Sambandet mellan arbetstid och
sysselsättningsgrad
Genomsnittlig faktiskt arbetad tid och andel sysselsatta, kvartal 1 2011
Procent
Timmar
75
41
70
39
64,6
65
37
60
35
32,1
55
33
50
31
45
29
40
Andel sysselsatta
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Norway
Netherlands
Sweden
Denmark
Cyprus
Austria
Germany
Faktiskt arbetad tid
United Kingdom
Finland
Portugal
Luxembourg
Czech Republic
Estonia
France
Slovenia
Ireland
Belgium
Romania
Slovakia
Poland
Latvia
Lithuania
Spain
Malta
Greece
25
Italy
30
Bulgaria
27
Hungary
35
Sambandet mellan arbetstid och
sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgrad
75
70
65
60
55
50
45
40
27
29
31
33
35
37
39
41
Timmar
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Arbetstid – befolkningsgenomsnitt
• För att komma runt skillnaderna mellan de olika
länderna kan man se på arbetstid i relation till
befolkningen
• Även om Sverige, likt andra länder med hög
sysselsättningsgrad, delar tendensen med kortare
arbetstid arbetar vi i befolkningen inte mindre
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Arbetstid – befolkningsgenomsnitt
• Den totala arbetstiden i landet är alltså högre än i
länder med en högre genomsnittlig arbetstid
• Fler timmar produceras i ekonomin jämfört med
många länder som har en längre genomsnittlig
arbetstid
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Arbetstid – befolkningsgenomsnitt
Timmar
Genomsnittlig faktiskt arbetad tid befolkningsgenomsnitt, kvartal 1 2011
24
22
20
18
16
14
12
10
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Arbetstiden över tid – i Sverige
• Män och kvinnor närmar sig varandra vad gäller
arbetstid
• Långsam process
• Delvis beroende av konjunkturen
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Arbetstiden över tid – i Sverige
Timmar Genomsnittlig faktiskt arbetad tid per vecka, 16-64 år, länkade data t.o.m. 2005
36
34
32
30
28
26
24
22
20
1990
1992
1994
1996
1998
Män
2000
2002
Kvinnor
2004
2006
Total
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
2008
2010
Skillnad män och kvinnor
• Kvinnor har generellt en kortare arbetstid
• Högre andel deltidsarbetande kvinnor
• Skillnaden mellan kvinnor och män är som störst
bland de som lever i ett förhållande
• Bland ensamstående är skillnaden som minst
• En nedåtgående trend – män och kvinnor närmar
sig varandra vad gäller skillnad i arbetstid
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Skillnad män och kvinnor
Timmar
Differens mellan kvinnors och mäns faktiska genomsnittliga arbetstid,
16-64 år, länkade data t.o.m. 2005
12
10
8
6
4
2
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Skillnad män kvinnor
2002
2004
2006
Gifta/sambo
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
2008
2010
Ensamstående
Familjeförhållanden
• Familjeförhållanden spelar en stor roll för kvinnors
arbetstid
• I hushåll med hemmaboende barn har kvinnor
väsentligt kortare arbetstid – särskilt om det finns
småbarn
• Just bland småbarnsföräldrarna har största
förändringen skett
• Störst skillnad mellan könen – men även den
största förändringen
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Familjeförhållanden
Timmar
Differens mellan kvinnors och mäns faktiska genomsnittliga arbetstid,
16-64 år, länkade data t.o.m. 2005
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1990
1992
1994
1996
Barn under 19 år
1998
2000
2002
Barn under 7 år
2004
2006
2008
Utan barn under 19
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
2010
Sammanfattning
• Den faktiska arbetstiden är generellt kortare i
Sverige än i övriga medlemsländer
• Sysselsättningsgraden är bland den högsta i
Europa
• Den faktiska arbetstiden som ett genomsnitt i
befolkningen är högre än de flesta europeiska
länder
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
Sammanfattning
• Stor skillnad mellan kvinnor och män i arbetstid
• Familjeförhållanden spelar en stor roll för kvinnors
arbetstid
• Skillnaderna minskar över tid då män närmar sig
kvinnors arbetstid
Krister Näsén Statistiska centralbyrån,
Arbetskraftsundersökningarna
SCB i Almedalen 2012
Statistikens betydelse för samhället
Krister Näsén
[email protected]
08-5069 49 08
www.scb.se/aku

similar documents