Äldreknappen - ny tjänst i Janusfönster

Report
2013-09-24
E-hälsa och strategisk IT
Äldreknappen
Ny tjänst, i beslutsstödet Janusfönster
som varnar för Läkemedel, olämpliga för
äldre
enligt SoS indikator: ”God läkemedelsterapi för äldre” (lista 1.1)
Janusfönster och Äldreknappen är framtagen av E-hälsa och strategisk
IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (SLL)
Socialstyrelsens indikatorer från 2010
2013-09-24
E-hälsa och strategisk IT
”Läkemedel olämpliga för äldre”
enl SoS indikatorer (lista 1.1)
Dessa läkemedel har hög risk för biverkningar hos äldre
 Långverkande bensodiazepiner,
 Läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och
propiomazin.

Dessa preparat bör endast användas om det finns välgrundad och aktuell indikation och
förskrivande läkare har bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig
proportion till riskerna.

Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta intervall.
2013-09-24
E-hälsa och strategisk IT
Äldreknappen i Janusfönster
Janusfönsters utseende i
TakeCare, Galactic, Kliniken, Medidoc
Janusfönsters utseende i
Profdoc JIII
(OBS!Janusfönster utseende visar utfallen som vi har
valt att demonstrera)
2013-09-24
E-hälsa och strategisk IT
Hur fungerar tjänsten?
 Äldreknappen aktiveras hos patienter 75 år eller äldre.
 Knappen blir röd när en patient har läkemedel som bör
undvikas enligt Socialstyrelsens indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre.
 Knappen är blå när patienten inte har läkemedel som bör
undvikas för äldre, enligt SoS indikatorer för god
läkemedelsterapi för äldre
(långtidsverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande
antikolinerg effekt, propiomazin och tramadol).
Äldreknappen - färgsignaler
Röd knapp: Patient 75 år eller äldre
och har läkemedel från Socialstyrelsen
lista 1.1
Blå knapp: Patient 75 år eller äldre
och har inga läkemedel från
Socialstyrelsen lista 1.1
Grå knapp: Patient är under 75 år.
Knappen är klickbar, även när den
är grå
2013-09-24
E-hälsa och strategisk IT
Vid klick på Äldreknappen visas
 Patientens läkemedelslista,
 Markering av de läkemedel som bör undvikas
 Konsekvens och rekommendation
 Länk till Socialstyrelsens rapport.
(Tjänsten bygger på en listning av de olämpliga läkemedlen
som kommer från SIL (Svensk informationsdatabas för
läkemedel)
Konsekvens och
rekommendation visas
Patientens
läkemedelslista visas
Olämpliga
läkemedel
är markerade
Länk till
Socialstyrelsens
rapport
2013-09-24
E-hälsa och strategisk IT
Vill du veta mer, har du frågor eller
synpunkter?
Kontakta oss via vår systembrevlåda
[email protected]
Läs mer på Vårdgivarguiden
vårdgivarguiden.se
http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/E-tjanster-och-system-/e-tjanster-och-system/Beslutsstod/Janusfonster/

similar documents