Dias fra informationsmøde

Report
Velkommen til informationsmøde
Folkeskolereform
Valg til skolebestyrelsen
Folkeskolereformens mål
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis.
Operationelle resultatmål for
folkeskolen
• Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og
regne i de nationale tests
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og
matematik skal stige år for år
• Andelen af elever med dårlige resultater i de
nationale test for læsning og matematik skal
reduceres år for år
• Elevernes trivsel skal øges
• På sigt, skal 8. klasse kunne, det 9. klasse kan i dag
Lovens indhold
EN LÆNGERE OG MERE VARIERET SKOLEDAG
Skoledagen bliver udvidet:
30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse
33 timer for 4. til 6. klasse
35 timer for 7. til 9. klasse.
Ændringer i den fagopdelte undervisning
Dansk: + 1 lektion om ugen i 4. – 9. klasse
Matematik: + 1 lektion om ugen i 4. – 9. klasse
Engelsk: fra 1. klasse, 1 lektion om ugen i 1. - 2. klasse
Musik: + 1 lektion om ugen i 1. og 5. klasse
Håndværk og design: + 1 lektion om ugen i 4. klasse (2016)
Tysk: + 1 lektion om ugen 5. klasse, 2 lektioner i 6. klasse
Natur/teknik: + 1 lektion om ugen i 2. og 4. klasse
Valgfag: Obligatorisk 2 lektioner fra 7.-9.klasse
En varieret skoledag
Fagopdelt undervisning
Understøttende undervisning – består
Læringsaktiviteter
Lektiehjælp og faglig fordybelse
Motion og bevægelse – 45 min. i snit pr. dag
incl. idræt.
”Den åbne skole”
Bedre undervisning og læring
• Mere præcise mål for elevernes læring
• Læringsmål sættes tydeligere i centrum
• Tydelige mål skal bidrage til at øge det
faglige niveau for både fagligt stærke og
svage elever
Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning skal
supplere og støtte undervisningen i
fagene og de obligatoriske emner i
skolen.
Den skal bidrage til at hæve
elevernes faglige niveau.
Lektiehjælp og faglig fordybelse
• 2-3-2 klokketimer om ugen
• Er en del af den understøttende undervisning
• Skal placeres i ydertimer og er frivillig at
deltage i frem til næste valg – forældrene
beslutter
Den åbne skole
• Samarbejdet i ”Den åbne skole” skal virke
understøttende for folkeskolens formål og fag,
men det skal også medvirke til at fremme den
lokale sammenhængskraft og bidrage til at
eleverne stifter bekendtskab med
foreningslivet.
Andre tiltag
• Bedre trivsel og undervisningsmiljø
• Mere ro i klassen
• Fokus på udskolingen og overgangen til
ungdomsuddannelserne
• Styrket elevinddragelse
• Styrket forældresamarbejde
• Kompetenceudvikling
Hvordan får vi frugten skåret ud ?
Hvad så på Hjerting Skole
• Forældremøde august – september
• Fælles info på årgangene
• I klassen
Lektiehjælp og faglig fordybelse
• 2-3-2
• Lektiehjælp/fagligfordybelse varetages af ”kendte”
lærere og bh.kl.ledere med undervisningskompetence i lektiehjælp og fordybelse
• Et klart fagligt fokus og hjælpen skal tilpasses niveau
og behov
• Årgangene har lektiehjælp samtidig
• Lektiehjælp placeres i ydertimer og er frivillig at
deltage i
Understøttende undervisning
• At der er som udgangspunkt sammenfald/ tæt
teamsamarbejde mellem personalet der varetager
understøttende undervisning og den fagdelte
undervisning.
• At de ansvarlige for den enkelte klasses/ årgangs
understøttende undervisning udarbejder tydelige
mål.
• At vi på skolen fuldt ud udnytter de forskellige
personalegruppers tilgang til læring og trivsel.
• At vi på skolen prioriterer pædagogers tilknytning
startende med de yngste årgange
Skemaeksempel 1. klasse
1. klasse
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.00-8.45
Dansk
Matematik
Billedkunst
Dansk
Kristendom
8.45-9.30
Dansk
Matematik
Musik
Dansk
Kristendom
10.00-10.45
Dansk
Dansk
Matematik
Idræt
Dansk
10.45-11.30
UUB
Dansk
UUB
Idræt
Dansk
12.00-12.45
Engelsk
UUB
N/T
UUB
Matematik
12.45-13.30
Musik
Dansk
Dansk
Matematik
UUB
13.30-14.00
Lektiehjælp
Lektiehjælp
Lektiehjælp
Lektiehjælp
UUB
9.30-10.00
11.30-12.00
Skemaeksempel 5. klasse
5. klasse
Mandag
tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.00-8.45
Engelsk
Dansk
Tysk
Dansk
N/T
8.45-9.30
Kristendom
Dansk
Matematik
Dansk
N/T
10.00-10.45
Dansk
Historie
Håndarbejde
Matematik
Dansk
10.45-11.30
Dansk
Historie
Håndarbejde
Engelsk
Engelsk
12.00-12.45
Matematik
Matematik
Musik
Idræt
Sløjd
12.45-13.30
Idræt
Matematik
Musik
Idræt
Sløjd
Lektiehjælp
Lektiehjælp
Billedkunst
Lektiehjælp
Lektiehjælp
9.30-10.00
11.30-12.00
13.30-13.45
13.45-14.30
14.30-15.00
UUB
Skemaeksempel 8. klasse
8. klasse
Mandag
tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.00-8.45
Engelsk
Dansk
Tysk
Dansk
Geografi
8.45-9.30
Tysk
Dansk
Matematik
Dansk
Geografi
10.00-10.45
Dansk
Historie
Valgfag
Matematik
Dansk
10.45-11.30
Dansk
Historie
Valgfag
Engelsk
Engelsk
12.00-12.45
Fysik/kemi
Matematik
Biologi
Idræt
Samfundsfag
12.45-13.30
Fysik/kemi
Matematik
Biologi
Idræt
Samfundsfag
13.45-14.30
Matematik
Tysk
Tysk
Kristendom
UUB
14.30-15.00
Lektiehjælp
Lektiehjælp
UUB
Lektiehjælp
Lektiehjælp
9.30-10.00
11.30-12.00
13.30-13.45
Lærernes arbejdstid
LOV 409: Lærernes arbejdstid
Fast mødetid: mellem kl.7.00-17.00
Ugenorm: 40,5 t
8 gange efter kl. 17.00
Skole-hjemsamarbejdet: samtaler 8.00 – 17.00
Kontakt via Intra
Kontakt mellem kl.8.00 - 15.30
Der er stadig meget, vi ikke har planlagt endnu
men..
Vi har et klart mål:
Reformen skal kunne ses/mærkes i hverdagen.
Hjerting Skole skal fortsat være en god skole:
- Hvor vi sætter høje faglige mål
- Trivslen skal være i højsæde og
- De voksne skal have en arbejdsplads, de er
glade for
Pause
- Hvilke forventninger har I som forældre til den
nye folkeskolereform?
- Hvad glæder I jer mest til? Hvad bekymrer jer
mest?
- Hvilke spørgsmål har vi endnu ikke fået svar
på?
Valg til skolebestyrelsen
Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!
Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker
til at løse den fælles opgave:
• Opdragelse
• Læring
• Dannelse
Det er derfor vigtigt at få valgt nogle personer, der har
evnerne og lysten til at fortsætte det gode arbejde i de nye
skolebestyrelser
Skolebestyrelsens opgaver
Skolebestyrelsen er med til at bestemme:
- Undervisningens organisering
- Samarbejdet mellem skole & hjem og det fælles ansvar i
samarbejdet m.v.
- Godkendelse af skolens budget samt godkendelse af
undervisningsmidler
- Udtalelse om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger.
- M.m.
Skolebestyrelsens sammensætning
•
•
•
•
7 forældrevalgte repræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
Senest 2 år inde i skolebestyrelsens
valgperiode skal 1 til 2 pladser i
skolebestyrelsen tildeles repræsentanter for:
– det lokale erhvervsliv
– lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner
– eller lokale foreninger
Valgret og valgbarhed
• Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter
vælges af og blandt de personer, der på
valgets tidspunkt har forældremyndigheden
over børn, der er indskrevet i skolen.
Valgprocedure 2014
Tidsplan for 2014
Afholdelse af valgmøde
27.05.14
Sidste frist for kandidatopstilling
Afklaring af om der er freds- eller kampvalg.
Hvis fredsvalg:
Kandidaterne skal blive enige om opstillingsrækkefølgen
02.06.14
Hvis kampvalg:
Udsendelse af stemmemateriale
04.06.14 – 06.06.14
Elektronisk afstemning
10.06.14 – 13.06.14
Valgresultaterne bekendtgøres på skolens hjemmeside
13.06.14 kl. 10.00
Klagefrist
13.06.14 – 17.06.14
Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig
18.06.14 kl. 17 -18
04.06.14 kl. 19-20
Senest 2 år inde i skolebestyrelsens valgperiode skal 1-2
pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter fra det
lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner
eller lokale foreninger.
2 elever vælges af og blandt elever på skolen efter skolestart
i august
Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder
01.08.14
Kandidater
• Navn – klasse

similar documents