Fördelningsmodell utan medel att fördela…

Report
Resursfördelning
http://www.norrkoping.se/organisation
/fakta/filmer/
Resursfördelning och fördelningsmodeller
Metod för att utifrån prognos av vissa variabler kunna
allokera eller dra bort resurser från olika verksamheter
- Från fullmäktige till nämnd och/eller från
nämnd till enhet/verksamhet?
- Justering för förändring eller av hela basen?
Fördelningsmodeller
Resursfördelning i kommunal verksamhet
Fördelningsmodell kopplat till verksamhet
1. Lagstadgat – omfattar alla (grundskola)
2. Frivillig, omfattar de flesta (gymnasiet, förskola, fritidshem)
3. Behovsstyrt – omfattar de som behöver det (vård och omsorg,
funktionshinderomsorg, försörjningsstöd, socialtjänst)
Fördelningsmodell kopplat till verksamhet
önskvärda egenskaper
- Opåverkbar, man ska inte kunna påverka utfallet genom att manipulera
variabler
- Ska spegla rådande kvalitet
- Accepterad såväl centralt, i verksamhet samt av politik
- Möjlig att utvärdera utifrån olika aspekter
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
Fördelningsmodell utan medel att
fördela…
Ca 50 mnkr
kvar efter
pris och lön
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
Leksaksbudget 2014
Alfred och Esther (antal)
Ingående leksaksbestånd
Ersättning inkuranta leksaker
Födelsedagar
Dåligt-samvete-presenter
Mutor
Justering ram, -1,5 procent
Förändring leksaksbestånd
Leksaksbestånd 2014
2014
2 000
30
60
20
30
-30
110
2 220
Fördelningsmodeller – en förenkling av
verkligheten
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
Fördelningsmodeller – samband mellan variabler
Fördelningsmodeller – samband mellan variabler
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Andel av total
kostnad
Kostnader
Tröskel- Ny kostnad vid
tröskel-värde
värde
Summa
100
10
500
35
500
300
60
300
Trögrörlig
7,8%
Adm
70
Rörlig
0,3%
Material
3
Rörlig
2,2%
Skolmat
20
Halvrörlig
56,0%
Lärare
Halvrörlig
33,6%
Lokaler
Totalt
100,0%
893
Kostnad per elev
Antal elever:
Antal lärare:
Antal lokaler:
Kostnad/elev (tkr):
1
1
1
893
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Andel av total
kostnad
Kostnader
Tröskel- Ny kostnad vid
tröskel-värde
värde
Summa
100
10
500
35
500
300
60
300
Trögrörlig
7,8%
Adm
70
Rörlig
0,3%
Material
3
Rörlig
2,2%
Skolmat
20
Halvrörlig
56,0%
Lärare
Halvrörlig
33,6%
Lokaler
Totalt
100,0%
893
Kostnad per elev
Antal elever:
Antal lärare:
Antal lokaler:
Kostnad/elev (tkr):
3
1
1
313
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Andel av total
kostnad
Kostnader
Tröskel- Ny kostnad vid
värde
tröskel-värde
Summa
Trögrörlig
7,8%
Adm
70
Rörlig
0,3%
Material
3
Rörlig
2,2%
Skolmat
20
Halvrörlig
56,0%
Lärare
Halvrörlig
33,6%
Lokaler
Totalt
100,0%
100
10
500
35
500
300
60
300
893
Kostnad per elev
Antal elever:
Antal lärare:
Antal lokaler:
Kostnad/elev (tkr):
6
1
1
168
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Andel av total
kostnad
Kostnader
Tröskel- Ny kostnad vid
värde
tröskel-värde
Summa
Trögrörlig
7,8%
Adm
70
Rörlig
0,3%
Material
3
Rörlig
100
10
2,2%
Skolmat
20
Halvrörlig
56,0%
Lärare
500
35
500
Halvrörlig
33,6%
Lokaler
300
60
300
Totalt
100,0%
893
Antal elever:
Antal lärare:
Antal lokaler:
Kostnad/elev (tkr):
34
1
1
49
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Andel av total
kostnad
Kostnader
Tröskel- Ny kostnad vid
värde
tröskel-värde
Summa
Trögrörlig
7,8%
Adm
70
Rörlig
0,3%
Material
3
Rörlig
100
10
2,2%
Skolmat
20
Halvrörlig
56,0%
Lärare
500
35
500
Halvrörlig
33,6%
Lokaler
300
60
300
Totalt
100,0%
Antal elever:
Antal lärare:
Antal lokaler:
Kostnad/elev (tkr):
893
Antal elever:
Antal lärare:
Antal lokaler:
Kostnad/elev (tkr):
35
2
1
62
Tröskeleffekt!
34
1
1
49
Tröskelvärden
Tröskelvärden
Tröskelvärden – om vi tittar närmare…
Tröskelkostnader –
”bufferttänk” (eller ”dämpning”)?
Tröskelkostnader – olika förutsättningar för kommunerna
Vem kan ha en generell
fördelningsmodell?
Fördelningsmodeller - fördelar
Fördelningsmodeller fördelar
Långsiktig budgetstyrning demografi
Fördelningsmodeller fördelar
Långsiktig budgetstyrning demografi
Fördelningsmodeller - fördelar
Tydligare politik!
Tillgängliga medel
Fördelningsmodeller
(behov)
Politiska
prioriteringar!
Kvarvarande medel
Fördelningsmodeller - fördelar
Incitament!
Exempelvis:
- Val av driftform (SÄBO/hemtjänst, satsa på
förebyggande insatser, lokaleffektivitet mm).
Fördelningsmodeller - fördelar
Möjlighet till fler perspektiv!
Fördelningsmodell Äldreomsorg i
Norrköpings kommun
Fördelningsmodell ÄO
Befolkningsutveckling 65+
Fördelningsmodell ÄO – framtida utmaningar
Fördelningsmodell ÄO
Framtida utmaningar, behov av långsiktighet!
Fördelningsmodell ÄO
i Norrköpings kommun
Normkostnad
Vägd
normkostnad
Befolkningsprognos (12
grupper)
(räknas upp i rätt
prisnivå)
Justering för
förändring
jämfört med
föregående
års budget
Kvinnor 65-69 år
Född i Norden
Gifta
Ej gifta
1 429
9 238
Född utanför Norden
1 683
10 739
Kvinnor
65 - 69 år
Kos tnad
5 334
Ökning kvinnor 6569 år: 25 stycken
151 024 kr
Fördelningsmodell äldreomsorg
Tre viktiga variabler:
- Ålder
- Civilstånd
- Etnicitet
Fördelningsmodell äldreomsorg – vägd normkostnad
Gift
Ej gift
Normkostnad
65 - 69 år, kvinnor
Norden Ej Norden
1 429
1 683
9 238
10 739
Antal
65 - 69 år
Norden
Gift
Ej gift
2 209
1 598
Gift
Ej gift
Summa (normkostnad gånger antal)
65 - 69 år
Norden
Ej Norden
3 156 661 287 793
14 762 324 1 288 680
Ej Norden
Vägd normkostnad
65-69 år, kvinnor
Total summa
Totalt antal
Summa delat på antal
19 495 458
4 098
4 757
171
120
Exempelvis ej gifta kvinnor, ej från Norden:
10 739 (normkostnad) gånger 120 (antal) = 1 288 680
Uppräkning till 2014
års prisnivå
6 041
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
Antal, förändring mot BU 2013
Kostnad per
person (tkr),
2014 års nivå
2014
2015
2016
2017
65 - 69 å r
6 041
151 024
-483 277
-1 516 283
-2 204 954
70 - 74 å r
18 793
2 631 007
7 742 679
12 102 634
14 338 990
75 - 79 å r
36 431
3 861 725
4 845 372
7 395 568
12 532 391
80 - 84 å r
78 837
-709 533
-3 311 152
-1 497 902
236 511
85 - 89 å r
173 718
-5 385 262
90 - w å r
308 939
2 780 451
9 577 110
3 329 413
9 511 107
Kvinnor
Kvinnor
2014
2015
2016
2017
65 - 69 å r
25
140
106
-9
-31
9
240
-80
412
133
-42
-51
31
403
-251
644
203
-19
-63
22
536
-365
763
344
3
-97
39
687
-61
238
72
13
19
-1
280
-128
450
161
23
28
-4
530
-341
677
236
62
34
-2
666
-419
785
337
110
64
2
879
70 - 74 å r
75 - 79 å r
80 - 84 å r
85 - 89 å r
90 - w å r
Summa
Män
-8 859 625 -10 944 242 -16 850 658
65 - 69 å r
6 796 659
12 048 623
70 - 74 å r
12 336 433
20 100 902
Män
75 - 79 å r
80 - 84 å r
85 - 89 å r
65 - 69 å r
8 790
-536 219
-1 125 182
-2 997 554
-3 683 212
70 - 74 å r
11 221
2 670 575
5 049 407
7 596 553
8 808 411
75 - 79 å r
26 149
1 882 712
4 209 954
6 171 112
8 812 139
80 - 84 å r
51 275
666 578
1 179 330
3 179 064
5 640 275
85 - 89 å r
113 951
2 165 070
3 190 629
3 874 335
7 292 866
90 - w å r
220 608
-220 608
-882 433
-441 216
441 216
6 628 108
11 621 706
17 382 293
27 311 695
Ackumulerad förändring
9 957 521
21 132 813
29 718 727
47 412 598
Förändring per år
9 957 521
11 175 292
8 585 914
17 693 871
90 - w å r
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg, vägd normkostnad – ”mixen” är
en viktig faktor!
Normkostnad för personer 90+
290,000
266,068
Röda staplar = kvinnor
Blå staplar = män
250,000
210,000
170,000
130,000
97,451
90,000
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver
fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal
grupper) påverkar ersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver
fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning
Metod 1 - 12 grupper
Kvinnor
Kostnad per
person (tkr),
2014 års nivå
Metod 2 - 6 grupper
Metod 3 - 3 grupper
Ålder
Kostnad per
(kvinnor person (tkr),
och män) 2014 års nivå
Ålder
Kostnad per
(kvinnor person (tkr),
och män) 2014 års nivå
Metod 4 - 6 grupper
Kvinnor
Kostnad per
person (tkr),
2014 års nivå
65 - 74 å r
11 484
65 - 69 å r
6 041
65 - 69 å r
7 469
65 - 74 å r
10 687
75 - 84 å r
56 474
70 - 74 å r
18 793
70 - 74 å r
15 353
75 - 84 å r
48 032
85 - w å r
225 886
75 - 79 å r
36 431
75 - 79 å r
32 068
85 - w å r
200 821
80 - 84 å r
78 837
80 - 84 å r
68 120
Män
85 - 89 å r
173 718
85 - 89 å r
154 600
65 - 74 å r
9 843
90 - w å r
308 939
90 - w å r
286 881
75 - 84 å r
37 016
85 - w å r
147 673
Män
65 - 69 å r
8 790
70 - 74 å r
11 221
75 - 79 å r
26 149
80 - 84 å r
51 275
85 - 89 å r
113 951
90 - w å r
220 608
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal
grupper) påverkar ersättning
Äldreomsorg medverkande kommuner
Äldreomsorg medverkande kommuner
Antal invånare totalt samt andel invånare över 80+
Fördelningsmodell äldreomsorg – ändrad
åldersersättning i framtiden?
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Fördelningsmodell - budgetbeslut
Budgetmodell
barnomsorg, ny
modell i budget 2014
Fördelningsmodell – koppling till IT-system
Fördelningsmodeller - slutord
Fördelningsmodeller <> verkligheten
Det går inte att vara exakt…men man måste vara överens om den ”sanning” man väljer!
Beakta tröskelvärden!
Fördelningsmodeller kan underlätta
återkommande långtidsprognoser!
Stjäl och vidareutveckla!
Petter Skill, Ekonomistrateg Norrköpings kommun
[email protected]
011-15 10 16

similar documents